Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CLXIV/591/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR CLXIV/591/2012
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2013 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. KatarzynaKorkus - Członek
3. MieczysławKus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2013 rok.

Uzasadnienie

I.
Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2013 rok został przedłożony Re¬gionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta w dniu 15 listopada 2012 r. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz mate¬riały informacyjne. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informa¬cyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwały Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r. oraz uchwały Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające ww. uchwałę.
II.
1. W projekcie budżetu ustalone zostały:

  • dochody w łącznej kwocie 1 771 917 683 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1 572 939 611 zł i dochody majątkowe w kwocie 198 978 072 zł,
  • wydatki w łącznej kwocie 1 932 166 339 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 1 489 517 434 zł i wydatki majątkowe w kwocie 442 648 905 zł.

Ustalone w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od pla¬nowanych wydatków bieżących o kwotę 83 422 177 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczegółowości określonej w art. 235 i art. 236 ww. ustawy.

2. Planowany deficyt,budżetu w kwocie 160 248 656 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Projekt uchwały budżetowej określa przychody i rozchody budżetu, co jest zgodne z art. 212 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych.

4. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, tj. rezerwy ogólnej i celowej mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

5. Zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody i wydatki związane z:

a) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
b) realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
c) z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst.

6. W załącznikach do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z wymogami art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy o finansach publicznych, określono zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podziale na dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

7. Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, projekt uchwały budżetowej określa limit zobowiązań, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Zakres upoważnień, jakie organ stanowiący zamierza udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.

9. Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).

10. Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej kwoty roku 2013 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami wykazanymi w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.


Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/12/19, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Mateusz Kozakiewicz, dnia: 2013/09/13 13:19:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mateusz Kozakiewicz 2013/09/13 13:19:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/12/19 10:38:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/12/19 10:37:36 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2012/12/19 10:30:45 nowa pozycja