Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie, przy ul. Południowej


Ogłoszenie nr 583506-N-2020 z dnia 2020-09-10 r.
 

Gmina Miasto Szczecin: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie, przy ul. Południowej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie, przy ul. Południowej
Numer referencyjny: BZP/54/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego, tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie przy ul. Południowej”.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

71248000-8

71520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy: 1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2) Przedmiot zamówienia - powtórzenie podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego; 3) Wielkość lub zakres zamówienia: do 127.723,66 zł netto; 4) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie - zamówienie zostanie udzielone na podstawie warunków dotyczących zamówienia podstawowego oraz przeprowadzonych negocjacji z wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  25   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: 25 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy (poprzez czas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie, przy ul. Południowej, do dnia zatwierdzenia Raportu końcowego odbioru robót). 2. Planowy termin zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – III/IV kwartał 2020r. 3. Planowany okres realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 24 miesiące. 4. Wymagany przez zamawiającego termin złożenia Raportu końcowego odbioru robót – nie dłużej niż 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi polegające na świadczeniu nadzoru inwestorskiego, tj. zarządzaniu, koordynacji, kontroli, nadzorze i rozliczeniu zadania, którego przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku o powierzchni użytkowej minimum 2.000 m2 o wartości robót nie mniejszej niż 7.000.000,00 zł brutto każda; W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk: b1) Kierownik Zespołu Inspektorów – Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej: − posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, − posiadający co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień); b2) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej: − posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, − posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień). b3) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej: − posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, − posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień). b4) Inspektor nadzoru w branży drogowej: − uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, − posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień). b5) Inspektor prac dendrologicznych: − wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ogrodnictwo lub architektura krajobrazu, − który posiada certyfikat Inspektora nadzoru prac dendrologicznych w procesie inwestycyjnym wydany przez instytut podległy właściwemu ministerstwu lub zaświadczenie o uprawnieniach kwalifikacyjnych Inspektora nadzoru prac w terenach zieleni lub Inspektora nadzoru terenów zieleni wydane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT lub instytucji równoważnej, − który wykonał minimum 2 stałe nadzory dendrologiczne przy realizacji robót budowlanych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk wymienionych w literach b1–b5. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje: -przez świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego należy rozumieć nieprzerwane świadczenie usługi przez okres co najmniej 12 miesięcy. -przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. -Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. -za podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. -zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. -wszystkie ww. osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. -zamawiający uwzględni tylko zadania prawidłowo ukończone. Uwagi dotyczące wszystkich warunków opisanych w pkt 2: Ilekroć w treści siwz jest mowa o: - „budowie lub przebudowie” - należy przez to rozumieć budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; - „budynku” należy przez to rozumieć budynek w rozumieniu ustawy Prawo budowlane W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (tylko w zakresie osób, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit b2-b5 tj. Inspektor nadzoru branży sanitarnej, Inspektor nadzoru branży elektrycznej, Inspektor nadzoru branży drogowej, Inspektor prac dendrologicznych). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w zakresie osoby, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 lit b1 tj. Kierownika Zespołu Inspektorów – Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej), według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8) oświadczenie składane w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

wysokość kary umownej, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy

10,00

doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektorów – Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej

30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia praw wynikających z umowy na inny podmiot bez uzyskania wcześniejszej zgody Inspektora. 3. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na: 1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy; 2) zmianie wynagrodzenia; 3) zmianie osób określonych w § 2 ust. 2 i 3 wzoru umowy; 4) przedłużeniu okresu rękojmi za wady – w przypadku przedłużenia okresu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych. 4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, w przypadku: 1) wydłużenia lub skrócenia czasu trwania robót budowlanych lub zmiany planowanego okresu realizacji robót budowlanych; 2) konieczności dostosowania do zmian w przepisach prawa dotyczących realizacji zadania jak w § 1 ust.1 wzoru umowy - zwłaszcza zmian norm i warunków technicznych, w sytuacji kiedy zmiany te wymagają objęcia treścią umowy; 3) wprowadzania zmian w założeniach i rozwiązaniach architektonicznych przy zadaniu jak w § 1 ust.1 wzoru umowy w sytuacji, kiedy wprowadzane zmiany wymagają objęcia treścią umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; 2) Inspektor, wskutek skrócenia terminu realizacji robót budowlanych lub przystąpienia przez Inspektora do pełnienia funkcji w trakcie realizacji tych robót budowlanych, będzie wykonywał obowiązki wynikające z umowy, w terminie krótszym niż planowane 24 miesiące, zgodnie z § 9 ust. 6 wzoru umowy; 3) Inspektor, wskutek przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, będzie wykonywał, w trakcie realizacji robót budowlanych, obowiązki wynikające z umowy ponad planowane 24 miesiące, zgodnie z § 9 ust. 7 wzoru umowy. 6. Zmiana polegająca na zmianie osób wymienionych w ust. 3 pkt 3 następować może na wniosek Inspektora, zgodnie z procedurą określoną w § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto wynagrodzenia Inspektora nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie Inspektora ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inspektora wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie Inspektora ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inspektora, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 11. 11. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 7, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Inspektora wniosku zawierającego oświadczenie wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 8 i 9 na wynagrodzenie Inspektora. 12. Inspektor zachowa w tajemnicy informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich, rozwiązań projektowych etc., w szczególności nie będzie ich ujawniać osobom trzecim, w tym potencjalnym Wykonawcom i będzie je wykorzystywał wyłącznie do pełnienia usługi stanowiącej przedmiot umowy. 13. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy lub jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 14. Zmiany określone w ust. od 4 do 6 zostaną wprowadzone aneksem do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-18, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, 18 września 2020 r.

