Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: Z/8/06

Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników ZBiLK w okresie od lipca 2005 r. do lutego 2006 r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 13.03.2006 do 17.03.2006 r. przeprowadził kontrolę w  Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników ZBiLK  w okresie od lipca 2005 r. do lutego 2006 r.

 Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 22 marca 2006 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  19 kwietnia 2006 r.

             W zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości polegające przede wszystkim na nieprzestrzeganiu zasady otwartości i konkurencyjności przy naborze niektórych kandydatów na stanowiska pracy, zatrudnianiu pracowników na określonych stanowiskach bez wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, przypadkach przyznawania i wypłacania zawyżonych dodatków funkcyjnych oraz wynagrodzenia zasadniczego.

W toku kontroli stwierdzono, że ówczesny dyrektor ZBiLK zatrudnił na stanowiskach pomocy administracyjnych dwie osoby, których zakresy obowiązków  pokrywały się z zakresami innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych takich jak starszy referent, inspektor oraz starszy inspektor. Zatrudnienie ww. osób na stanowiskach pracowniczych (pomoc administracyjna) w rozumieniu załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) zw. dalej rozporządzeniem z dnia 02.08.2005 r., przy ustaleniu obowiązków tożsamych z obowiązkami kadry urzędniczej, stanowiło obejście przepisów ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm.), które nakładają na kierownika jednostki obowiązek przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, przy zachowaniu zasad otwartości i konkurencyjności konkursów.

            W przypadku trzech pracowników ZBiLK zatrudnionych na stanowisku starszego specjalisty udokumentowane w aktach wykształcenie nieodpowiadało wymaganiom przewidzianymi przepisami aktualnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 02.08.2005 r. oraz zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników ZBiLK. Pracownicy posiadali wykształcenie średnie, podczas gdy na zajmowanych przez nich stanowiskach wymagane było wykształcenie wyższe. Osoby te zostały zatrudnione na obecnych stanowiskach w chwili obowiązywania poprzedniego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 ze zm.) zw. dalej rozporządzeniem z dnia 26.07.2000 r. oraz wprowadzonego zarządzeniem nr 28/2002 z dnia 02.07.2002 r. regulaminu wynagradzania pracowników ZBiLK, które także - w zakresie wymagań kwalifikacyjnych dla stanowiska starszego specjalisty – wymagały posiadania wyższego wykształcenia.

W wyniku kontroli ustalono, że w okresie od 1.12.2004 r. do 31.08.2005 r.  zatrudniona na ¼ etatu na stanowisku audytora wewnętrznego pobierała wynagrodzenie w wysokości 1250 zł miesięcznie, według XVII kategorii zaszeregowania, natomiast zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy maksymalne wynagrodzenie pracownika w ww. przypadku mogło wynosić tylko 880 zł. Spowodowało to nieuzasadnioną nadpłatę wynagrodzenia w wysokości
3330 zł. Z kolei w okresie od 01.09.2005 r. do 28.02.2006 r., na podstawie kolejnej umowy o pracę z dnia 31.08.2005 r.(wymiar czasu pracy – ¼ etatu) wypłacano ww. pracownikowi dodatek funkcyjny w wysokości 392,40 zł miesięcznie. Powyższe było niezgodne z przepisami rozporządzenia z dnia 02.08.2005 r. i postanowieniami uchwały nr XXIV/484/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.07.2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zakładów budżetowych sfery komunalnej w Szczecinie, według których w ww. przypadku przysługiwał dodatek w kwocie do 300 zł. Spowodowało to nienależne wydatkowanie przez ZBiLK w ciągu sześciu miesięcy dodatkowej kwoty 554,40 zł.

W oparciu o ewidencję czasu pracy audytora wewnętrznego za okres od 01.09.2005 r. do 28.02.2006 r. ustalono nadto, że pracownik świadczył pracę tylko raz w tygodniu przez 8 godzin (wtorek) podczas gdy przeciętna tygodniowa norma czasu pracy wynosiła 10 godzin. Tym samym kwota nienależnie wypłaconego wynagrodzenia w powyższym okresie wyniosła 1329,12 zł.

