Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi

Opieka stomatologiczna

 Zaproszenie do współpracy

dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu

leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych

 

Gmina Miasto Szczecin jako organ prowadzący w rozumieniu art.4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), działając na podstawie art. 12 ustawy z 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078)

zaprasza

podmioty lecznicze/lekarzy dentystów z terenu Miasta Szczecin do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

 

Opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje:

·         świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

·         profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,

- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.Świadczenia opieki stomatologicznej nad uczniami są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

 

Opieka stomatologiczna dotyczy uczniów niżej wymienionych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin:

Lp.

Nazwa szkoły

             adres

   telefon

1.        

Szkoła Podstawowa nr 13
im. Orląt Lwowskich

Bałtycka 1a

70-880 Szczecin

46 47 516

2.        

Szkoła Podstawowa nr 20

im. Księdza Jana Twardowskiego

Dobrzyńska  2

70-025 Szczecin

48 21 621

3.        

Szkoła Podstawowa nr 37 

 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

Lucjana Rydla  6

70-783 Szczecin

Zofii Nałkowskiej 33

70-785 Szczecin

46 68 460

46 26 147

4.        

Szkoła Podstawowa nr 48
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Czorsztyńska  35

71-201 Szczecin

48 73 303

5.        

Szkoła Podstawowa nr 53

im. Fryderyka Chopina

Budzysza  Wosia  8/9

71-273 Szczecin

H. Siemiradzkiego 2

71-331 Szczecin

48 73 496

6.        

Szkoła Podstawowa nr 63
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Związków Zawodowych Marynarzy i Portowców

Grodzka  23

70-543 Szczecin

43 32 924

7.        

VII Liceum Ogólnokształcące

im. K. K. Baczyńskiego

Jana Styki 13

71-138 Szczecin

48 77 751

8.        

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

Romera 2

71-246 Szczecin

43 94 052

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi

XI Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi

9.        

Centrum Kształcenia Sportowego

L. Rydla 49

70-783 Szczecin

46 27 260

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi

10.    

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego

Unisławy 32/33

71-402 Szczecin

42 20 343

Technikum Zawodowe Nr 1

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

11.    

Zespół Szkół Łączności

Ku Słońcu 27/30

71-080 Szczecin

48 48 056

48 56 996

Technikum Łączności

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6

12.    

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej


Hoża  6

71-699 Szczecin


44-20-933

44-20-516

Technikum Morskie i Politechniczne

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

13.    

Publiczna SP Specjalna nr 25

Letniskowa 1

70-763 Szczecin

46 15 271

14.    

Publiczna SP Specjalna nr 67im. Jana Brzechwy

Wielkopolska 14

70-450 Szczecin

42 20 610

15.    

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1

Przylesie  17

70-872 Szczecin

46 21 115

SP Specjalna nr 4

16.    

SOSW dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima

Grzymińska  6

71-711 Szczecin

42 80 086

Szkoła Podstawowa  Specjalna nr 30

XXVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Słabosłyszących

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 14

17.    

SOSW dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena

Szpitalna  15

70-116 Szczecin

48 21 151

SP Specjalna nr 22

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 13


 

Liczba placówek i liczba uczniów objętych świadczeniami zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem a podmiotem leczniczym.

Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży określają załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia

stomatologicznego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

W przypadku zainteresowania zawarciem niniejszego porozumienia proszę o kontakt z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 354, nr. tel. 91 424 54 36.

Wstępne deklaracje współpracy- z określeniem miejsca i zakresu realizacji świadczeń oraz wskazaniem, której szkoły/szkół dotyczy deklaracja współpracy – należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1  lub przesłać drogą elektroniczną na adres azarecka@um.szczecin.pl.

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/12/04, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Piotr Spunda, dnia: 2019/12/04 10:48:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Spunda 2019/12/04 10:48:33 modyfikacja wartości
Piotr Spunda 2019/12/04 10:40:48 nowa pozycja