Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CLXI.376.2014 z dnia 16 września 2014 r.

UCHWAŁA NR CLXI.376.2014
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. KatarzynaKorkus -Członek
  3. Mieczysław Kus -Członek

pozytywnie opiniuje informację Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Uzasadnienie

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 29 sierpnia 2014 r., tj. zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do in-formacji o przebiegu wykonania budżetu dołączono informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 r. samorządowych instytucji kultury oraz informacje o przebiegu wykonania za I półrocze 2014 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uwzględniających stan należności i zobowiązań ogółem.

W opinii Składu Orzekającego forma i zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu zgodne są z wymogami określonymi przepisami uchwały Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego.

Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
Dochody ogółem 1 915 390 955,89 zł 951 987 193,92 zł 49,7%
   bieżące 1 701 146 754,89 zł 897 628 423,15 zł 52,8%
   majątkowe 214 244 2 201,00 zł 54 358 770,77 zł 25,4%
       w tym ze sprzedaży majątku 28 675 594,00 zl 15 526 903,09 zł 54,1%
Wydatki ogółem 2 112 755 317,89 zł 904 769 828,93 zł 42,8%
   bieżące, w tym: 1 539 453 793,09 zł 740 303 380,20 zł 48,1%
      poręczenia 4 024 945,00 zl 0,00 zł 0,0%
      odsetki i dyskonto 52 180 120,00 zł 11 962 981,38 zł 22,9%
   majątkowe 573 301 524,80 zł 164 466 448,73 zł 28,7%
Wynik -197 364 362,00 zł 47 217 364,99 zł X
   wynik bieżący 161 692 961,80 zł 157 325 042,95 zł 97.3%
   wynik majątkowy -359 057 323,80 zł -110 107 677,96 zł 30,7%
Przychody ogółem, w tym: 218 828 452,00 zl 188 612 157,77 zł 86,2%
   zaciągnięcie długu zwrotnego 69 000 000,00 zł 0,00 zł 0,0%
   wolne środki i nadwyżka budź. 149 453 452,00 zł 188 487 157,77 zł 126,1%
Rozchody ogółem, w tym: 21 464 090,00 zł 9 193 618,91 zł 42,8%
   spłata długu zwrotnego 21 464 090,00 zł 9 193 618,91 zł 42,8%
Kwota długu X 926 915 709,44 zł X
   w tym zobowiązania wymagalne X 41 037,88 zł X

Wsk. zadłużenia planu dochodów

na 2014 r.

48,4 %    

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji zgodne są z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. oraz ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki bieżące są niższe od plano¬wanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki na rachunku budżetu, co jest zgodne z regułą art. 242 ust.l ustawy o finansach publicznych. Wykonanie w pierwszym półroczu nadwyżki dochodów bieżących, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków na rachunku budżetu nad wydatkami bieżącymi w wysokości 345 812 200,72 zł pozwala zakładać, że w wykonaniu budżetu za rok budżetowy dotrzymane będą wymogi określone w art. 242 ust. 2 cyt. wyżej ustawy.

Z danych finansowych Miasta wynika, iż relacja przewidziana w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana, biorąc pod uwagę tak wykonanie budżetu za 2013 rok, jak i wielkości wykazane na koniec okresu sprawozdawczego jako planowane na 2014 rok. Spłata rat zadłużenia wraz z należnymi odsetkami wynosi 4,06% dochodów budżetu przy dopuszczalnym wskaźniku 9,22% (liczonym w oparciu o plan 3 kw. 2013 r.) oraz przy 10,43% (liczonym w oparciu o wykonanie 2013 r.).

Dane zawarte w opiniowanej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 r. noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/10/03, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2014/10/03 11:08:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2014/10/03 11:08:58 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/10/03 11:05:45 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/10/03 11:02:53 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/10/03 10:59:27 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/10/03 10:55:33 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/10/03 10:51:53 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/10/03 10:24:23 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2014/10/03 10:21:08 nowa pozycja