Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Wykonywanie w roku 2019 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości


Ogłoszenie nr 646540-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.

Gmina Miasto Szczecin: Wykonywanie w roku 2019 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej
Adres:
Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pokój nr 397


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie w roku 2019 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Numer referencyjny: BZP/128/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 12

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
dla części II – VII – tylko na trzy wybrane części, dla części I, VIII i IX – tylko na dwie wybrane części, dla pozostałych części – bez ograniczeń. Łączna liczba ofert częściowych złożonych przez jednego wykonawcę dla całego postępowania może zatem dotyczyć maksymalnie dwunastu części.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonywanie w roku 2019 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

II.5) Główny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego; 2) Przedmiot zamówienia: wykonanie wycen nieruchomości/opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności; 3) Wielkość lub zakres zamówienia: do 50% wartości zamówienia podstawowego; 4) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1) dla części I – XV: od dnia podpisania umowy (lecz nie wcześniej niż od 2 stycznia 2019 r) do 31 grudnia 2019 r. 2) dla części XVI: w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania zlecenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) dla części I – XV: minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała należycie minimum 100 operatów szacunkowych wycen wartości nieruchomości UWAGA: Niezależnie od tego, na ile części zamówienia wykonawca złoży ofertę na potwierdzenie spełniania warunku określonego w lit. a wystarczające będzie wykazanie jednej osoby spełniającej ww. wymagania. b) dla części XVI: minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2, zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) wykaz należycie wykonanych operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości/dokumentacji geodezyjnych przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz składany w celu przyznania punktów w kryterium ,,doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, jedynie w uzasadnionych przypadkach dotyczących: 1) zmiany terminu jej realizacji; 2) zmniejszenia zakresu prac, określonych w § 3. ust. 1. Za takie uznane zostaną: - choroba WYKONAWCY potwierdzona zaświadczeniem lekarskim; - uniemożliwienie przez użytkownika nieruchomości dostępu do niej celem przeprowadzenia wizji w terenie; - niemożliwość przeprowadzenia wizji w terenie z uwagi na trudne warunki atmosferyczne; - wszczęcie i nie zakończenie postępowania związanego z podziałem lub rozgraniczeniem nieruchomości. 2. Zmiana osoby wskazanej do realizacji umowy, może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych rozumianych, jako zdarzenia nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, takich jak nieszczęśliwy wypadek powodujący długotrwałą niezdolność do pracy, długotrwała choroba. Zmiana osoby wskazanej w ofercie może się odbyć wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, a nowa osoba powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie tożsame z doświadczeniem osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, wskazanej w ofercie WYKONAWCY. 3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności powierzyć wykonania całości lub części zamówienia stanowiącego przedmiot umowy osobom trzecim.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-04, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Grupa kapitałowa:1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej: 30 garaży, 5 wolnych pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności zgodnie z treścią ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (składających się z jednej lub większej ilości izb), 25 pomieszczeń gospodarczych (składających się z jednej lub większej ilości izb), i 3 budynki jednorodzinne z zasobu gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w rejonach 1-15, dla celu sprzedaży na rzecz najemców, bądź w przetargu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej 45 lokali mieszkalnych z zasobu gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w rejonach 1, 11 i 12, dla celu sprzedaży na rzecz najemców, bądź w przetargu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE

 

Część nr:

3

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej 79 lokali mieszkalnych z zasobu gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w rejonach 2 i 3, dla celu sprzedaży na rzecz najemców, bądź w przetargu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

4

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej 97 lokali mieszkalnych z zasobu gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w rejonach 6, 9 i 10, dla celu sprzedaży na rzecz najemców, bądź w przetargu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

5

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej 66 lokali mieszkalnych z zasobu gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w rejonach 7 i 8, dla celu sprzedaży na rzecz najemców, bądź w przetargu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

6

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej 109 lokali mieszkalnych z zasobu gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w rejonach 13,14 i 15, dla celu sprzedaży na rzecz najemców, bądź w przetargu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

