Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CLXXV/407/2007 z dnia 20 listopada 2007 r.

UCHWAŁA NR CLXXV/407/2007
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 20 listopada 2007 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołą-czonej do projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2008 r.

Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) oraz art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.  2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
2. Urszula Głod-van de Sanden    - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek

po rozpatrzeniu projektu budżetu Miasta Szczecin na 2008 r. oraz dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego

pozytywnie  

opiniuje prawidłowość przedstawionej prognozy kwoty długu publicznego na lata 2008-2033.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długu publicznego i informacją o stanie mienia komunalnego zo-stały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 15 listopada 2007 r.

Dołączona do projektu uchwały budżetowej prognoza kwoty długu publicznego Mia¬sta Szczecin została sporządzona na lata 2008-2033, tj. na okres spłaty wykazanego długu. Prognoza obejmuje nie spłacone pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych oraz zo¬bowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych. Ponadto uwzględnia prognozowane zaciągnięcie w 2008 roku dodatkowych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 121 574 725 zł, mających wpływ na wysokość długu publicznego Miasta.

W prognozie dodatkowo zostało uwzględnione zaciągnięcie w latach 2009-2012 ko-lejnych zobowiązań, tj. kredytów w łącznej wysokości 126 700 000 zł oraz emisji obligacji w wysokości 282 500 000zł.

Z załączonej do budżetu prognozy kwoty długu wynika, iż na dzień 31 grudnia 2007 r. prognozowany dług publiczny Miasta wynosi 206 681 571 zł. Harmonogram spłaty nominalnej kwoty długu: w 2008 r. - 40 869 150 zł, w 2009 r. - 32 000 000 zł, w 2010 r. - 28 000 000 zł, w 2011 r. - 38 198 954 zł, w 2012 r. - 30 230 773 zł, w 2013 r.- 33 237 916 zł, w 2014 r. - 16 037 916 zł, w 2015 r. - 16 637 916 zł, w 2016 r. - 16 637 916 zł, w 2017 r. - 16 637 916 zł, w 2018 r. - 16 637 916 zł, w 2019 r. - 16 637 916 zł, w 2020 r. - 13 609 428 zł, w 2021 r. - 11 156 352 zł, w 2022 r. - 11 156 352 zł, w 2023 r. - 11 156 352 zł, w 2024 r. - 11 156 352 zł, w 2025 r. - 11 156 352 zł, w 2026 r. - 53 156 352 zł, w 2027 r. - 53 156 352 zł, w 2028 r. - 53 156 352 zł, w 2029 r. - 53 156 352 zł, w 2030 r. - 42 406 352 zł, w 2031 r. - 42 406 352 zł, w 2032 r. - 56 156 352 zł oraz w 2033 r. - 12 706 352 zł.

Uwzględniając wyżej wymienione kwoty spłat zadłużenia, prognozowane w 2008 roku zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek w łącznej wy¬sokości 121 574 725 zł oraz zaciągnięcie w latach 2009-2012 kolejnych zobowiązań, tj. kre¬dytów w łącznej wysokości 126 700 000 zł oraz emisji obligacji w wysokości 282 500 000 zł i ich spłatę oraz wykup w latach następnych, dług publiczny na koniec każ-dego roku objętego prognozą będzie wynosił: w 2008 r.-287 387 146 zł, w 2009 r.- 435 387 146 zł,   w 2010 r.- 532 387 146 zł, w 2011 r. - 583 888 192 zł,   w   2012 r. - 568 157 419 zł, w 2013 r. - 534 919 503 zł, w 2014; r. - 518 881 587 zł, w 2015 r. - 502 243 671 zł, w 2016 r. - 485 605 756 zł, w 2017; r. - 468 967 840 zł, w 2018 r. - 452 329 924 zł, w 2019 r. - 435 692 008 zł, w 2020; r. - 422 082 580 zł, w 2021 r. - 410 926 227 zł, w 2022 r. - 399 769 875 zł, w 2023; r. - 388 613 523 zł, w 2024 r. - 377 457 170 zł, w 2025 r. - 366 300 818 zł, w 2026; r. - 313 144 466 zł, w 2027 r. - 259 988 113 zł, w 2028 r. - 206 831 761 zł, w 2029; r. - 153 675 409 zł, w 2030 r. - 111 269 056 zł, w 2031 r. - 68 862 704 zł, w 2032 r. - 12 706 352 zł oraz w 2033 r. - 0 zł.

