Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel j. angielskiego lub j. niemeickiego w Środowiskowej Placówce Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie


 

Oferta pracy dla nauczyciela języka angielskiego lub języka niemieckiego

w Środowiskowej Placówce Edukacyjno-Wychowawczej nr 1 w Szczecinie

ul. Koszalińska 13

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Przedmiot:                             język angielski lub język niemiecki
 • Ilość wakatów:                       1
 • Liczba godzin w tygodniu:     2 godziny
 • Informacje o wakacie:             zatrudnienie 15.11. 2021r.
 • Ważność ogłoszenia:              13.11.2021r.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny i CV opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ŚPEW Nr 1 w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych”
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Dane adresowe:

 • Nazwa placówki:  Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1
 • Miejscowość:                         Szczecin
 • Kod pocztowy:                       71-734
 • Ulica:                                     Koszalińska13
 • Telefon:                                  91 43 11 600
 • E-mail:                               spew1@miasto.szczecin.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza Nr 1 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Koszalińska 13, 71-734 Szczecin, e-mail: spew1@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: + 48  91 43 11 600.
 2. Inspektorem Ochrony z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Środowiskowej Placówki Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

 

Data wygaśnięcia: 13.11.2021


Data wygaśnięcia: 13.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/27, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/27 08:44:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/27 08:44:25 nowa pozycja