Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

UCHWAŁA NR CCXCI.481.2016

UCHWAŁA NR CCXCI.481.2016
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Szczecin na lata 2016 - 2045.

Na podstawie art. 13 pkt 10 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk -Członek
3. Katarzyna Korkus -Członek

po rozpatrzeniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2045,

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2016 - 2045.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXIII/549/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 24 października 2016 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej były wynikiem m. in. zmian budżetu, zmian w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. W związku ze zmianą przychodów z tytułu kredytów w latach 2017-2020 zmianie uległa planowana kwota długu w latach 2017-2043.

Analizy prognozy kwoty długu Skład Orzekający dokonał na podstawie ww. uchwały.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,

wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, iż w latach 2016 - 2045 poziom spłaty zobowiązań Miasta będzie kształtował się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu spłat i tym samym spełni warunki określone w art. 243
ustawy o finansach publicznych.

Wymienione wyżej relacje zostały ustalone w oparciu o dane wynikające z uchwalonej zmiany wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 w zw. z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 561, z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2016/11/10, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/11/10 11:21:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/11/10 11:21:24 nowa pozycja