Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/35/06

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2004 r.

Przedszkole Publiczne Nr 11, Osiedle Kasztanowe w Załomiu

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            W grudniu 2006r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WKiAW) przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym Nr 11, Osiedle Kasztanowe w Załomiu w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli gospodarki finansowo – księgowej za 2004r.
            Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 23.01.2007r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08.02.2007r.
            W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zalecenia pokontrolne z kontroli nr Z/12/04 w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2004 rok skierowane do Dyrektora Przedszkola w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.12.2004r. w większości zostały zrealizowane. Spośród 8 zaleceń, jedno zalecenie dot. ustalenia stanu majątku i dokumentacji przedszkola nie zostało zrealizowane zgodnie z jego treścią. Kontrola ustaliła, że w Przedszkolu nie przeprowadzono inwentaryzacji rzeczywistego stanu majątku. Stwierdzono, że w ramach realizacji przedmiotowego zalecenia w dniu 31.12.2004r. w Przedszkolu przeprowadzono jedynie inwentaryzację magazynu żywnościowego (inwentaryzacja roczna).
            Pozostałe zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane  a  dotyczyły:
-         rozliczenia formalnego i personalnego stwierdzonych nieprawidłowości, innych niż wymienione w wystąpieniu pokontrolnym - skorygowano nieprawidłowo wypełnione deklaracje rozliczeniowe „ZUS P DRA” za okres luty – grudzień 2004r.,
-         doprowadzenia ewidencji księgowej jednostki do rzeczywistego stanu aktywów i pasywów – przeprowadzono ponowne zaksięgowanie dowodów księgowych  w księdze głównej oraz w księgach pomocniczych (za okres od dn. 01.01.2004r. do dn. 31.12.2004r.),
-         skorygowania sprawozdań finansowych i budżetowych – sporządzono sprawozdania zgodnie ze stanem księgowym Przedszkola,
-         uzgodnienia zaległości z tytułu odpłatności za przedszkole, uzgodnienia konta 760-02 – dochody z najmu, uzgodnienia wydatków § 4220 – zakup materiałów żywnościowych – przeprowadzono weryfikację dowodów księgowych i dokonano ponownego ich zaksięgowania w księgach pomocniczych (analitycznych) oraz w księdze głównej, skierowano do osób zalegających z opłatą za przedszkole - wezwania do zapłaty,
-         naliczenia odsetek za rok 2004 i obciążenia nimi kontrahentów – naliczono i wyegzekwowano odsetki od nieterminowych płatności,
-         uaktualnienia regulaminów wewnętrznych przedszkola wg obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie – dokonano aktualizacji i uzupełnienia aktów prawnych wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
-         opracowania procedur zapewniających prawidłowy nadzór nad dysponowaniem środkami pieniężnymi przedszkola – zarządzeniem nr  15 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 z dnia 02.01.2005r. wprowadzono w Przedszkolu procedury kontroli finansowej.
            W trakcie prowadzenia kontroli stwierdzono ponadto, iż Główny Księgowy Przedszkola nie spełnia wymogów określonych w art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), wg którego Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z warunków: ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości; ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości; jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
            Według wyjaśnień Dyrektora Przedszkola zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji na stanowisko Głównego Księgowego spowodowane było trudnościami ze znalezieniem odpowiedniej osoby do pełnienia tej funkcji na ½ etatu w takiej jednostce jak Przedszkole.
            Kontrola ustaliła, że osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego  posiada siedmioletnie doświadczenie zawodowe w księgowości. Natomiast w październiku 2006r. rozpoczęła dwusemestralne Studium Podyplomowe na Akademii Rolniczej w Szczecinie na kierunku Rachunkowość – celem podwyższenia kwalifikacji i spełnienia  wymogów ww. ustawy.
 
W związku z powyższym Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi Przedszkola:
           
1)     przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Przedszkola,
2)     dalsze zatrudnienie ww. osoby na stanowisku Głównego Księgowego- uzależnić od ukończenia Studium Podyplomowego.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2007/03/02, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2007/03/02 10:19:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2007/03/02 10:19:07 nowa pozycja