Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/31/06

Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych w trakcie procesu przygotowania i realizacji przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            W listopadzie 2006r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego przy ulicy Klonowica 5 w Szczecinie (zw. dalej ZDiTM) dotyczącą  prawidłowości wydatkowania środków finansowych  w trakcie procesu przygotowywania i realizacji przebudów i remontów dróg oraz obiektów mostowych w 2005 r.
            Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 30.11.2006r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 01.12.2006r.
            Kontrolą objęto umowy zawarte w 2005 roku przez ZDiTM z Wykonawcami zadań inwestycyjnych w zakresie remontów i przebudów (5 umów) oraz projektów  (9 umów) dróg i obiektów mostowych na łączną kwotę 3.087.866,37 zł. Najważniejsze inwestycje dotyczyły wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego mostu im. J. Łabudy w ciągu trasy zamkowej; remontu ulicy Mickiewicza w Szczecinie na odcinku od. Ul. Wernyhory do ul. Poniatowskiego..
            Kontrola nie stwierdziła istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu wydatkowania środków finansowych w ZDiTM w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących remontów i przebudów dróg i obiektów mostowych w roku 2005.
            Wstępna ocena celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w ww. zakresie dokonywana była we „Wnioskach uzasadniających konieczność udzielenia zamówienia publicznego”, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora i Głównego Księgowego ZDiTM. Proces ten jednakże nie został uregulowany w formie pisemnej procedury kontroli finansowej, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 ze zm.) a -obecnie - art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), wg którego „Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej procedury, o których mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę standardy, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1, oraz zapewnia ich przestrzeganie”.
            Finansowanie poszczególnych inwestycji zostało zrealizowane zgodnie z klasyfikacją budżetową  - w dziale 600: rozdział 60015 (drogi powiatowe) § 4270 i 4300 oraz  rozdział 60016 (drogi gminne) § 4270. Wydatki w zakresie remontów dróg i obiektów mostowych były realizowane bezpośrednio z konta rachunku dochodów własnych Remonty i utrzymanie dróg w wysokości i na cele określone w umowach.
            Stwierdzono jedynie, że w przypadku zobowiązania w kwocie 3800 zł, wynikającego z umowy nr ZDiTM-47/2005 z dnia 11.08.2005r. nie został zachowany przez ZDiTM termin płatności określony w § 4 ust. 4 umowy. Z ustaleń kontroli wynika, że płatność za przedmiot umowy została wstrzymana z przyczyn związanych z koniecznością zmiany parametrów technicznych projektu. Strona umowy w wezwaniu do zapłaty z dnia 20.12.2005r. odstąpiła od roszczeń wobec ZDiTM z tytułu braku wpłaty w terminie.
 
W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZDiTM:     
 
-         uzupełnienie procedur kontroli finansowej o zagadnienia dotyczące oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w ZDiTM, zgodnie z - art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/12/21, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/12/21 14:26:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/12/21 14:26:52 nowa pozycja