Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zieleni Miejskiej – Podinspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy


Zakład  Usług  Komunalnych  w  Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zieleni Miejskiej – Podinspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Opis stanowiska:

realizacja zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, typowanie drzew i krzewów do pielęgnacji, wycinki - sporządzanie stosownych wniosków, nadzór nad realizacją umów prowadzonych przez Wydział Zieleni, prowadzenie przydzielonej korespondencji wydziałowej.

 

Warunki pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy

 

 Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie, 
 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 3. minimalny staż pracy – 2 lata,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. prawo jazdy kat. B.

 

 Dodatkowe wymagania:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
 2. znajomość pakietu Office,
 3. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność,
 4. wiedza dendrologiczna, ogrodnicza,
 5. znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem terenów zieloni komunalnej (parki, zieleńce, skwery, zieleńce zabytkowe, zieleń, zieleń w pasach drogowych).

 

Wymagane dokumenty

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wrześniu 2021 r. kształtował się poniżej 6%.

 

 Oferty należy składać lub przesyłać do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych  opisanych ”nabór 2 na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor - do Wydziału Zieleni Miejskiej„  kopertach w  terminie do: 29.10.2021 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do 1500,  informacja tel. 91 48 57 130.

 

Uwaga:

 1. Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

Klauzula informacyjna RODO dla osób biorących udział w naborze


Data wygaśnięcia: 30.10.2021

udostępnił: Zakład Usług Komunalnych, wytworzono: 2021/10/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Krzysztof Trautman, dnia: 2021/10/20 14:53:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Trautman 2021/10/20 14:53:11 nowa pozycja