Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/7/06

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X kodeksu pracy, realizacja zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, realizacja zadań służby bhp.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Łukaszewicza 6 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        W okresie od dnia 24-04-2006 r. do dnia 05-05-2006 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie, zwanym dalej DDPS. Kontroli poddano wybrane zagadnienia z działu X ustawy kodeks pracy (jt. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.), zwanej dalej kodeksem pracy lub kp, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań pokontrolnych, tj. nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie służby bhp.
        W toku kontroli stwierdzono, że w DDPS nie było zatrudnionego pracownika służby bhp, a obsługę jednostki w zakresie realizacji zadań określonych w rozporządzeniu w sprawie służby bhp, prowadził specjalista spoza zakładu pracy na podstawie umowy zlecenia zgodnie z zapisem art. 23711 § 2 kp, wg którego: „Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”.
        Podczas kontroli przedłożonych dokumentów ustalono następujący stan faktyczny wykonania zadań związanych z przestrzeganiem obowiązków pracodawcy wynikających z wybranych zapisów dz. X kp:
-        w DDPS spełnione były wymagania higieniczno sanitarne na stanowiskach pracy,
co potwierdzały wyniki badań przeprowadzanych przez pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w tym: toksykologicznych analiz powietrza w kuchni i kotłowni nie stwierdzające przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla; pomiarów oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym na stanowiskach w kuchni i kotłowni stwierdzające, że natężenie i równomierność oświetlenia na badanych stanowiskach spełniały wymogi normy oraz wyniki pomiarów warunków mikroklimatycznych w kuchni stwierdzających warunki komfortu cieplnego.
-        w DDPS nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z obowiązkowym prowadzeniem kontroli, badań i pomiarów nałożonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718), zwanej dalej upb, w tym: wynikających z art. 62 ust. 1, 2 i 5 upb – badania i pomiary oporności uziemień odgromowych stwierdzały, że instalacja odgromowa wykonana była prawidłowo; sprawdzenie stanu sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych potwierdzało, że przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadały przepisom i mieściły się w obowiązujących normach; kontrole przewodów spalinowych i wentylacyjnych stwierdzały, że przewody były sprawne, szczelne i nadawały się do użytkowania; wyniki przeglądu technicznego instalacji gazowej od kurka głównego do instalacji w eksploatowanych urządzeniach potwierdzały spełnienie warunku szczelności i dopuszczenie do eksploatacji; wyniki badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez szybkie wyłączenie oraz badanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej stwierdzały jej sprawność i spełnienie wymogów Polskiej Normy. Systematycznie prowadzone były również kontrole okresowe budynku stanowiące załączniki do Książki obiektu budowlanego, wymaganej zapisem art. 64 upb.
-        nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z prowadzeniem badań profilaktycznych pracowników DDPS – wszyscy zatrudnieni posiadali aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach, wszyscy pracownicy posiadali ponadto aktualne badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
-         nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z prowadzeniem szkoleń z zakresu bhp, bowiem wszyscy zatrudnieni posiadali aktualne zaświadczenia o odbyciu wymaganych szkoleń (wstępnych i okresowych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) oraz zostali zapoznani z Kartami Identyfikacji Zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym, zgodnie z wymogiem art. 226 kp.
-        nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przydzielania pracownikom odzieży ochronnej i roboczej, bowiem zarządzeniem wewnętrznym wdrożono zasady przydzielania pracownikom DDPS środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, a także Tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Pracownica zatrudniona na stanowisku rehabilitanta wykonywała pracę we własnej odzieży roboczej, zgodnie z zapisem art. 2377 § 2 kp, za co otrzymywała ekwiwalent pieniężny, zgodnie z zapisem art. 2377 § 4 kp. Procedura wypłacania ekwiwalentu za pranie własnej odzieży roboczej ustalona była zarządzeniem wewnętrznym, a wypłaty prowadzone były zgodnie z ewidencją wypłat ekwiwalentów.
        W trakcie prowadzenia kontroli stwierdzono ponadto, że:
-        Podczas przeprowadzanych systematycznie przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zwanego dalej PPIS kontroli sanitarnych nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń i otoczenia jednostki; przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych przy produkcji oraz odbiorze żywności; spełnienie wymagań w zakresie higieny zapewniających właściwą jakość zdrowotną żywności w procesie produkcji posiłków śniadaniowych oraz wydawania gotowych dań obiadowych w stołówce. W DDPS opracowano i wdrożono dokumentację sanitarną zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).
Ostatnia kontrola przeprowadzona przez organ kontroli zewnętrznej miała miejsce w 1998 r.
 
W oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli Prezydent Miasta Szczecin
nie wydał zaleceń pokontrolnych.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/09/01, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/09/01 14:56:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/09/01 14:56:17 nowa pozycja