7

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej 71 lokali mieszkalnych z zasobu gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w rejonach 4 i 5, dla celu sprzedaży na rzecz najemców, bądź w przetargu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

8

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej 15 lokali użytkowych z zasobu gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w rejonach 1-15, dla celu sprzedaży na rzecz najemców, bądź w przetargu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

9

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wycen wartości rynkowej nw. lokali z zasobu gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w rejonach 1-15 z jednoczesnym ustaleniem wartości wynagrodzenia za służebność zapewniającą dostęp do lokali - dla celu sprzedaży na rzecz najemców, bądź w przetargu: 10 operatów określających wartość lokali mieszkalnych;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

10

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie 50 operatów szacunkowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie 50 operatów szacunkowych wyceny prawa służebności przesyłu w zakresie infrastruktury istniejącej, bądź planowanej do zrealizowania przez właścicieli sieci (Enea Operator Sp. z o.o., SEC, Telefonia itp.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

11

Nazwa:

Oszacowanie wartości 45 służebności gruntowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości 45 służebności gruntowych, dot. nieruchomości położonych w Szczecinie, w tym: Ø26 operatów wycen służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu przez teren objęty zakresem drogi służebnej, na rzecz jednej nieruchomości władnącej, (przebiegającej przez jedną nieruchomość), na rzecz osób fizycznych i prawnych; Ø12 operatów wycen służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu przez teren objęty zakresem drogi służebnej, na rzecz jednej nieruchomości władnącej, (przebiegającej przez dwie lub więcej nieruchomości) na rzecz osób fizycznych i prawnych; Ø2 operaty dotyczące służebności gruntowych ze wspólnotami, polegających na prawie przechodu i przejazdu z ewentualnością przetaczania pojemników na odpady bytowe przez teren objęty zakresem drogi służebnej, na rzecz jednej nieruchomości władnącej (niezależnie od ilości nieruchomości, przez które służebność drogowa będzie przebiegać) – z reguły są to prześwity bramowe; Ø5 operatów wycen służebności gruntowych polegających na prawie zajęcia terenu m.in. budynkiem, obiektem małej architektury, budowlą na rzecz jednej nieruchomości władnącej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

12

Nazwa:

Oszacowanie wartości 5 nieruchomości gruntowych dla celów ich sprzedaży

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości 5 nieruchomości gruntowych dla celów ich sprzedaży w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zakres wyceny może obejmować określenie: - wartości nieruchomości; - wartości nieruchomości wraz z ustanowieniem służebności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

13

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości położonych w Szczecinie, przygotowywanych do zbycia w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

14

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie 10 operatów szacunkowych dla potrzeb wypłaty odszkodowania

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie 10 operatów szacunkowych dla potrzeb wypłaty odszkodowania na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za przejęcie przez Miasto Szczecin prawa własności gruntu lub wygaszenie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

15

Nazwa:

Oszacowanie wartości i wykonanie 8 operatów szacunkowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oszacowanie wartości i wykonanie 8 operatów szacunkowych, w tym: Ø7 wycen prawa użytkowania nieruchomości gruntowej, Ø1 wycena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, celem realizacji roszczenia - zapewnienia gruntów zastępczych na odtworzenie rodzinnych ogrodów działkowych, zgodnie z art. 18 ust. 1g pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1496 ze zm).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

16

Nazwa:

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w postaci map do celów prawnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w postaci map do celów prawnych (do ustalenia służebności gruntowych), sporządzonej przez wykonawcę prac, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zawierającej dane określające zasięg służebności projektowanych (ustalanych) łącznie z określeniem jej powierzchni – 20 dokumentacji (map z klauzulą poświadczającą, iż dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

 Informacja z otwarcia ofert

W załączeniu przykładowy wzór oświadczeniaOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/128/18                                                                                                     Szczecin, dnia 15.01.2019 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ,,Wykonywanie w roku 2019 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności – zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

W części I

ofertę: Nr 6:    Nazwa (firma): AKR Bożena Stramek

Siedziba i adres: ul. Gombrowicza 39, 73-110 Stargard

 

