Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Kontroli Biletów


Dyrektor

Zarządu Dróg Transportu Miejskiego

ogłasza

 

NABÓR NA STANOWISKO

URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego

Ul. Klonowica 5

71-241 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Dziale Kontroli Biletów

Opis stanowiska:

 1. Wprowadzanie do systemu komputerowego wezwań dotyczących jazdy bez ważnego biletu na podstawie raportów kontrolerskich,
 2. Dokonywanie weryfikacji wezwań dotyczących jazdy bez ważnego biletu pod względem kompletności danych, pozwalających na dochodzenie należności.
 3. Prowadzenie ilościowej ewidencji wezwań dotyczących jazdy bez ważnego biletu i kontrolowanie zgodności z ewidencją w systemie komputerowym.
 4. Przyjmowanie i sprawdzanie przelewów bankowych, dotyczących należności za jazdę bez ważnego biletu,
 5. Wyszukiwanie spraw zapłaconych, dokonując w dokumentacji źródłowej oraz w systemie  komputerowym stosownych zapisów dotyczących wysokości pobranej /wpłaconej kwoty, daty zapłaty (wpływu przelewu), numeru pokwitowania (numeru bankowego),
 6. Przygotowanie wraz z odprowadzaniem gotówki z dziennego utargu,
 7. Sporządzanie wykazów przelewów w układzie dziennym i miesięcznym,
 8. Przyjmowanie opłat za jazdę bez ważnego biletu od pasażerów, drukowanie i wydawanie pokwitowań zapłaty,
 9. Dokonywanie zwrotów opłat dodatkowych uiszczonych przez pasażerów w przypadku zasadności żądania,
 10. Dokonywanie rozliczeń z działem finansowym.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania, podejmowania decyzji, praca przy komputerze, zmienne tempo pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2021 r. nie przekroczył 6%.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie lub wyższe
 3. staż pracy: 3 lata (wykształcenie średnie); 1 rok (wykształcenie wyższe),
 4. znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych,
 5. znajomość Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym,
 6. znajomość Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych,
 7. znajomość Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego i aktów wykonawczych,
 8. znajomość Ustawy z dnia 15 listopada 1984 prawo przewozowe,
 9. znajomość Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego,
 10. znajomość uchwały Rady Miasta Szczecin XIII/454/19 w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
 11. znajomość uchwały Rady Miasta Szczecin V/123/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
 12. znajomość uchwały Rady Miasta Szczecin XLV/1325/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
 13. znajomość uchwały Rady Miasta Szczecin XXXVII/1093/18 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
 14. znajomość uchwały Rady Miasta Szczecin XI/112/15 w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej ,
 15. znajomość uchwały Rady Miasta Szczecin VI/79/15 w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
 16. znajomość Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin nr 384/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego,
 17. znajomość Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin nr 160/16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego,
 18. wiedza o funkcjonowaniu Zarządu, jego struktury i głównych zadaniach,
 19. umiejętność obsługi komputera w szczególności programów Microsoft Word, Excel,
 20. komunikatywność,
 21. nieposzlakowana opinia,
 22. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, zaangażowanie, rzetelność, dobra organizacja pracy własnej, zdolność analitycznego myślenia, pracowitość, dokładność,
 2. umiejętność właściwej hierarchii zadań, umiejętność ustalenia prawidłowego trybu postępowania i załatwiania sprawy w urzędzie, terminowość, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,
 3. mile widziana znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt  tj. numer telefonu lub adresu  e-mail,
 3. list motywacyjny,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, (załącznik nr 1)
 11. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (załącznik nr 1)
 12. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.). UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe:

*     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2369) znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Oferty należy składać lub przesyłać:

 • w terminie do: 29.10.2021 r. (liczy się data wpływu).
 • pod adresem:             Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Dział Kadr i Organizacji (pok. 303)

ul. Klonowica 5

71 – 241 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Dziale Kontroli Biletów”

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 48 00 476.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, adres e-mail: iodo@zditm.szczecin.pl.
 2. W Zarządzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres Zarządu jak wyżej w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Zarząd, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  * dostępu do treści danych,
  * sprostowania danych,
  * ograniczenia przetwarzania danych
  na zasadach określonych w art. 15, 16 i 18 RODO.
 4. Ponadto w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) przysługuje prawo do:
  * usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  * przenoszenia danych,
  * wniesienia sprzeciwu,
  * prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  na zasadach określonych w art. 6, 17, 20, 21 RODO.
 5. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres jak wyżej.
 6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 7. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załącznik nr 1

Szczecin, …………………………

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie.

 

………………………..

Zgoda kandydata do pracy
na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko:

 

…………………………………………………………………………………….....…………

prowadzonej przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

………………………..

Zgoda kandydata do pracy
na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego moich danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Zarząd Dróg
i Transportu Miejskiego z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2018 r. poz. 1260, ze zm.).

 

 

………………………..

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1


Data wygaśnięcia: 29.10.2021

udostępnił: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, wytworzono: 2021/10/19, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Artur Kalita, dnia: 2021/10/19 09:02:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Artur Kalita 2021/10/19 09:02:35 nowa pozycja