Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 48 w Szczecinie


OFERTA PRACY NA STANOWISKO

 POMOC  NAUCZYCIELA  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  SZCZECINIE  UL. Czorsztyńska 35

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: pomoc nauczyciela
 • Wymiar zatrudnienia: 0.75 etatu
 • Forma zatrudnienia:   umowa o pracę

Zasadnicze obowiązki pomocy szkolnej:

 

Pomoc nauczyciela współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami pedagogicznymi w wychowaniu dzieci, współdziała z obsługą w utrzymaniu ładu i porządku w szkole oraz dba o należytą dyscyplinę pracy.

Zachowując się taktownie wobec przełożonych, dzieci, rodziców i współpracowników  oraz postępując zgodnie z wymogami karności służbowej pomoc nauczyciela unika w swej pracy wszystkiego, co mogłoby obniżać poszanowanie, jakim winna się cieszyć jako pomocnik wychowawcy dzieci.

 1. Bezpośrednim przełożonym pomocy nauczyciela jest dyrektor szkoły.
 2. Pomoc nauczyciela obowiązana jest do pełnienia swych obowiązków w czasie i miejscu określonym przez organizację pracy oddziału szkolnego.
 3. W czasie pracy pomocy nauczyciela nie wolno oddalać się z terenu szkoły bez zezwolenia dyrektora szkoły lub osoby do tego upoważnionej.  Wszelkie wyjścia poza teren szkoły winny być odnotowane w „Książce wyjść”.
 4. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.
 5. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora szkoły.
 6. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły, zleconych przez dyrektora szkoły.
 7. Termin składania ofert – 31.10.2021r.
  1. Dane adresowe:
 8. Nazwa szkoły/ placówki: Szkoła Podstawowa nr 48
 9. Miejscowość: Szczecin
 10. Kod pocztowy: 71- 201
 11. ulica: Czorsztyńska 35
 12. Telefon: 91 48733-03
 13. E mail:sp48@miasto.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:  Szkoła Podstawowa  nr 48 z siedzibą w Szczecinie ul. Czorsztyńskiej 35

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 48 możliwy jest pod numerem tel.:91-4873303 lub adresem email:sp48@miasto.szczecin.pl

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej    nr 48 w Szczecinie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Data wygaśnięcia 31.10.2021r.


Data wygaśnięcia: 31.10.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/09/30, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/09/30 14:00:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/09/30 14:00:48 nowa pozycja