Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy księgowy/starsza księgowa

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7
w Szczecinie

 

Dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie poszukaj na wolne stanowisko urzędnicze starszego księgowego/starszej księgowej

Wymiar etatu: pełen etat

Zatrudnienie od zaraz

 

Do zadań Starszego księgowego/starszej księgowej będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 

 1. Dekretowanie dokumentów księgowych,
 2. Klasyfikowanie według rozdziałów i paragrafów dochodów i wydatków pozabudżetowych,.
 3. Księgowanie dokumentów na kontach syntetycznych i analitycznych,
 4. Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami w  ramach WRD,
 5. Bieżąca analiza należności od odbiorców,
 6. Sporządzanie not księgowych,
 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego wynikających z ZSO 7 w Szczecinie,

 

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 5 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 3. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 4. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela,
 7. Nieposzlakowana opinia,
 8. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  kreatywność ,wysoka kultura osobista.


Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje),
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 9. Podpisana klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.

 

Uwagi dodatkowe: Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. , poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 2019, poz. 1282 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7
w Szczecinie w terminie do 31 października 2021 r.z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ZSO nr 7 w Szczecinie” lub przesyłać na adres ZSO nr 7 w Szczecinie przy ul. Unisławy 26, 71-413 Szczecin.

 

Klauzule informacyjne dla Kandydatów dostępne są na stronie internetowej w zakładce RODO http://www.13lo.szczecin.pl/info/rodo


Złożonych dokumentów Zespół nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 914232566.


Data wygaśnięcia: 31.10.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/12, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/12 13:58:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/12 13:58:04 nowa pozycja