Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 9 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel matematyki

w Szkole Podstawowej nr 9 w Szczecinie

 

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Przedmiot:matematyka
 • Liczba godzin dydaktycznych : 8/18 h
 • Termin rozpoczęcia pracy : od zaraz

 

Dane adresowe:

 • Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 9
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71-826
 • Ulica: Dąbrówki 10
 • Telefon: 91 453-87-67

 

 Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny + CV z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz referencje z ostatniego miejsca pracy (jeżeli kandydat posiada) proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: sp9@miasto.szczecin.pl, złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać pocztą.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Ważność ogłoszenia: 12.11.2021 rok

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin
 2. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Szkoła Podstawowa nr 9 w Szczecinie, ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin, e-mailowo: sp9@miasto.szczecin.pl
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafał Malujda z którym można się skontaktować pod numerem telefonu +48918522093 lub adresem email: iod@spnt.pl.
 4. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko pracownicze , na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 12.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/22, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/22 15:20:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/22 15:20:16 nowa pozycja