Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: Z/18/06

Prawidłowość działań WMiLU przy wydawaniu skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dąbskiej w Szczecinie

Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        W lipcu 2006 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miasta Szczecin (WMiLU) w zakresie prawidłowości działań tej jednostki przy wydawaniu skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dąbskiej 13. W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
        Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzonym przez WMiLU postępowaniu przy wydawaniu skierowania do zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego.
        Przy realizacji wniosku zachowano wymogi określone przepisami ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) zw. dalej u.o.p.l. jak i wydanej z jej upoważnienia uchwały nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecin z dnia 09.06.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin zw. dalej uchwałą z 09.06.2003 r.
Wnioskodawca spełniał określone uchwałą kryteria dochodowe prowadzonego gospodarstwa domowego, zameldowania w Gminie Miasto Szczecin, co najmniej 6 –letniego zamieszkiwania w lokalu, nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości mieszkalnej (oświadczenie) oraz niezalegania z wszelkimi opłatami z tytułu używania lokalu.
W oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony z mieszkańcami budynku przy ul. Dąbskiej 13 (7 osób) oraz wizję lokalną w mieszkaniu wnioskodawcy, WMiLU ustalił również, że wnioskodawca właściwie korzysta z przedmiotowego lokalu (kryterium §7 ust. 2 uchwały). Uchwała z dnia 09.06.2003 r. nie zawiera przepisu wskazującego jednoznacznie kryteria ustalania powyższej przesłanki. W ocenie kontroli zasadnym jest zatem stosowanie posiłkowo zasad wyrażonych w art. 6b oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 u.o.p.l. a dot. obowiązków najemcy lokalu oraz przesłanki wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wskazujących na obowiązki w zakresie utrzymywania właściwego stanu technicznego i higieniczno-sanitarnego lokalu, przestrzegania porządku domowego, ochrony przed dewastacją lub uszkodzeniem części budynku przeznaczonych do wspólnego użytku czy też używanie lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Działanie wnioskodawcy naruszające wskazane wyżej przesłanki cechować musi nadto – w ocenie kontroli  - pewien stopień istotności przejawiający się m.in. w uporczywości postępowania, dużym nasileniem złej woli („rażąco” – art. 11 ust. 2 pkt 1 u.o.p.l.) czy też doprowadzeniem do powstania nieodwracalnych szkód w mieniu publicznym. Przeprowadzony przez pracowników WMiLU wywiad środowiskowy nie potwierdził aby wnioskodawca rażąco i uporczywie wykraczał przeciwko porządkowi domowemu, niszczył urządzenia domowe, zaniedbywał obowiązki w zakresie utrzymania lokalu doprowadzając do powstania szkód w mieniu czy też używał go w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem. Z dokumentacji sprawy wynika natomiast, iż pomiędzy wnioskodawcą a jednym z lokatorów budynku istnieje konflikt, który – w ocenie kontroli – stanowi typowy konflikt międzylokatorski i może zostać rozstrzygnięty jedynie prawomocnym orzeczeniem sądowym. Nie miał on jednakże znaczenia dla ustalenia właściwego korzystania z lokalu przez wnioskodawcę a tym samym rozstrzygnięcia wniosku o skierowanie do zawarcia umowy najmu.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/08/24, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/08/24 10:38:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/08/24 10:38:58 nowa pozycja