Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

( 87 ) ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


 DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

( 87 ) ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1 etat

Zakres zadań na stanowisku:

 

1 Przygotowanie planów wydatków oraz sprawozdań z wykonania planu.

2. Prowadzenie bieżącej analizy stopnia wykonania planu wydatków w oparciu o dostępne 3. Wprowadzenie bilansu otwarcia i zmian na konto pozabilansowe 980 -Plan finansowy wydatków budżetowych.

4. Kontrola podpisanych umów z kwotą ujętą w planie finansowym niedopuszczenie do przekroczeń, o możliwościach ewentualnych przekroczeń informowanie na bieżąco bezpośredniego przełożonego.

5. Nadzór nad czynszami.

6. Znajomość księgowania sprawozdań czynszowych oraz comiesięczne uzgadnianie wpłat, zaległości i sald czynszowych w module czynsze i media z FK.

7. Księgowanie faktur zakupu i sprzedaży oraz uzgadnianie kont rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.

8. Rozksięgowywanie wydatków oraz sald na właściwe paragrafy.

9. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań.

10. Znajomość sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej.

11. Znajomość płac.

12. Pełnienie obowiązków Głównego księgowego w razie jego nieobecności.

13. Przechowywanie, zabezpieczania i archiwizowanie dokumentów.

14. Wykonywanie innych poleceń i zadań służbowych nie objętych niniejszym zakresem czynności oraz nie będących w sprzeczności z zajmowanym stanowiskiem.

 

Warunki pracy na stanowisku

 

 • Podstawowy system czasu pracy, pięciodniowy tydzień pracy, pełen etat.

 • Praca przy monitorze ekranowym.

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Wykształcenie, kandydat powinien spełniać jeden z poniższych warunków;

  a) ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,

  b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości

  c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 4. Niekaralność- dotyczy prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko:

- mieniu,

- obrotowi gospodarczemu,

- działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego ,

- wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

 1. nieposzlakowana opinia,

 2. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku - Wiedza w zakresie znajomości następujących przepisów:

   1. ustawy o finansach publicznych

   2. ustawy o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych

   3. ustawy o zamówieniach publicznych

   4. ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego

   5. ustawy o ochronie danych osobowych

     

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach samorządowych.

 2. Znajomość programów finansowo-księgowych .

 3. Obsługa komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne).

 4. Umiejętność kierowania zespołem, rzetelność, systematyczność, obowiązkowość.

   

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. Oświadczenie kandydata ( poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,

 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach ( kursy, szkolenia),

 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu ),

 7. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem,

 9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo za przestępstwa przeciwko: mieniu, gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBiLK. Jednocześnie oświadczam, ze udzielam zgody dobrowolnie oraz ze zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. poświadczone własnoręcznym podpisem

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L. 2016, Nr 119, s. 1) , dalej RODO− informujemy, że: I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie : do dnia 4 listopada 2021

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ( 87 ) ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 1 etat

 

 

 

Uwagi:

 1. Oferty, które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 

 


Data wygaśnięcia: 04.11.2021

udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, wytworzono: 2021/10/15, odpowiedzialny/a: Tomasz Sroka, wprowadził/a: Ewa Klimer, dnia: 2021/10/15 10:53:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Klimer 2021/10/15 10:53:53 nowa pozycja