Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Organizacja techniczna Finału Regat The Tall Ships Races 2021


Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin informuje, na podstawie art. 67 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, że w dniu 08.05.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie z wolnej ręki na: Organizację techniczną Finału Regat The Tall Ships Races 2021”.

Poniżej wskazuję wymagane przepisami informacje, dotyczące przedmiotowego postępowania:

1.    Przedmiotem zamówienia jest organizacja techniczna Finału Regat The Tall Ships Races 2021.

 

2.    Szacunkowa wartość zamówienia: 813.000,00 zł netto (euro 190.429,34).

 

3.    Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:Żegluga SzczecińskaTurystyka Wydarzenia Sp. z o.o.,

ul.Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin.

 

4.    Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Z uwagi na występowanie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy, zamówienie udzielane jest z wolnej ręki przez Gminę Miasto Szczecin Żegludze Szczecińskiej Turystyce Wydarzenia sp. z o.o. zamówienia na „Organizację techniczną Finału Regat The Tall Ships Races 2021”.

Uzasadnienie:

       1)   Warunek art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit a) ustawy – SPEŁNIONY

Gmina Miasto Szczecin posiada 100% udziałów w Żegludze Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia sp. z o.o.. Siedzibą spółki jest Miasto Szczecin. Obszarem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, choć faktycznie spółka działa głównie na terenie Miasta Szczecin. Żegluga jest spółką komunalną, do której zastosowanie mają przepisy ustawy o gospodarce komunalnej. Z racji tego, że jest spółką komunalną, posiada organ kontrolny w postaci rady nadzorczej. Obowiązek posiadania tego organu wynika wprost z art. 10a ustawy o gospodarce komunalnej. Zgodnie z §15 ust. 3 umowy spółki wszystkich członków rady nadzorczej Żeglugi powołuje zgromadzenie wspólników. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Żeglugi funkcję zgromadzenia wspólników pełni Prezydent Miasta Szczecin. Z powyższego wynika, że Gmina Miasto Szczecin ma realny, bezpośredni wpływ na skład rady nadzorczej Żeglugi.

Rada nadzorcza Żeglugi, sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

       2)   Warunek art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit b) ustawy – SPEŁNIONY

Średni przychód osiągnięty przez Żeglugę w latach 2017r. – 2019r. w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych powierzonych do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin wyniósł  93,52%. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że ponad 90% działalności Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. w latach 2017-2019 dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego, tj. Gminę Miasto Szczecin. Tym samym spełniony jest warunek.

        3)    Warunek art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit c) ustawy – SPEŁNIONY

Przepis ten stanowi, ze zamówienia w tym trybie można udzielić, jeżeli w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Z danych KRS wynika, że Gmina Miasto Szczecin posiada 100% udziałów w spółce. W związku z powyższym w spółce zaangażowany został wyłącznie kapitał publiczny.

 

W związku z wystąpieniem wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy, wybór trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest uzasadniony.

 

5.    Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy do 14.12.2020 r.

 

6.    Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2020 r., pod numerem 550079113-N-2020.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin informuje, na podstawie art. 67 ust 13 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, że w dniu 26.05.2020 r. została zawarta umowa na: Organizację techniczną Finału Regat The Tall Ships Races 2021”.

Poniżej wskazuje wymagane przepisami informacje dotyczące przedmiotowego postępowania:

1.    Przedmiotem zamówienia jest organizacja techniczna Finału Regat The Tall Ships Races 2021.

2.    Wartość zamówienia: 999.990,00 zł brutto.

3.    Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa:

Żegluga SzczecińskaTurystyka Wydarzenia Sp. z o.o.,

ul.Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin..

4.    Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Z uwagi na występowanie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy, zamówienie udzielane jest z wolnej ręki przez Gminę Miasto Szczecin Żegludze Szczecińskiej Turystyce Wydarzenia sp. z o.o. zamówienia na „Organizację techniczną Finału Regat The Tall Ships Races 2021”.

Uzasadnienie:

        1) Warunek art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit a) ustawy – SPEŁNIONY

Gmina Miasto Szczecin posiada 100% udziałów w Żegludze Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia sp. z o.o.. Siedzibą spółki jest Miasto Szczecin. Obszarem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, choć faktycznie spółka działa głównie na terenie Miasta Szczecin. Żegluga jest spółką komunalną, do której zastosowanie mają przepisy ustawy o gospodarce komunalnej. Z racji tego, że jest spółką komunalną, posiada organ kontrolny w postaci rady nadzorczej. Obowiązek posiadania tego organu wynika wprost z art. 10a ustawy o gospodarce komunalnej. Zgodnie z §15 ust. 3 umowy spółki wszystkich członków rady nadzorczej Żeglugi powołuje zgromadzenie wspólników. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Żeglugi funkcję zgromadzenia wspólników pełni Prezydent Miasta Szczecin. Z powyższego wynika, że Gmina Miasto Szczecin ma realny, bezpośredni wpływ na skład rady nadzorczej Żeglugi.

Rada nadzorcza Żeglugi, sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

        2) Warunek art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit b) ustawy – SPEŁNIONY

Średni przychód osiągnięty przez Żeglugę w latach 2017r. – 2019r. w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych powierzonych do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin wyniósł  93,52%. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że ponad 90% działalności Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. w latach 2017-2019 dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego, tj. Gminę Miasto Szczecin. Tym samym spełniony jest warunek.

        3) Warunek art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit c) ustawy – SPEŁNIONY

Przepis ten stanowi, ze zamówienia w tym trybie można udzielić, jeżeli w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Z danych KRS wynika, że Gmina Miasto Szczecin posiada 100% udziałów w spółce. W związku z powyższym w spółce zaangażowany został wyłącznie kapitał publiczny.

 

W związku z wystąpieniem wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy, wybór trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest uzasadniony.

 

5.    Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:od dnia podpisania umowy do 14.12.2020 r..

6.    Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2020 r., pod numerem 550079113-N-2020

7.    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2020 r., pod numerem 510093955-N-2020


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2020/05/08
udostępnił: Biurdo ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2020/05/08, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Mirella Wołłejszo, dnia: 2020/05/29 15:07:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mirella Wołłejszo 2020/05/29 15:07:36 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2020/05/08 13:52:19 nowa pozycja