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), zwanej dalej ustawą, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 18 września 2020 r.

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 314.200,22 zł brutto

 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności:

 Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DARO Dariusz Czapla

ul. Kuratowskiej 5/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Cena:  288.275,00 zł brutto

 Wykonawca oświadczył, że oferuje wysokość kary umownej, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy w kwocie 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

 Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektorów – Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej” oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

 Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie na warunkach płatności i w terminie określonym w siwz.

 

 Oferta nr 2

NBQ Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin

 Cena:  398.520,00 zł brutto

 Wykonawca oświadczył, że oferuje wysokość kary umownej, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy w kwocie 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

 Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektorów – Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej” oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

 Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie na warunkach płatności i w terminie określonym w siwz.

 

 Oferta nr 3

Pracownia Projektowo-Budowlana a-plus Adrian Jaroszek

ul. Akacjowa 16A, 72-006 Mierzyn

 Cena:  590.400,00  zł brutto

 Wykonawca oświadczył, że oferuje wysokość kary umownej, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy w kwocie 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

 Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektorów – Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej” oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

 Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie na warunkach płatności i w terminie określonym w siwz.

  

Oferta nr 4

PM Services Poland Sp. z o.o.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

 Cena:  457.376,00  zł brutto

 Wykonawca oświadczył, że oferuje wysokość kary umownej, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy w kwocie 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

 Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektorów – Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej” oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

 Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie na warunkach płatności i w terminie określonym w siwz.

 

 Oferta nr 5

ROFIK Przedsiębiorstwo Prywatne Robert Krzysztofik

ul. Osikowa 18, 71-015 Szczecin

 Cena:  720.000,00  zł brutto

 Wykonawca oświadczył, że oferuje wysokość kary umownej, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy w kwocie 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

 Wykonawca oświadczył, że w celu przyznania punktów w kryterium „doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektorów – Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej” oferuje na ww. stanowisko osobę z dodatkowym doświadczeniem.

 Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie na warunkach płatności i w terminie określonym w siwz.

  

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

   

  Gmina Miasto Szczecin

  Biuro ds. Zamówień Publicznych

  Urzędu Miasta Szczecin

  70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

  pl. Armii Krajowej 1

  www.szczecin.pl

   

   

  Szczecin, 13 października 2020 r.

  Znak sprawy: BZP/54/20                                                                        

   

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie, przy ul. Południowej.

   

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

   Ofertę nr 1

  Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DARO Dariusz Czapla

  ul. Kuratowskiej 5/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski

   Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

   

  Punktacja ofert:

   

  Nr oferty

  Nazwa (firma) i adres wykonawcy

  kryterium cena 60 %

  kryterium wysokość kary umownej, o której mowa w §12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy 10 %

  kryterium doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektorów– Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej 30 %

  Łączna punktacja

  1.

  Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DARO Dariusz Czapla

  ul. Kuratowskiej 5/9,

  66-400 Gorzów Wielkopolski

   

  60,00 pkt

  10 pkt

  30 pkt

  100,00 pkt

   2.

  NBQ Sp. z o.o.

  ul. Tadeusza Wendy 10C,

  70-655 Szczecin

   

  43,40 pkt

  10 pkt

  30 pkt

  83,40 pkt

   

  3.

  Pracownia Projektowo-Budowlana a-plus Adrian Jaroszek

  ul. Akacjowa 16A

  72-006 Mierzyn

   

  29,30 pkt

  10 pkt

  30 pkt

  69,30 pkt

  4.

  PM Services Poland Sp. z o.o.

  ul. Zbożowa 4

  70-653 Szczecin

   

  37,82 pkt

  10 pkt

  30 pkt

  77,82 pkt

  5.

  ROFIK Przedsiębiorstwo Prywatne Robert Krzysztofik

  ul. Osikowa 18

  71-015 Szczecin

   

  24,02 pkt

  10 pkt

  20 pkt

  54,02 pkt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2020/09/10
  udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2020/10/13, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Justyna Malanda – Wściseł, dnia: 2020/10/13 10:44:43
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/10/13 10:44:43 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/10/13 10:43:49 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/10/13 10:28:08 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/10/13 10:27:46 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/10/13 10:21:01 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/09/18 14:36:49 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/09/18 14:26:21 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/09/10 14:23:50 modyfikacja wartości
  Justyna Malanda – Wściseł 2020/09/10 12:23:48 nowa pozycja