Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO


Ogłoszenie numer 20/2021

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ogłasza

 NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

Wolne stanowisko urzędnicze:

Administratorw wymiarze 0,5 etatu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Zarządzanie sieciami logicznymi użytkowanymi przez komórki organizacyjne Ośrodka, funkcjonujące w różnych lokalizacjach:

 1. administrowanie systemami informatycznymi Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem zgromadzonych danych oraz sprzętu,
 2. podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych cyfrowych przechowywanych w ramach infrastruktury teleinformatycznej Ośrodka,
 3. zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych działających w Ośrodku,
 4. ustalanie poziomu zabezpieczeń obowiązujących w sieci i systemach informatycznych,
 5. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego,
  w którym przetwarzane są dane osobowe,
 6. dokumentowanie procedur zarządzania usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne ,
 7. zarządzanie incydentami w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 8. prowadzenie analizy ryzyka bezpieczeństwa
 9. informowanie Inspektora Ochrony Danych w sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego i współdziałanie z nim przy usuwaniu jego skutków,
 10. zarządzanie zadaniami bezpieczeństwa sieci,
 11. nadawanie i zarządzanie uprawnieniami sieciowymi,
 12. nadzorowanie wykonywania napraw, konserwacji oraz likwidacji urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe,
 13. nadzorowanie wykonywania kopii zapasowych, ich przechowywania oraz okresowe sprawdzanie ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu informatycznego.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie minimum średnie i 4 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe bez wymaganego stażu pracy.
 3. Umiejętność instalacji, konfiguracji i zarządzania systemami informatycznymi (stacje robocze i sieć komputerowa) w oparciu następujące systemy: Windows Serwer 2003/2008/2012 (wraz z kontrolerem domeny),  i systemów operacyjnych Windows 7/10.
 4. Biegła znajomość zagadnień w zakresie technologii informatycznej oraz architektury komputerów.
 5. Znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i protokołami (np. TCP/IP).
 6. Znajomość problematyki administrowania systemami i sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwa informatycznego.
 7. Sprawna obsługa sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz systemów ochrony antywirusowej.
 8. Umiejętność obsługi i konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w branży informatycznej.
 2. Znajomość zagadnień baz danych oraz zabezpieczeń.
 3. Doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi
 4. Prawo jazdy kategorii B.
 5. Język angielski w stopniu umożliwiającym poruszanie się w dokumentacji technicznej

 

Warunki pracy na danym stanowisku

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym,  konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**.
 7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada).
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 11. oświadczenia kandydata:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji znajduje się na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie www.bip.mopr.szczecin.plzakładka ochrona danych osobowych

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 29.10.2021 roku

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór Nr 20/2021 na wolne stanowisko  urzędnicze – „Administrator” 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych


Data wygaśnięcia: 29.10.2021

Załączniki:

udostępnił: MOPR Szczecin, wytworzono: 2021/10/18, odpowiedzialny/a: Anna Woźniakowska - Dziadosz, wprowadził/a: Anna Woźniakowska-Dziadosz, dnia: 2021/10/18 09:35:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniakowska-Dziadosz 2021/10/18 09:35:59 modyfikacja wartości
Anna Woźniakowska-Dziadosz 2021/10/18 09:35:14 nowa pozycja