Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

( 89 )Samodzielny Referent ds. techniczno-eksploatacyjnych - 1 etat


 Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


( 89 )Samodzielny Referent ds. techniczno-eksploatacyjnych - 1 etat


Zakres zadań na stanowisku:


Do głównych zadań pracownika będzie należało:


 1. Przejmowanie lokali od dotychczasowych najemców, sprawdzanie spełnienia wymogów dla lokali zdawanych.

 2. Prowadzenie bazy lokali pozostających wolnymi.

 3. Przyjmowanie zgłoszeń o lokalach wolnych/pustostanach, weryfikacja tych informacji, podejmowanie adekwatnych działań.

 4. Przeprowadzenie procesu przejmowania lokali od użytkowników i rodzin.

 5. Zgłaszanie lokali jako wolnych zgodnie z określonymi procedurami.

 6. Koordynowanie i nadzór nad procesem zwalniania lokali, w tym w wyniku zamiany mieszkań.

 7. Przygotowywanie lokali pod względem formalnym i prawnym do ich ponownego zasiedlenia/ remontu/sprzedaży.

 8. Uczestnictwo w eksmisjach, przejmowanie lokali w trybie sądowo-komorniczym.

 9. Dokumentowanie podejmowanych czynności, ich utrwalanie w systemie informatycznym.

 10. Ścisła współpraca z innymi działami jak i jednostkami zewnętrznymi w zakresie gospodarowania lokalami wolnymi.

 11. Okazywanie lokali przedstawianych w ofercie ZBILK dla zainteresowanych.

 12. Uczestnictwo w czynnym zarządzaniu zasobem komunalnym, będącym w administrowaniu ZBiLK.


Warunki pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy

Praca przy monitorze ekranowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%


Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 4. nieposzlakowana opinia

 5. wykształcenie średnie i co najmniej 4 lata stażu pracy ogólnego lub wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy ogólnego

 6. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  1. znajomość obsługi komputera

  2. podstawowa znajomość przepisów regulujących zarządzanie nieruchomościami ( Kodeks cywilny, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego)


Wymagania pożądane (mile widziane):

  1. Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa i/lub zarządzania nieruchomościami

  2. Doświadczenie na podobnym stanowisku lub w zakresie zarządzania nieruchomościami

  3. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu, dyspozycyjność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

  4. Prawo jazdy kat. B i własny samochód z możliwością użycia do celów służbowych( opcjonalnie, nie jest to wymóg formalny)


Wymagane dokumenty:


 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach ( kursy, szkolenia),

 6. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

 7. Oświadczenie kandydata (poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego

 8. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem,

 9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczam, ze udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. poświadczone własnoręcznym podpisem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L. 2016, Nr 119, s. 1) , dalej RODO− informujemy, że: I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie: do dnia 2 listopada 20211 2021 r.

(uwaga liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)


lub przesyłać na adres:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25,

70-546 Szczecin

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko ( 89 ) Samodzielny Referent ds. techniczno-eksploatacyjnych - 1 etat

Uwagi:

 1. Oferty które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.


Data wygaśnięcia: 02.11.2021

udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, wytworzono: 2021/10/15, odpowiedzialny/a: Tomasz Sroka, wprowadził/a: Ewa Klimer, dnia: 2021/10/15 08:38:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Klimer 2021/10/15 08:38:46 modyfikacja wartości
Ewa Klimer 2021/10/15 08:38:18 nowa pozycja