Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/23/06

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Zespół Szkół Łączności, ul. Ku słońcu 27/30 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w okresie 10.10.-13.10.2006 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27/30 w zakresie dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej, przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r. (bez analizy wykonania budżetu) oraz realizacji obowiązków wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
            Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 listopada 2006 r.
            Kontrola pozytywnie oceniła funkcjonującą w ZSŁ politykę rachunkowości. Stwierdzono bowiem, że przyjęta przez  Dyrektora dokumentacja dotycząca zasad prowadzenia rachunkowości opracowana została na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.). Stwierdzono jedynie drobne uchybienie, a mianowicie wprowadzony przez Pana Dyrektora Zarządzeniem z dnia 18.07.2005 r. aktualny Plan Kont – Rachunek Dochodów Własnych, mimo iż zawierał podział na zespoły kont w nim występujących – nie zawierał  Zespołu 9 - konta pozabilansowe. Natomiast  szczegółowy wykaz kont syntetycznych i analitycznych wydany przez Dyrektora decyzją z dnia 18.07.2005 r. zawierał wszystkie konta zespołu kont wraz z kontami pozabilansowymi.
            W wyniku kontroli wynagrodzeń pracowników ZSŁ stwierdzono błąd w przyznanej przez Dyrektora grupie dodatku funkcyjnego dla głównej księgowej. Stawka dodatku funkcyjnego wynosząca 700 zł, określona w piśmie z dnia: 21.03.2005 r. oraz 21.09.2005 r. wykraczała poza przyznaną 5 grupę dodatku i mieściła się w 6 grupie dodatku funkcyjnego.
            Starszej księgowej (obecnie starszemu specjaliście do spraw płac), przyznano z kolei z dniem 21.09.2005 r. wynagrodzenie zasadnicze wg 14 kategorii zaszeregowania w wysokości 1.507 zł. Przyznana kwota wykraczała poza 14 kategorię i mieściła się w 15 kategorii zaszeregowania.
            Powyższe było niezgodne z przepisami zawartymi w Załączniku Nr 3  do  Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin zawartego w dniu 8.01.1997 r. w Szczecinie i Protokołu dodatkowego Nr 1 z dnia 2.07.1999 r. do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, dotyczącego wykazu stanowisk kierowniczych oraz  miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego i tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
            W odniesieniu do ustalonych przez Dyrektora procedur kontroli finansowej stwierdzono, że zostały one opracowane zgodnie z przepisami art. 35a ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), zw. dalej uofp, (obecnie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.).
            Dodatkowo kontroli poddano dokumenty dotyczące zakupów usług i towarów z § 4240, 4260, 4300. Ewidencja ww. dokumentów księgowych prowadzona była poprawnie, a ustalone w jednostce procedury kontroli finansowej, dotyczące skontrolowanych zakupów usług i towarów były przestrzegane.
            Główna Księgowa spełniała wymogi określone w  art. 35 ust.2 uofp (obecnie art. 45 ust.2 uofp) , dotyczące osób zajmujących stanowiska głównych księgowych.
            Kontrola wykazała, że Dyrektor wywiązał się z obowiązku sporządzania i przesyłania kwartalnych informacji do Wydziału Oświaty dotyczących transakcji podejrzanych w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Nr 149/04 Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”. Według ww. informacji w Ośrodku nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą –  żadne transakcje finansowe, które nosiłyby znamiona transakcji podejrzanych.
 
W wyniku powyższych nieprawidłowości Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi Zespołu Szkół Łączności:
 
1.      Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących wynagradzania pracowników w ZSŁ, związanych z przyznawaniem odpowiednich grup dodatku funkcyjnego oraz obowiązujących kategorii zaszeregowania pracowników nie będących nauczycielami.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2007/01/11, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2007/01/11 12:12:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2007/01/11 12:12:54 nowa pozycja