Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy projektant w Zespole Komunikacji 0,5 etatu w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie


Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA SZCZECIN
UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 2
71-416 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy projektant w Zespole Komunikacji 0,5 etatu.

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Sporządzanie projektów koncepcyjnych elementów układu komunikacyjnego.
 2. Opracowywanie materiałów do informacji i opinii w oparciu o ustalenia planów  miejscowych w zakresie zagadnień komunikacyjnych.
 3. Sporządzanie prognoz i analiz ruchu z wykorzystaniem programu Visum.
 4. Zbieranie i analiza danych, praca na bazach danych.
 5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Biura przy opracowywaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych w zakresie zagadnień komunikacyjnych.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca siedząca, przy komputerze, wymagająca kontaktów z interesantem, zmienne tempo pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w BPPM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2021 r. jest wyższy niż 6%.

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie*.
 2. Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: budownictwo - specjalność drogi, ulice i lotniska (odpowiednie lub pokrewne).
 3. Co najmniej 5- letni staż pracy na podobnym stanowisku.
 4. Doświadczenie w zakresie sporządzania projektów drogowych, analiz ekonomicznych projektów transportowych.
 5. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Znajomość prawa z zakresu samorządu gminnego oraz planowania przestrzennego.
 8. Znajomość zagadnień z zakresu dróg publicznych.
 9. Znajomość obsługi komputera, obsługa pakietu Microsoft Office, programów do projektowania dróg.
 10. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie i wiedza z zakresu modelowania ruchu lub praca z bazami danych przestrzennych wymagającymi znajomości zagadnień z zakresu układów współrzędnych topologii, struktur oraz formatów danych GIS, projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego.
 2. Praktyczna znajomość programów MapInfo, Visum, ArcGIS, GisPro i podstawowych narzędzi analiz przestrzennych.
 3. Samodzielność, zdolności analityczne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 4. Wysoka dyscyplina i umiejętność samodzielnej organizacji środowiska pracy.
 5. Kreatywność w rozwiązywaniu problemów planistycznych.
 6. Komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe.
 2. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 4. Życiorys /CV/ zawierający wyłącznie opis dotychczasowego przebiegu nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych kontaktowych (wskazanych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie). Podanie innych, niewymaganych danych będzie skutkowało ich wymazywaniem.
 5. Oświadczenia kandydata:
  • oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,
  • oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
  • oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Zgody kandydata:
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt. 1-5 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowe dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta**

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31 października 2021 r.
(uwaga: liczy się data wpływu do Biura Planowania Przestrzennego Miasta)

Na adres:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
Sekretariat pok. 108-114 I piętro
ul. Szymanowskiego 2
71-416 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy projektant w Zespole Komunikacji w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie"

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 4245-742 lub (91) 4245-753.

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru (testu wiedzy i kompetencji/ rozmowy kwalifikacyjnej), kandydaci zostaną powiadomieni pocztą, drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do Biura niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

* Dyrektor Biura, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1282).

** Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w BPPM:

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szymanowskiego 2, (adres email bppm@um.szczecin.pl, nr tel. 91 422-10-55, fax 91 422-47-71) zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem ochrony danych u Administratora jest Dorota Stadnik, e-mail: iodobppm@um.szczecin.pl, nr tele. 91-42-45-735
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 pkt.a, c RODO i nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą nie będą przekazywane innym odbiorcom,
 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgoda na przetwarzania danych.
 6. podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku niepodania obowiązujących danych niemożliwa jest realizacja procesu zatrudnienia.
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, na zasadach określonych w RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody,
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 31.10.2021

udostępnił: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, wytworzono: 2021/10/21, odpowiedzialny/a: Zofia Fiuk-Dymek, wprowadził/a: Krzysztof Tukiendorf, dnia: 2021/10/21 13:45:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Tukiendorf 2021/10/21 13:45:25 modyfikacja wartości
Krzysztof Tukiendorf 2021/10/21 13:22:16 nowa pozycja