Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 27 w Szczecinie


Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Publicznym Nr 27

w Szczecinie ul. Henryka Pobożnego 6/8

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Przedmiot:                             wychowanie przedszkolne
 • Ilość wakatów:                       1
 • Liczba godzin w tygodniu:     pełny etat  25
 • Informacje o wakacie:           zatrudnienie od 01.11.2021r.
 • Ważność ogłoszenia:             15.11.2021r.

 Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

 • ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu, list motywacyjny (opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Przedszkole Publiczne Nr 27 ul. Henryka Pobożnego 6/8  w Szczecinie  w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych”)
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą  elektroniczną lub osobiście do 15.11.2021r.

Dane adresowe:

 • Nazwa placówki:  Przedszkole Publiczne Nr 27
 • Miejscowość:                         Szczecin
 • Kod pocztowy:                       70-508 Szczecin
 • Ulica:                                     Henryka Pobożnego 6/8
 • Telefon:                                  91 454 24 80
 • E-mail:                               pp27@miasto.szczecin.pl

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 27 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Henryka Pobożnego 6/8, 70-508 Szczecin,  e-mailowo: pp27@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91-433-60-11.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maciej Lis,  z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 


Data wygaśnięcia: 15.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/18, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/18 14:51:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/18 14:51:53 nowa pozycja