W przedłożonej prognozie kwoty długu publicznego uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych latach objętych obciążeniem Miasta wyżej wymienionym długiem publicznym. Wielkość prognozowanych dochodów w kolej¬nych latach do 2008-2033 r. nie daje podstawy do wyrażenia opinii o planowaniu dochodów w wysokościach znacznie zawyżonych.

Zgodnie z art. 169 i 170 cyt. ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu publicz¬nego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie może przekraczać 15% dochodów planowanych na dany rok budżetowy, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów. Wymienionych ograniczeń:

1) dotyczących 15% limitu, nie stosuje się do:
a. emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.
3 ustawy o finansach publicznych;
b. poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym za¬
dania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
2) dotyczących 60% limitu, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredy¬tów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Z danych o kwocie długu publicznego Miasta w latach 2008-2033 wynika, iż łączna kwota długu publicznego nie przekracza 60% prognozowanych dochodów budżetowych. W poszczególnych latach wymieniony wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec roku budżeto¬wego do dochodów będzie wynosił: w 2008 r. - 22,7%, w 2009 r. - 30,7%, w 2010 r. -33,9%, w 2011 r. - 37,9%, w 2012 r. - 44,1%, w 2013 r. - 47,6%, w 2014 r. - 49,3%, w 2015 r. - 47,8%, w 2016 r. - 46,2%, w 2017 r. - 44,6%, w 2018 r. - 43%, w 2019 r. -41,4%, w 2020 r. - 40,1%, w 2021 r. - 39,1%, w 2022 r. - 38%, w 2023 r. - 37%, w 2024 r. - 35,9%, w 2025 r. - 34,8%, w 2026 r. - 29,8%, w 2027 r. - 24,7%, w 2028 r. - 19,7%, w 2029 r. - 14,6%, w 2030 r. - 10,6%, w 2031 r. - 6,5%, w 2032 r. - 1,2% oraz w 2033 r. -0%.

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobo¬wiązań z tytułu zaciągniętego długu publicznego i prognozowanego zwiększenia zadłużenia w latach 2008-2012 r. nie przekracza 15% prognozowanych dochodów budżetowych. W po¬szczególnych latach wymieniony wskaźnik rocznego obciążenia budżetu będzie wynosił: w 2008 r. - 4,6%, w 2009 r. - 4,1%, w 2010 r. - 3,8%, w 2011 r. - 4,7%, w 2012 r. - 4,9%, w 2013 r. - 5,7%, w 2014 r. - 4,3%, w 2015 r. - 4,3%, w 2016 r. - 4,2%, w 2017 r. - 4,2%, w 2018 r. - 4,1%, w 2019 r. - 4%, w 2020 r. - 3,6%, w 2021 r. - 3,3%, w 2022 r. - 3,3%, w 2023 r. - 3,2%, w 2024 r. - 3,2%, w 2025 r. - 3,1%, w 2026 r. - 7,1%, w 2027 r. - 6,8%, w 2028 r. - 6,5%, w 2029 r. - 6,2%, w 2030 r. - 4,9%, w 2031 r. - 4,6%, w 2032 r. - 5,7% oraz w 2033 r. -1,3%.

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2008-2033 zawie¬ra dane na ogół wzajemnie bilansujące się. W roku 2020 wykazano rozchody zawyżone o kwotę 50 000 zł w stosunku do możliwości ich sfinansowania z budżetu. Wymienione uchybienie, ze względu na nieistotną wielkość w stosunku do dochodów budżetowych, nie ma wpływu na charakter niniejszej opinii.

Prognozowane przez Miasto obciążenie budżetu długiem publicznym, zgodnie z art. 169 i 170 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, należy uznać za dopusz-czalne.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/11/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 13:13:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 13:13:07 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 12:08:24 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 11:46:46 nowa pozycja