Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała NR CLXXII/397/ 2004 z dnia 8 września 2004 r.

UCHWAŁA NR CLXXII/397/2004
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie

z dnia 8 września 2004 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Szczecin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454), po rozpatrzeniu informacji Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus          - Przewodniczący
2. Krystyna Goździk        - Członek
3. Piotr Szycko                - Członek

pozytywnie opiniuje przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.

Uzasadnienie

Informacja Prezydenta Miasta Szczecin o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia 2004 r.

W ocenie Składu Orzekającego forma i zakres informacji są zgodne z wymogami określonymi uchwałą Nr XXVII/702/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze.

Przedłożona informacja zawiera:
1. W części obowiązującej została przedstawiona charakterystyka budżetu w podziale na zadania gminy i powiatu - porównawczo z 1 półroczem 2003 r., wykonanie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji, wykonanie dochodów wg źródeł, wykonanie wydatków wg kierunków oraz wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnianiem grup wydatków, przychody i rozchody budżetowe, wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych, wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych, wykonanie dotacji, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW, PFOŚiGW oraz PFGZGiK.
2.   W części objaśniającej przedstawiono przyczyny odchyleń od planu wykonanych dochodów i wydatków.
3.   W części informacyjnej przedstawiono dokonane zmiany w planie dochodów (wg źródeł) oraz wydatków (wg kierunków), wykonanie wydatków majątkowych wg źródeł finansowania, działów, kierunków wydatkowania oraz zadań, realizację budżetu w porównaniu z harmonogramem.
4.   W części graficznej przedstawiono wykonanie budżetu w formie wykresów. - opracowane zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady.

Ponadto w informacji dodatkowo przedstawiono:
1.   W części obowiązującej: wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury, wyodrębniono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.   W części informacyjnej: zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa, stan zobowiązań długoterminowych, poziom zobowiązań na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych, informację o realizacji zadań finansowych ze środków PFRON, informację o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy.
3.   Część porównawczą obejmującą realizację dochodów i wydatków w latach 2002-2004, wykonanie dochodów wg źródeł w latach 2003-2004, wykonanie wydatków wg kierunków w latach 2003-2004.
4.   Część pn, „Struktura wykonania budżetu" obejmującą strukturę wykonania dochodów wg źródeł oraz wydatków wg kierunków.

Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2004 r. przedstawia się następująco:

 Plan roczny:       Wykonanie (I p.): %
-dochody: 756 339 076 zł,391 508 519 zł, 51,8
-wydatki:  803 011 641 zł,393 176 770 zł,49,0
w tym:   
-majątkowe:  81 307 399 zł,  12 866 064 zł15,8

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi ujętymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. oraz ewidencją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z uchwał i zarządzeń organów Miasta, prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetowych wyniosły 8 403 963 zł. Na pokrycie wymienionych wydatków Miasto dysponowało środkami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 20 755 415 zł oraz prywatyzacji majątku w wysokości 14 522 zł.

Według danych statystycznych dług Miasta na koniec I półrocza 2004 wyniósł 204 508 824 zł, co stanowi 27,0% planowanych dochodów rocznych. Nadmienia się, iż zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych wydatków noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zwraca się uwagę na dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2004 r. w:
1)  jednostkach budżetowych na kwotę 41 967 zł,
2)   zakładach budżetowych na kwote/5 462 703 zł,
3)   gospodarstwach pomocniczych na kwotę 216 204 zł.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów' i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634, Nr 137, poz. 1307 i Nr 229, poz. 2284 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 290 i Nr 58,poz. 556).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie.

Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Mieczysław Kus

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2004/09/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2009/10/19 12:49:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2009/10/19 12:49:51 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2009/10/14 13:37:34 nowa pozycja