Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 8 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko – pomoc nauczyciela  w Szkole Podstawowej nr 8 w Szczecinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie przy ul. Brodnickiej 10 zatrudni osobę na stanowisko   pomocy nauczyciela.

Początek zatrudnienia: umowa o pracę od 08.11.2021 r. do 24.06.2022 r.

Wymiar etatu: 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo)

Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

 1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, zlecane przez nauczycielkę oddziału, oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia,
  a mianowicie:
 2. pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 3. spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych,
 4. uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków.
 6. Utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału.
 7. Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie: min. średnie.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV)

2. list motywacyjny

3. dokumenty ukończenia szkoły

4. dokumenty (kserokopie) potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia

5. oświadczanie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja  dla kandydatów 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Brodnicka 10 Szczecin, e-mailowo: sp8@miasto.szczecin.pl, telefonicznie: +91 4834293.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Tutur-Dudek, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko obsługi do Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

Termin złożenia oferty upływa z dniem 04.11.2021r.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły (w godzinach 9.00-15.00), drogą pocztową na adres szkoły lub elektroniczną: sp8@miasto.szczecin.pl, tel. kontaktowy 91 483 42 93 . Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 w Szczecinie ul. Brodnicka 10.

 


Data wygaśnięcia: 04.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/27, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/27 08:46:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/27 08:46:51 nowa pozycja