Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/12/06

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1, ul. Jedności Narodowej 2 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie 22.06.–28.06.2006 r. przeprowadził kontrolę w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej Nr 1 w Szczecinie ul. Jedności Narodowej 2 w zakresie dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej, przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r. (bez analizy wykonania budżetu) oraz realizacji obowiązków wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
        Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 lipca 2006 r.  
        W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. PPP Nr 1 posiadała bowiem ustalone procedury kontroli finansowej, które odpowiadały przepisom art. 35 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych dotyczącym procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), zw. dalej uofp, obecnie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
        Przyjęte Przez Dyrektor PPP Nr 1 zasady polityki rachunkowości opracowane zostały także zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.), zw. dalej uor.
         Kontrola wydatków za 2005 r. na łączną kwotę 72.978,55 zł, to jest 6,41% ogólnych wydatków budżetowych (29 faktur) z § 4210, 4240, 4260, 4270 nie wykazała nieprawidłowości. W/w dokumenty księgowe były kompletne, poprawne oraz zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych i zaewidencjonowane na właściwych kontach, a ewidencja księgowa była prowadzona prawidłowo, rzetelnie i terminowo.
        W toku kontroli stwierdzono, że na ogół przestrzegano przepisów wynikających z Zarządzenia Nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 6.000 euro. Do 4 notatek służbowych (wszystkie objęte badaniem) na udzielenie zamówienia do kwoty 6.000 euro nie dołączono jednak informacji związanej ze wskazaniem kursu euro, co było niezgodne z przepisem § 9 Załącznika nr 1 do ww. Zarządzenia wg którego każdorazowo notatka służbowa, powinna zawierać m.in. informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia ze wskazaniem kursu euro.
         Główna Księgowa spełniała wymogi określone w art. 35 ust.2 uofp, dotyczące osób zajmujących stanowiska głównych księgowych.
         PPP Nr 1 wywiązała się z obowiązku sporządzania i przesyłania w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Nr 149/04 (obecnie 289/05 z dnia 10.06.2005 r.) Prezydenta Miasta Szczecina informacji dotyczących transakcji podejrzanych w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Według ww. informacji w PPP Nr 1 nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą – żadne transakcje finansowe, noszące znamiona transakcji podejrzanych.
        W wyniku powyższych nieprawidłowości Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1: aby przy sporządzaniu notatek służbowych wynikających z Zarządzenia Nr 162/04, zostały umieszczanie informacje dotyczące wartości szacunkowej ze wskazaniem kursu euro.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/08/18, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/08/18 14:26:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/08/18 14:26:40 nowa pozycja