Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel j. polskiego w Szkole Podstawowej Nr 42 w Szczecinie


OFERTA PRACY NA STANOWISKO NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 42 W SZCZECINIE

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Stanowisko: nauczyciel języka polskiego

Wymiar zatrudnienia: pełny etat (18/18 godz. tyg.)

Informacje o umowie: umowa na czas określony

Niezbędne wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe – język polski,
2. Posiadanie przygotowania pedagogicznego,

3. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. Kandydat nie był karany.
 

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

5. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

-  Termin złożenia ofert upływa z dniem 15.11.2021r.

-  Oferty należy składać w urnie na dokumenty w budynku szkoły przy ul. Hożej 25, drogą pocztową na adres szkoły (71-699 Szczecin, ul. Hoża 3 i 25) lub elektroniczną  sp42@miasto.szczecin.pl  , tel. kontaktowy 91 442 17 38.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 42 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Hoża 3 i 25, 71-699 Szczecin, e-mailowo: sp42@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: + 48 91 442 17 38.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 852 20 93.
  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie, na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
   2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
   3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
  4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 15.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/25, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/25 12:34:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/25 12:34:06 nowa pozycja