Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/21/06

Realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z niektórych przepisów dz. X ustawy kodeks pracy.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach od 25 września do 13 października 2006 r. przeprowadził kontrolę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie, zwanym dalej SDS, w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań i obowiązków służby bhp, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie służby bhp.
            Opis stanu rzeczywistego przedstawiony został w protokole kontroli podpisanym w dniu 13 października 2006 r.
            Ocena wynikająca z przeprowadzonej kontroli przedstawiona została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13-10-2006 r.
            W toku kontroli stwierdzono, że w SDS nie było zatrudnionego pracownika służby bhp, a obsługę jednostki w zakresie realizacji zadań określonych w rozporządzeniu w sprawie służby bhp, prowadził specjalista spoza zakładu pracy na podstawie umowy zlecenia zgodnie z zapisem art. 23711 § 2 kp, wg którego: „Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”.
            Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono prawidłową na ogół realizację zadań związanych z przestrzeganiem obowiązków pracodawcy wynikających z wybranych zapisów dz. X kp, bowiem w SDS:
-        nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z obowiązkowym prowadzeniem kontroli, badań i pomiarów nałożonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118), zwanej dalej upb, w tym: wynikających z art. 62 ust. 1, pkt 1 i 2 upb – badania i pomiary oporności uziemień odgromowych stwierdzały, że instalacja odgromowa wykonana była prawidłowo; kontrole przewodów spalinowych i wentylacyjnych stwierdzały, że przewody były sprawne, szczelne i nadawały się do użytkowania; wyniki przeglądu technicznego instalacji gazowej i odbiorników gazu potwierdzały spełnienie warunku szczelności i dopuszczenie do eksploatacji; wyniki badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez szybkie wyłączenie oraz badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej stwierdzały jej sprawność i spełnienie wymogów Polskiej Normy; instalacja hydrantowa i wodociągowa były sprawne. Systematycznie prowadzone były również kontrole okresowe budynku przez zarządcę.
-         nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z prowadzeniem badań profilaktycznych pracowników SDS – wszyscy zatrudnieni, tj. 100% pracowników, posiadali aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach, wszyscy pracownicy posiadali ponadto aktualne badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z wymogami art. 229 § 4 kp oraz wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.),
-        nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z prowadzeniem szkoleń z zakresu bhp, bowiem wszyscy zatrudnieni pracownicy (100%) posiadali aktualne zaświadczenia o odbyciu wymaganych szkoleń (wstępnych i okresowych) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.),
-        nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przydzielania pracownikom odzieży roboczej, bowiem zarządzeniem wewnętrznym wdrożono zasady przydzielania pracownikom SDS odzieży i obuwia roboczego, a także Tabelę norm przydziału, a pranie odzieży roboczej prowadzone było na koszt pracodawcy w miejscu pracy, co było zgodne z zapisami zawartymi w art. 2376÷10 kp,
-        nie stwierdzono eksploatowania maszyn i urządzeń technicznych podległych dozorowi technicznemu, ani występowania czynników stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia (chemiczne, biologiczne, promieniowanie jonizujące i inne).
         W SDS znajdowały się aktualne rejestry wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wymagane zapisami art. 234 § 3 oraz 235 § 4 kp, którymi obowiązek ten nałożono na pracodawcę, a także rejestry wypadków w drodze do/z pracy, które wynikały dodatkowo z zapisu § 7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.), wg którego: „Pracodawca prowadzi dokumentację dotyczącą podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, a także świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami”,
            Pracownicy SDS, zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych zostali poinformowani o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą przy monitorach ekranowych, zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym, co potwierdzały znajdujące się w aktach osobowych zaświadczenia, natomiast pracownicy pozostałych grup zawodowych (pracownik socjalny, terapeuta, instruktor praktycznej nauki zawodu, sprzątaczka i robotnik gospodarczy) nie zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego, ponieważ taka ocena nie została dokonana, co było sprzeczne z zapisem art. 226 kp, wg którego pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami.
          W trakcie prowadzenia kontroli ustalono też, że w SDS wprowadzono do stosowania zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) podczas prowadzenia zajęć gastronomicznych przystosowujących podopiecznych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz zapewniono wymagania bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć z rehabilitacji społecznej i przy wykonywaniu zajęć praktycznych typu warsztaty ceramiczne i inne.
      W toku kontroli ustalono, że w SDS nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne przez upoważnione organy kontroli państwowej.
 
Na podstawie powyższej oceny i uwag, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił:
1.     ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na stanowiskach: pracownik socjalny, terapeuta, instruktor, sprzątaczka i robotnik gospodarczy,
2.     sporządzać coroczne analizy stanu bezpieczeństwa pracy.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2007/03/02, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2007/03/02 10:16:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2007/03/02 10:16:02 nowa pozycja