Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. płac w Szkole Podstawowej Nr 54 w Szczecinie


OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA DS. PŁAC

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 54 w Szczecinie

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 9, 70-426 Szczecin

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac,

wymiar zatrudnienia: pełny etat.

 

Miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa Nr 54 w Szczecinie

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 9

70-426 Szczecin

Stanowisko:

Specjalista ds. płac – stanowisko urzędnicze

Data rozpoczęcia pracy: 1 grudnia 2021 r.

Niezbędne wymagania spełnia osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań
   na stanowisku stosownie do opisu stanowiska oraz co najmniej 4 lata pracy,
  2. posiada wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska oraz co najmniej 5 lat pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość i umiejętność stosowania:
  • przepisów dotyczących wynagrodzeń i systemów świadczeń pracowników sfery budżetowej,
  • zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej,
  • przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
 • znajomość i umiejętność korzystania z systemu finansowo-księgowego „VULCAN”, „Progman Kasa, rozrachunki, finanse”,
 • znajomość i umiejętność obsługi programu „Płatnik”
 • biegła umiejętność obsługi komputera, w tym programów MS Office Word i MS Office Excel,
 • znajomość i umiejętność korzystania z bankowości elektronicznej,
 • wskazane doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach budżetowych na stanowiskach związanych z przygotowywaniem wynagrodzeń pracowniczych i ich pochodnych,

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań specjalisty ds. płac będzie należało:

-    obsługa programu Vulcan modułu płace

 • terminowe sporządzanie list płac oraz prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń,
 • naliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS, prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków rodzin,
 • sporządzanie i przygotowywanie na bieżąco rozliczeń i sprawozdań dla US, GUS i ZUS,
 • przygotowywanie przelewów bankowych zgodnych z listami płac i potrąceniami,
 • zbieranie, kompletowanie i przechowywanie na bieżąco właściwej dokumentacji stanowiącej podstawę wypłat pracownikom wynagrodzeń i zasiłków,
 • sporządzanie rozliczeń z zakresu wynagrodzeń do sprawozdań i planów finansowych szkoły,
 • prowadzenie operacji finansowych oraz kartotek pożyczkowych Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • terminowe przygotowywanie wszelkich analiz i rozliczeń,
 • wprowadzanie dokumentów dziennika WRD do programu PROGMAN, rozrachunki i eksportowanie do programu PROGMAN Finanse,
 • prowadzenie kasy,
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,
 • wprowadzanie Danych do SIO,
 • obsługa PPK

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

Zmienne tempo pracy, praca pod presją czasu, praca przy monitorze ekranowym.

 

Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0%.

Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail (ewentualnie),
 2. list motywacyjny,  
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 5. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1000 z późn. zm.).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 24.11.2021 roku (liczy się data wpływu)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płac” na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 54 w Szczecinie

ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 9

70-426 Szczecin

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-43-45-004.

Sekretariat czynny w godzinach od 08.00 do 15.00.

 

Uwaga:

 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 1260 z późn. zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą,
  o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
 2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.
 3. Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 5. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

Data wygaśnięcia: 24.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/19, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/19 11:35:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/19 11:35:28 nowa pozycja