Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr XXII/54/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXII/54/2008
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 1 kwietnia 2008 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2007 r.

        Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
2. Krystyna Goździk - Członek
3. Janusz Jarosz -Członek 
 
               pozytywnie

opiniuje sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2007 r.

Uzasadnienie

    Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2007 r. zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 19 marca 2008 r. 

    W ocenie Składu Orzekającego, sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984). Szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej; sprawozdanie zawiera wyodrębnienie dochodów według źródeł, wydatków bieżących i majątkowych, wydatków ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych, wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych i funduszy celowych oraz dotacji ujętych w budżecie. 

    Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami zostały wyodrębnione, co jest zgodne z art. 199 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 184 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

    Zastosowana w sprawozdaniu klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721). 

Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu w 2007 r. oraz danymi ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie na podstawie uchwał i zarządzeń budżetowych. 

    Rozliczenie roczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż w ciągu roku budżetowego 2007 wypracowano środki w wysokości 146 846 977 zł pozostające do zadysponowania w przyszłych latach budżetowych. W ciągu roku budżetowego Miasto dysponowało przychodami pochodzącymi z niżej wymienionych źródeł:
    - pożyczek na prefinansowanie                                                  54 881 369 zł,
    - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych                                       74 905 613 zł,
    - wolnych środków pieniężnych z rozliczenia 2006 r.               36 962 774 zł. 

    Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz nie wykazują wystąpienie zobowiązań wymagalnych. 

    Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości nie zostały wykorzystane, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Z uzyskanych dochodów nie zrealizowano wydatków na kwotę 193 785 zł. 

    Według danych statystycznych dług Miasta na koniec roku budżetowego 2007 wyniósł 217 478 685 zł, co stanowi 18,7% wykonanych dochodów. Na koniec roku budżetowego 2006 dług publiczny Miasta wynosił 240 315 726 zł i stanowił 22,9% wykonanych dochodów. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów. 

    Spłacone w ciągu roku budżetowego 2007 zobowiązania, mogące mieć wpływ na wysokość długu publicznego, wraz z należnymi odsetkami, w stosunku do dochodu wyniosły:
 
a) dochód planowany na 2007 r.                                                                                     1 100 753 004 zł,
b) dochód wykonany w 2007 r.                                                                                       1 161 296 242 zł,
c) planowane do spłaty raty nominalnych kwot zobowiązań                                              93 361 774 zł,
d) spłacone raty nominalnych kwot zobowiązań                                                                 75 287 002 zł,
e) planowane do spłaty należne odsetki                                                                              15 000 000 zł,
f) spłacone należne odsetki                                                                                                  12 395 187 zł,
g) potencjalne kwoty spłaty udzielonych poręczeń                                                                              0 zł,
h) spłacone kwoty udzielonych poręczeń                                                                                            0 zł,
i) wskaźnik planowanych do spłaty rat z odsetkami do planowanego dochodu                               9,8%,
j) wskaźnik zrealizowanej spłaty długu do wykonanego dochodu                                                     7,6%. 

    Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających do spłaty zobowiązań, mających wpływ na wysokość długu publicznego, wraz z należnymi odsetkami, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. 

    Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu. 

    Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus                      

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/04/01, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 13:01:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:01:24 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 11:07:02 nowa pozycja