Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Woźny w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie


Oferta pracy dla WOŹNEGO

 w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Określenie stanowiska:                               Woźny
 • Wymiar etatu:                                 1  etat
 • Początek zatrudnienia:                                od 01.12.2021 r.
 • Podstawa zatrudnienia:                              umowa o pracę

 

Ogólnyzakres wykonywanych zadań:

 1. Otwieranie szkoły i wyłączenie zabezpieczenia - alarmu;
 2. Dbanie o zabezpieczenia kluczy w gablocie na portierni, wydaje je wyłącznie nauczycielom,
 3. Dbanie o czystość otoczenia szkoły  oraz porządku w szkole , codziennie sprząta (zamiata, odśnieża, posypuje piaskiem).
 4. Sprząta teren boiska szkolnego i okolice śmietnika, podlewa i strzyże trawniki , utrzymuje teren zieleni.
 5. Sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi i bieżące informowanie o nieprawidłowościach.
 6. Troszczy się o czystość terenu szkolnego i internatu oraz ciągów komunikacyjnych.
 7. W przypadku wykonywania prac z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych stosuje się do instrukcji ich obsługi.
 8. Zgłoszenie do kierownika gospodarczego lub konserwatora zauważonych uszkodzeń sprzętu, przepalonych świetlówek.
 9. W okresie jesieni sprząta liście.
 10. W okresie zimy odśnieża teren wokół szkoły i internatu i posypuje chodnik piaskiem.
 11. Dozorowanie drzwi wejściowych.
 12. Bierze udział w pracach porządkowych i pielęgnacyjnych na rabatach kwiatowych wokół szkoły i internatu.
 13. Opróżnienie koszy na śmieci w szkole i na terenie dookoła szkoły oraz internatu.
 14. Oszczędne zużycie energii eklektycznej.
 15. Sprawdzanie przez wyjściem z pracy czy pozamykane zostały wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniach szkoły oraz wszystkie drzwi wejściowe do szkoły.
 16. Zamykanie szkoły i włączanie zabezpieczenia-alarmu.
 17. Współpraca z animatorem sportu oraz innymi pracownikami w zakresie utrzymania sprawności technicznej i użytkowej obiektów sportowych, jak : boiska trawiastego poprzez cotygodniowe jego wyczesywanie, usuwanie ostrych przedmiotów oraz liści i papieru aby nie zostały wdeptane w jego nawierzchnię, boiska z poliuretanu, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw.
 18. Podlewanie roślin ozdobnych rosnących na terenie szkoły i internatu.
 19. Wykonuje inne czynności i zdania podyktowane konkretną sytuacja i funkcjonowaniem placówki oraz zleconych na bieżąco przez Dyrektora szkoły i kierownika gospodarczego.

Wymagania niezbędne.

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: zawodowe.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku woźnego.

Wymagania dodatkowe.

 1. Umiejętność współpracy w zespole.
 2. Umiejętność organizacji pracy.
 3. Odpowiedzialność.
 4. Pracowitość.
 5. Sumienność.
 6. Dokładność.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Nieposzlakowana opinia.

 

 

Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej umożliwiający kontakt tj. e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy .
 5. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 6. Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Mistrzostwa Sportowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Mistrzostwa Sportowego  w Szczecinie,
  ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, sekretariat@cmsmazurska.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91-8522093 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze
   do 12.11.2021 r. na podstawie:

                a.  art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r., poz., 59)

                b.  art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo
w  przekazywanych formularzach zgody,

               c. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem   umowy.

 1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone
  do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 12.11.2021 r. do godz. 12.00 na adres:

 

Centrum Mistrzostwa Sportowego

ul. Mazurska 40
70 - 424  Szczecin
tel. 91 488 52 88  


Oferty, które wpłyną do Centrum Mistrzostwa Sportowego niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Data wygaśnięcia: 12.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/22, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/22 15:17:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/22 15:17:03 nowa pozycja