Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Ratownik wodny WOPR w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


Oferta pracy dla ratownika WOPR w XVI Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie ul. Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 

 • Określenie stanowiska:       ratownik wodny WOPR
 • Wymiar etatu:                      8/8 etatu ( 40 h w tygodniu praca zmianowa)
 • Początek zatrudnienia:        od 02.11.2021 r.
 • Termin składania podań     do 29.10.2021 r. do godz. 15 00
 • Podstawa zatrudnienia:      umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

Zakres czynności  obejmuje przede wszystkim:

 

 1. Utrzymanie czystości na terenie obiektów (pływalnia)
 2. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów i osób korzystających z pływalni.
 3.  Realizowanie innych zadań zleconych przez kierownika ds. gospodarczych i dyrektora szkoły

 

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie
 2. Ukończony kurs Ratownika Wodnego WOPR wraz z KPP
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku
 4. Sumienność, odpowiedzialność i samodzielność
 5. Umiejętności organizowania własnej pracy
 6. Odpowiedzialności za powierzone zadania
 7. Dyspozycyjność
 8. Dokładność
 9. Umiejętności pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. CV ,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 3. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc  zatrudnienia

 

Oferty pracy należy składać w sekretariacie szkoły  do 29.10.2021 r.
w godz.9:00-14 :00lub na adres e-mail lo16@miasto.szczecin.pl

 

Dane adresowe:

 

 • Nazwa szkoły: XVI Liceum Ogólnokształcące
 • Ulica: Dunikowskiego 1
 • Kod pocztowy: 70-123
 • Miejscowość: Szczecin
 • Telefon: 91 482-19-06

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin,
  e-mailowo: lo16@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 4821906.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Maciej Lis ,z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do VI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba
  że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa
  w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 29.10.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/19, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąborwska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/19 14:26:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/19 14:26:55 nowa pozycja