Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR IV/12/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR IV/12/2013
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wyka zanego w uchwale budżetowej Miasta Szczecin na 2013 rok.

        Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), po rozpatrzeniu uchwały budżetowej Miasta Szczecin na 2013 rok, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz    - Przewodnicząca
2. Katarzyna Korkus    - Członek
3. MieczysławKus    - Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

        Uchwała Nr XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 27 grudnia 2012 r. W przedłożonej uchwale budżetowej zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1 829 389 780 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 1 989 638 436 zł. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w kwocie 160 248 656 zł. Zgodnie z wymogami przepisu art. 212 ust. 1 pkt 3 wyżej cyt. ustawy o finansach publicznych, w uchwale budżetowej wskazano źródła pokrycia deficytu, którymi są wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 160 248 656 zł. Sfinansowanie deficytu budżetu jest zgodne ze źródłami sfinansowania wskazanymi w przepisie art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budżetowego.

        Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcze cinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

        Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

 


Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2013/01/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2013/01/24 11:11:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2013/01/24 11:11:58 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/01/24 11:11:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2013/01/24 11:09:00 nowa pozycja