W części II

ofertę: Nr 6:    Nazwa (firma): AKR Bożena Stramek

Siedziba i adres: ul. Gombrowicza 39, 73-110 Stargard

 

W części III

ofertę: Nr 10:   Nazwa (firma): Michał Kontek wycena nieruchomości

Siedziba i adres: Warchlinko 4, 73-110 Stargard

 

W części IV

ofertę: Nr 6:    Nazwa (firma): AKR Bożena Stramek

Siedziba i adres: ul. Gombrowicza 39, 73-110 Stargard

 

W części V

ofertę: Nr 3:   Nazwa (firma): Usługi w zakresie Obsługi Nieruchomości i Automatyki Ana-Hanna Ewa Siemaszko

Siedziba i adres: ul. Odzieżowa 12 B/9, 71-502 Szczecin

 

W części VI

ofertę: Nr 1:   Nazwa (firma): ZKRM Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Sikorskiego 3/3, 70-323 Szczecin

 

W części VII

ofertę: Nr 6:   Nazwa (firma): AKR Bożena Stramek

Siedziba i adres: ul. Gombrowicza 39, 73-110 Stargard

 

W części VIII

ofertę: Nr 1:   Nazwa (firma): ZKRM Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Sikorskiego 3/3, 70-323 Szczecin

 

W części IX

ofertę: Nr 1:   Nazwa (firma): ZKRM Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Sikorskiego 3/3, 70-323 Szczecin

 

W części X

              ofertę: Nr 5: Nazwa (firma): Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Anna Namiotko, ul. Pirenejska 11, 71-497 Szczecin oraz

                                  Wycena Nieruchomości Paulina Czeremuzińska ul. Mickiewicza 130a/1, 71-147 Szczecin

 

                              W części XI

                 ofertę: Nr 5: Nazwa (firma): Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Anna Namiotko, ul. Pirenejska 11, 71-497 Szczecin oraz

                                  Wycena Nieruchomości Paulina Czeremuzińska ul. Mickiewicza 130a/1, 71-147 Szczecin

 

W części XII

ofertę: Nr 1:   Nazwa (firma): ZKRM Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Sikorskiego 3/3, 70-323 Szczecin

 

W części XIII

ofertę: Nr 3:   Nazwa (firma): Usługi w zakresie Obsługi Nieruchomości i Automatyki Ana-Hanna Ewa Siemaszko

Siedziba i adres: ul. Odzieżowa 12 B/9, 71-502 Szczecin

 

W części XIV

              Ofertę nr 2:    Nazwa (firma): Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Przeglądy Budowlane Marka Plus mgr inż. Marian Stępień ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin oraz Usługi Projektowo – Kosztorysowe, 

                            Wyceny  Nieruchomości, Obsługa Instytucji Marka mgr inż. Krystyna Stępień, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin

 

W części XV

ofertę: Nr 9:   Nazwa (firma): ABACUS Dariusz Godlewski

Siedziba i adres: ul. Ks. Bp. Grzegorza z Sanoka 28, 71-278 Szczecin

 

W części XVI

ofertę: Nr 8:   Nazwa (firma): SYMEO Anna Szturc- Muryń

Siedziba i adres: ul. Jagiellońska 69a/39, 70-382 Szczecin

 

Ocena i punktacja ofert:

 

CZĘŚĆ I

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

Usługi w Zakresie

Obsługi Nieruchomości

i Automatyki

ANA

Hanna Ewa Siemaszko

ul. Odzieżowa 12B/9

71-502 Szczecin

53,23

40

93,23

2

 

AKR

Bożena Stramek

ul. Gombrowicza 39

73-110 Stargard

 

60

40

100

 

CZĘŚĆ II

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

46,67

40

86,67

2

 

ACCEPTA Piotr Sorokin

ul. Rydla 68a/43

70-783 Szczecin

 

-

-

Oferta odrzucona

    3

AKR

Bożena Stramek

ul. Gombrowicza 39

73-110 Stargard

 

60

40

100

    4

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

50,11

40

90,11

 

