Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. sekretariatu w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie


Dyrektor Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40, 70 - 424 Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Określenie stanowiska:                                specjalista ds. sekretariatu

Wymiar etatu:                                                1/2 etat

Początek zatrudnienia:                                10.11.2021 r.
 

Zakres zadań na stanowisku.

 

 1. Pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami.
 2. Ustalanie terminów spotkań, przyjmowanie interesantów.
 3. Nadzorowanie terminów i powiadamianie o naradach.
 4. Przygotowywanie pism zleconych przez dyrektora i wicedyrektora.
 5. Przygotowywanie decyzji dyrektora w zakresie: indywidualnego nauczania, zwolnienia z wychowania fizycznego, indywidualnego toku nauki.
 6. Wykonywanie poleceń służbowych dyrektora.
 7. Prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów.
 8. Prowadzenie księgi ewidencji uczniów Centrum Mistrzostwa Sportowego.
 9. Sporządzenie i wydawanie legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, przedłużanie terminu ważności, prowadzenie ewidencji.
 10. Wydawanie zaświadczeń uczniom i rodzicom i ich ewidencjonowanie.
 11. Sporządzanie informacji o uczniach do ich szkół rejonowych.
 12. Wysyłanie obowiązkowych dokumentów do szkół wypisanych, kierowanie próśb do szkół
  w sprawie uczniów nowo przyjętych uczniów.
 13. Ewidencja i wydawanie druków świadectw szkolnych.
 14. Prowadzenie ewidencji świadectw ukończenia szkoły i wydawanych zaświadczeń z OKE.
 15. Wystawianie duplikatów świadectw szkolnych.
 16. Przygotowywanie dokumentacji do egzaminów końcowych ( powołanie, protokoły itd.)
 17. Odbiór i rejestracja i rozdzielenie korespondencji przychodzącej: tradycyjnej i elektronicznej.
 18. Przygotowanie i rejestrowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej.
 19. Przyjmowanie i przekazywanie dokumentów oraz wiadomości od uczniów i rodziców pedagogowi i wychowawcom.
 20. Prowadzenie ewidencji: znaczków pocztowych i biletów komunikacji miejskiej.
 21. Wystawianie i ewidencja delegacji.
 22. Prowadzenie księgi kontroli i wizytacji.
 23. Przygotowywanie i wprowadzanie danych do SIO  w zakresie danych dotyczących uczniów.
 24.  Inne zlecone zadania przez przełożonego.

 

Warunki pracy na stanowisku.

Praca siedząca przy komputerze, zmienne tempo pracy, wymaga samodzielności, konieczności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

Wymagania niezbędne.

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: wyższe i co najmniej 4 lata stażu lub wykształcenia średnie i co najmniej
  5 - letnia praktyka.
 3. Doświadczenie w pracy biurowej.
 4. Biegła umiejętność obsługi komputera.
 5. Mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych.
 6. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych.
 7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

Wymagania dodatkowe.

 1. Umiejętność współpracy w zespole.
 2. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Mile widziane przygotowanie pedagogiczne.

Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy .
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.
 6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy. (jeśli kandydat takie posiada).
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 12. Oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Mistrzostwa Sportowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie, ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, sekretariat@cmsmazurska.pl
 2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych , tel. 91-8522093 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do  05.11.2021., na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia
   14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: „Specjalisty ds. sekretariatu  w Centrum Mistrzostwa Sportowego” w terminie do dnia 05.11.2021r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu do Centrum Mistrzostwa Sportowego
w Szczecinie) na adres:

 

Centrum Mistrzostwa Sportowego

ul. Mazurska 40
70 - 424  Szczecin
tel. 91 488 52 88 
 

 

 

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Telefon kontaktowy 914887222.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej szkoły oraz stronie internetowej BIP.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej odbierają sami.

 


Data wygaśnięcia: 05.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/27, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/27 08:41:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/27 08:41:38 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2021/10/27 08:41:03 nowa pozycja