Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr XVI/33/2010 z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XVI/33/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2009 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 1.9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 2735 poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. I 14, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus - Przewodniczący
2. Urszula Głod-van de Sanden - Członek
3. Janusz Jarosz - Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2009 r.

Uzasadnienie

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z wykonania budżetu za 2009 r. zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 19 marca 2010 r.

W ocenie Składu Orzekającego, sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz y. 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277), w zw. z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o fiinansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706). Szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej; zawiera wyodrębnienie dochodów według źródeł oraz dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, wydatków ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych oraz programach operacyjnych, wykonanie planu przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oraz wykonanie dotacji ujętych w budżecie.

Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami zostały wyodrębnione, co jest zgodne z art. 199 ust. I pkt. 1 i art. 184 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w zw. z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych.

Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu w 2009 r. oraz danymi ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie na podstawie uchwał i zarządzeń budżetowych.

Rozliczenie roczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż w ciągu roku budżetowego 2009 wypracowano środki w wysokości 118 016 243 zł pozostające do zadysponowania w przyszłych latach budżetowych. W ciągu roku budżetowego Miasto dysponowało przychodami pochodzącymi z niżej wymienionych źródeł:
- kredytów i pożyczek 126 150 000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 127 154 698 zł.

Dane zawarte w sprawozdaniach statystycznych Miasta za 2009 r. nie wykazują przekroczenia planowanych w budżecie wydatków noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości nie zostały wykorzystane, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z: 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), na wydatki związane z realizacją, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Z uzyskanych dochodów nie zrealizowano wydatków na kwotę 960 711 zł.

Według danych statystycznych dług Miasta na koniec roku budżetowego 2009 wyniósł 274 653 107 zł, co stanowi 21,2% wykonanych dochodów. Na koniec roku budżetowego 2008 dług publiczny Miasta wynosił 186 845 253 zł i stanowił 14,6% wykonanych dochodów. Z przedstawionych danych wynika, ze kwota długu publicznego Miasta nie przekracza 60% wykonanych dochodów, co jest zgodne z przepisami art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w zw. z art. 85 pkt. 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus
 

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2010/03/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2010/03/30 14:26:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2010/03/30 14:26:59 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/03/30 14:20:22 nowa pozycja