Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 16 w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

w Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: nauczyciel oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 22/22
 • Informacje o wakacie: warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym kwalifikacje w zakresie  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Rozpoczęcie pracy 11.2021 r.

 Wymagane dokumenty:

 • - list motywacyjny + CV z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego  oraz referencje z ostatniego miejsca pracy (jeżeli kandydat posiada) proszę złożyć w sekretariacie szkoły, wysłać pocztą lub elektronicznie na adres: kadry@sp16.szczecin.pl

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie
 • Kod pocztowy: 71-023
 • Ulica: Chobolańska 20
 • Telefon: 91 483 31 88
 • E-mail: sp16@miasto.szczecin.pl

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 29.10.2021 r.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

 Szkoła Podstawowa Nr 16, im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie

 ul. Chobolańska 20,71-021 Szczecin; mail:sekretariat@sp16.szczecin.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani:

Agnieszka Marciniak, e-mail:iod@spnt.pl, tel. 48 918522093

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie
z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  Szkoła Podstawowa nr 16 będzie przetwarzała dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.


Osoby zainteresowane udziałem w bieżącym procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym ”

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury na przyszłe procesy rekrutacyjne. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym.”


Data wygaśnięcia: 29.10.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/18, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/18 14:49:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/18 14:49:31 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2021/10/18 14:49:02 nowa pozycja