Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel j. polskiego w Szkole Podstawowej Nr 28 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA JEZYKA POLSKIEGO

w Szkole Podstawowej Nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego

ul. Piaseczna 40, 70-892 Szczecin

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Liczba wakatów: 1
  • Liczba godzin tygodniowo: 18
  • Informacje o wakacie: umowa na zastępstwo do 24.06.2022 r. z możliwością przedłużenia od nowego roku szkolnego
  • Język polski w klasach 4,5,8
  • Wymagane wykształcenie: studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • Termin świadczenia pracy: 15 listopada 2021 r.- 24 czerwca 2022 r.
 • Ważność ogłoszenia: do 05.11.2021 r.

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa szkoły/ placówki: Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-892
 • Ulica: Piaseczna 40
 • Telefon: 91 4666 051
 • E mail: sp28@miasto.szczecin.pl

CV z listem motywacyjnym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać na powyższy adres mailowy w terminie do 05.11.2021 r.

 

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści:                              

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 28 mieszącą się w Szczecinie przy ul. Piasecznej 40  w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego w Szczecinie.                                                                           Z Administratorem można skontaktować się listownie: Szkoła Podstawowa Nr 28     ul. Piaseczna 40, 70-892 Szczecin, e-mailowo: sp28@miasto.szczecin.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych jest można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl  lub telefonicznie: +48918522093.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 05.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/18, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/18 14:37:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/18 14:37:11 nowa pozycja