Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. kadr w Szkole Podstawowej Nr 5 w Szczecinie


Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na urzędnicze stanowisko Specjalista ds. kadr w Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -  Specjalista ds. kadr na 1/2 etat(ZASTĘPSTWO)

Początek zatrudnienia: od zaraz  


Do zadań Specjalisty ds. kadr będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników
 2. przygotowanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy
 3. przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
 4. współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego, oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników)
 5. sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON, do Wydziału Oświaty, w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa
 6. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tymi związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop)
 7. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, oraz rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy
 8. prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
 9. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika
 10. prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i ppoż. pracownika
 11. sporządzanie dokumentów stanowiących postawę wykonywania przelewów, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych , wynagrodzeń  na indywidulane konta pracowników, oraz innych potrąceń z list płac
 12. prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem, wyróżnianiem, awansem zawodowym i karaniem pracowników,
 13. przygotowywanie informacji do SIO dotyczących zatrudnienia
 14. współpraca z księgowością w zarządzaniu PPK
 15. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Szkoły nr 5 w Szczecnie należą do kompetencji specjalisty ds. kadr

 

 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
Praca siedząca przy komputerze, wymagająca, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 2-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 3. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 4. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela,
 7. Nieposzlakowana opinia,
 8. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  kreatywność ,wysoka kultura osobista,
 4. Znajomość programów  komputerowych firmy Vulcan –Kadry oraz programu ZUS - Płatnik.


Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje),
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 9. Podpisana klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.)

 

Oferty należy składać lub przesłać za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr w  Szkole Podstawowej Nr 5  im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie”  w terminie do dnia 19.11.2021 r. do godz. 15.00 na adres: Bł. Królowej Jadwigi 29 70-262 Szczecin

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5  w Szczecinie,  ul. Bł. Królowej Jadwigi 29 70-262 Szczecin
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Maciej Lis, tel. 91-852-20-93 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Etapy rekrutacji:

 1. Analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do 3 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 19.11.2021 r. nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. 

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017, poz. 894) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.


Data wygaśnięcia: 19.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/11, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/11 14:53:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/11 14:53:47 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2021/10/11 14:53:30 nowa pozycja