Kontrola ujawniła ponadto przypadek, gdzie pracownik zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty (wymiar czasu pracy – ½ etatu) pobierał w okresie luty 2005 r. – luty 2006 r. dodatek funkcyjny w wysokości 658 zł pomimo, że zgodnie  z rozporządzeniem z dnia 02.08.2005 r. jak i rozporządzeniem z dnia 26.07.2000 r. oraz postanowieniami ww. uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 26.07.2004 r. maksymalna stawka dodatku funkcyjnego w ww. przypadku mogła wynosić 440 zł, co spowodowało nienależne wydatkowanie przez ZBiLK w ciągu trzynastu miesięcy dodatkowej kwoty w wysokości 2834 zł.

Ustalono również, że pracownik zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty, otrzymywał dodatek funkcyjny w okresie od stycznia do sierpnia 2005 r. w wysokości 100 zł miesięcznie. Powyższe było niezgodne z przepisami układu zbiorowego pracy jak i rozporządzenia z dnia 26.07.2000 r., które nie przewidywały dodatku funkcyjnego na tym stanowisku; a powierzenie obowiązków związanych z kierowanie zespołem (funkcja koordynatora), uprawniających do dodatku, nastąpiło dopiero z dniem 01.09.2005 r. Skutkiem powyższego było nienależne wypłacenie dodatku w łącznej kwocie 800 zł.

Przeprowadzona kontrola wykazała również, że w okresie od sierpnia 2005 r. do lutego 2006 r. starszemu specjaliście – koordynatorowi wypłacano wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3206 zł miesięcznie, pomimo że układ zbiorowy pracy przewidywał dla XV kat. zaszeregowania (najwyższa kategoria dla tego stanowiska) maksymalne wynagrodzenie w kwocie do 3168 zł, co spowodowało nieuzasadnioną nadpłatę wynagrodzenia w wysokości 266 zł.

Na wybranej do kontroli próbie 5 umów zlecenia, zawieranych w miesiącach styczeń-luty 2006 r. z pracownikami ZBiLK za „uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, głosowanie nad uchwałami dot. części wspólnych nieruchomości z uwzględnieniem interesu Gminy Szczecin i zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem”, stwierdzono występowanie znacznego zróżnicowania wysokości stawek godzinowych stanowiących podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych zleceniobiorców. Rozpiętość stawek godzinowych w badanych przypadkach wynosiła od 24,85 zł do 41,06 zł. W ocenie kontroli wykonywanie przez zleceniobiorców tożsamych czynności uzasadnia przyznanie wynagrodzenia (stawki godzinowej) w jednakowej wysokości. Kontrola wykazała także, że stawka godzinowa z tytułu realizacji umów zlecenia znacząco przekraczała stawkę godzinową wynikającą z wynagrodzenia pracownika na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenia zasadniczego liczonego łącznie z dodatkiem stażowym, premią i dodatkiem funkcyjnym). Ujawniono przypadki, gdzie wartość jednostki godzinowej
z tytułu umowy o pracę w styczniu 2006 r. wyniosła 23,90 zł a na podstawie umowy zlecenia 35,53 zł, natomiast w miesiącu lutym wartość jednostki godzinowej z tytułu umowy o pracę wyniosła 26,28 zł a na podstawie umowy zlecenia 41,06 zł. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia – zdaniem kontrolujących – wynikające z wypłacanego wynagrodzenia stawki godzinowe z tytułu realizacji umów zlecenia, należy uznać za wygórowane i wypłacane bez zachowania zasady należytej gospodarności tj. zapewnienia oszczędnego wykorzystania środków.

 

             Prezydent zalecił Dyrektorowi ZBiLK, aby:

1.       Zatrudniał pracowników na stanowiskach odpowiadających zakresowi powierzonych obowiązków.

2.       Doprowadził do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dot. wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia,  osób  zatrudnionych na stanowiskach starszego specjalisty.

3.       Skorygował wysokość dodatku funkcyjnego wypłacanego audytorowi wewnętrznemu i głównemu specjaliście, zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 02.08.2005 r.

4.       Egzekwował przestrzeganie normy czasu pracy audytora wewnętrznego wynikającej z umowy o pracę albo zmniejszyć wymiar czasu pracy do wysokości czasu faktycznie wypracowywanego.

5.       Doprowadził do zgodności z przyznaną kategorią zaszeregowania wysokość wynagrodzenia wypłacanego starszemu specjaliście – koordynatorowi.

6.       Bezwzględnie przestrzegał ustalonych zakładowym układem zbiorowym pracy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.

7.       Wprowadził do stosowania jednolitą stawkę godzinową, wypłacaną z tytułu realizacji umów zlecenia na uczestniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych”.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/05/30, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/05/30 11:57:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/05/30 11:57:40 nowa pozycja