Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/19/06

Przygotowanie i realizacja przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r. ze szczególnym uwzględnieniem: podstawy wyboru zadań do realizacji w 2005 r. wraz z zabezpieczeniem środków finansowych, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy wykonywaniu dokumentacji projektowych i zlecania wykonywania robót oraz zgodności zawartych umów z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            W okresie 15.09.2006r. – 27.10.2006r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego przy ulicy Klonowica 5 w Szczecinie (zw. dalej ZDiTM) dotyczącą przygotowania i realizacji przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r. ze szczególnym uwzględnieniem: podstawy wyboru zadań do realizacji w 2005 r. wraz z zabezpieczeniem środków finansowych, stosowania ustawy o Zamówieniach publicznych przy wykonywaniu dokumentacji projektowych i zlecania wykonywania robót oraz zgodności zawartych umów z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
            Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 08.11.2006r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 01.12.2006r.
            Kontrolą objęto 17 zadań inwestycyjnych (w tym projekty) dotyczących  przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych, zrealizowanych przez ZDiTM w 2005 roku na łączną kwotę 3.087.866,37 zł. Poszczególne inwestycje zostały poprzedzone procedurą zamówień publicznych, tj.: 6 postępowań powyżej 6 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego i ograniczonego oraz 11 postępowań poniżej 6 000 euro. Największe pod względem wydatków dotyczyły: remontu mostu im. I. Łabudy w ciągu trasy zamkowej w Szczecinie (na kwotę 1.794.778,53 zł); remontu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Wernyhory do ul. Poniatowskeigo (na kwotę 1.340.747,40 zł).
            Kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości w zakresie przygotowania i realizacji remontów i przebudów dróg oraz obiektów mostowych, w szczególności  uwzględniając podstawę wyboru zadania do realizacji, planowanie środków finansowych, przeprowadzenie przetargów.
Ustalono, że podstawą wyboru zadań inwestycyjnych w przedmiotowym zakresie był stan techniczny dróg i obiektów mostowych, który kwalifikował je do przeprowadzenia remontów. W zależności od przyznanych środków finansowych następowała  realizacja danej inwestycji.
            Środki finansowe na zrealizowane przez ZDiTM inwestycje w ww. zakresie były uwzględnione w planie finansowym jednostki zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale 600: rozdział 60015 (drogi powiatowe) § 4270 i rozdział 60016 (drogi gminne) § 4270  oraz w dziale 600 rozdział 60015 § 4300. Łączna kwota  w wymienionych paragrafach na realizację remontów i przebudów dróg i obiektów mostowych wyniosła w 2005r. – 9.356.893 zł (budżet po zmianach).
            Postępowania w zakresie zamówień publicznych przeprowadzone były zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) i aktami wykonawczymi do ustawy oraz regulacjami wewnętrznymi jednostki, m.in. zarządzeniem nr 18/04 Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dn. 20.05.2004r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. W procesie przeprowadzania zamówień przestrzegano w szczególności zasady jawności postępowania, uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców. Zamawiający przestrzegał ponadto terminów związanych z realizacją poszczególnych etapów postępowań (termin składania ofert, termin związania wykonawców ofertą), kompletności składanych przez wykonawców dokumentów wymaganych przepisami prawa, oraz obowiązku powiadamiania wykonawców o poszczególnych etapach przetargu oraz sporządzania protokołu dokumentującego przebieg przeprowadzonego postępowania. Zawarte umowy inwestycyjne były zgodne z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia.
            W toku kontroli stwierdzono jedynie niedociągnięcie w postępowaniu nr ZP/52/PN/05 (przetarg nieograniczony) dot. projektu wymiany żelbetonowej płyty pomostu na ul. Druckiego-Lubeckiego - na kwotę 38.430 zł. Polegała ona na wskazaniu w dokumentacji przetargowej dwóch trybów przetargu. Opisana nieprawidłowość nie miała jednak zasadniczego wpływu na procedurę w zakresie zamówień publicznych.
     
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZDiTM:     
 
-         prawidłowe wpisywanie danych w dokumentach tworzonych w ramach przeprowadzanych postępowań w zakresie zamówień publicznych.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/12/21, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/12/21 14:21:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/12/21 14:21:43 nowa pozycja