CZĘŚĆ III

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

54,41

40

94,41

2

Usługi w Zakresie

Obsługi Nieruchomości

i Automatyki

ANA

Hanna Ewa Siemaszko

ul. Odzieżowa 12B/9

71-502 Szczecin

 

54,41

40

94,41

3

ACCEPTA Piotr Sorokin

ul. Rydla 68a/43

70-783 Szczecin

 

-

-

Oferta odrzucona

4

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

46,25

40

86,25

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

60

40

100

 

CZĘŚĆ IV

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

 

AKR

Bożena Stramek

ul. Gombrowicza 39

73-110 Stargard

 

60

40

100

 

CZĘŚĆ V

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

Usługi w Zakresie

Obsługi Nieruchomości

i Automatyki

ANA

Hanna Ewa Siemaszko

ul. Odzieżowa 12B/9

71-502 Szczecin

60

40

100

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

 

47,25

40

87,25

 

CZĘŚĆ VI

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

60

40

100

2

Usługi w Zakresie

Obsługi Nieruchomości

i Automatyki

ANA

Hanna Ewa Siemaszko

ul. Odzieżowa 12B/9

71-502 Szczecin

50,12

40

90,12

3

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

 

40,73

40

80,73

 

CZĘŚĆ VII

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

 

AKR

Bożena Stramek

ul. Gombrowicza 39

73-110 Stargard

 

60

40

100

2

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

 

51,46

40

91,46

 

CZĘŚĆ VIII

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

60

40

100

2

Konsorcjum firm:

Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane

Marka Plus

Mgr inż. Marian Stępień

ul. Szeroka 15

71-211 Szczecin

oraz

Usługi Projektowo-

Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa

Instytucji Marka

Mgr inż. Krystyna

Stępień

ul. Szeroka 15

71-211 Szczecin

59,14

40

99,14

3

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

 

57,48

40

97,48

4

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

59.87

40

99,87

 

CZĘŚĆ IX

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

60

40

100

2

 

Konsorcjum firm:

Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane

Marka Plus

Mgr inż. Marian Stępień

ul. Szeroka 15

71-211 Szczecin

oraz

Usługi Projektowo-

Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa

Instytucji Marka

Mgr inż. Krystyna

Stępień

ul. Szeroka 15

71-211 Szczecin

55,00

40

95,00

3

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

 

33,67

40

73,67

4

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

 

51,56

40

91,56

 

CZĘŚĆ X

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

57,38

40

97,30

2

Usługi w Zakresie

Obsługi Nieruchomości

i Automatyki

ANA

Hanna Ewa Siemaszko

ul. Odzieżowa 12B/9

71-502 Szczecin

57,00

40

97,00

3

ACCEPTA Piotr Sorokin

ul. Rydla 68a/43

70-783 Szczecin

 

-

-

Oferta odrzucona

4

Konsorcjum firm:

Wycena Nieruchomości

Anna Namiotko

ul. Pirenejska 11

71-497 Szczecin

oraz

Wycena Nieruchomości

Paulina Czeremuzińska

ul. Mickiewicza 130a/1

71-147 Szczecin

60

40

100

5

Konsorcjum firm:

ESTIMA Wycena

Nieruchomości mgr inż.

Alicja Przylepa

ul. Szczęśliwa 16

71-742 Szczecin

oraz

Waldemar Isad

-

-

Oferta odrzucona

6

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

 

38,86

40

78,86

 

CZĘŚĆ XI

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

Konsorcjum firm:

Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane

Marka Plus

Mgr inż. Marian Stępień

ul. Szeroka 15

71-211 Szczecin

oraz

Usługi Projektowo-

Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa

Instytucji Marka

Mgr inż. Krystyna

Stępień

ul. Szeroka 15

71-211 Szczecin

48,68

40

88,68

2

ACCEPTA Piotr Sorokin

ul. Rydla 68a/43

70-783 Szczecin

 

-

-

Oferta odrzucona

3

Konsorcjum firm:

Wycena Nieruchomości

Anna Namiotko

ul. Pirenejska 11

71-497 Szczecin

oraz

Wycena Nieruchomości

Paulina Czeremuzińska

ul. Mickiewicza 130a/1

71-147 Szczecin

60

40

100

4

Konsorcjum firm:

ESTIMA Wycena

Nieruchomości mgr inż.

Alicja Przylepa

ul. Szczęśliwa 16

71-742 Szczecin

oraz

Waldemar Isad

-

-

Oferta odrzucona

5

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

 

32,37

40

72,37

6

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

45,14

40

85,14

 

    CZĘŚĆ XII

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

60

40

100

2

Konsorcjum firm:

Wycena Nieruchomości

Anna Namiotko

ul. Pirenejska 11

71-497 Szczecin

oraz

Wycena Nieruchomości

Paulina Czeremuzińska

ul. Mickiewicza 130a/1

71-147 Szczecin

59,93

40

99,93

3

Konsorcjum firm:

ESTIMA Wycena

Nieruchomości mgr inż.

Alicja Przylepa

ul. Szczęśliwa 16

71-742 Szczecin

oraz

Waldemar Isad

-

-

Oferta odrzucona

4

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

 

51,98

40

91,98

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

 

56,60

40

96,60

 

CZĘŚĆ XIII

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

23,40

40

63,40

2

Usługi w Zakresie

Obsługi Nieruchomości

i Automatyki

ANA

Hanna Ewa Siemaszko

ul. Odzieżowa 12B/9

71-502 Szczecin

60

40

100

3

Konsorcjum firm:

ESTIMA Wycena

Nieruchomości mgr inż.

Alicja Przylepa

ul. Szczęśliwa 16

71-742 Szczecin

oraz

Waldemar Isad

-

-

Oferta odrzucona

4

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

 

38,87

40

78,87

 

CZĘŚĆ XIV

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

32,29

40

72,29

2

Konsorcjum firm:

Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane

Marka Plus

Mgr inż. Marian Stępień

ul. Szeroka 15

71-211 Szczecin

oraz

Usługi Projektowo-

Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa

Instytucji Marka

Mgr inż. Krystyna

Stępień

ul. Szeroka 15

71-211 Szczecin

60

40

100

3

Konsorcjum firm:

Wycena Nieruchomości

Anna Namiotko

ul. Pirenejska 11

71-497 Szczecin

oraz

Wycena Nieruchomości

Paulina Czeremuzińska

ul. Mickiewicza 130a/1

71-147 Szczecin

59,87

40

99,87

4

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

 

38,94

40

78,94

 

CZĘŚĆ XV

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

Konsorcjum firm:

Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane

Marka Plus

Mgr inż. Marian Stępień

ul. Szeroka 15

71-211 Szczecin

oraz

Usługi Projektowo-

Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa

Instytucji Marka

Mgr inż. Krystyna

Stępień

ul. Szeroka 15

71-211 Szczecin

44,28

40

84,28

2

Konsorcjum firm:

Wycena Nieruchomości

Anna Namiotko

ul. Pirenejska 11

71-497 Szczecin

oraz

Wycena Nieruchomości

Paulina Czeremuzińska

ul. Mickiewicza 130a/1

71-147 Szczecin

55,35

40

95,35

3

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

 

60

40

100

 

CZĘŚĆ XVI

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

Symeo

Anna Szturc- Muryń

ul. Jagiellońska 69a/39

70-382 Szczecin

49,38

40

89,38

2

GEOLEX

Biuro Geodezji

i Regulacji

Nieruchomości

Tadeusz Górski

ul. Felczaka 20E U5

71-417 Szczecin

60

20

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/11/15
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/11/15, odpowiedzialny/a: Agnieszka Kosmala, wprowadził/a: Agnieszka Kosmala, dnia: 2019/01/15 11:40:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Kosmala 2019/01/15 11:40:51 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2019/01/15 11:34:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2018/12/04 14:01:15 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2018/12/04 14:00:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2018/12/04 13:31:56 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2018/12/04 13:30:28 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2018/11/15 11:18:08 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2018/11/15 09:36:18 nowa pozycja