Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)” w Szczecinie


11/09/2018    S174    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi

2018/S 174-395018

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
Tel.: +48 914245102
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie

Numer referencyjny: BZP/104/18

II.1.2)Główny kod CPV

71247000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z zarządzeniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)” w Szczecinie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71540000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z zarządzeniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)” w Szczecinie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Inżyniera Rezydenta / Waga: 20 %

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Inspektora Nadzoru robót torowych / Waga: 20 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 10/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.06.01.00-00-0017/16-00 z dnia 21.12.2017r

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia

Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania Umowy poprzez czas realizacji robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych i rozliczenia końcowego Kontraktu do dnia złożenia Raportu końcowego, lecz nie później niż do dnia 10.12.2021 r. z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi i gwarancji.

Planowany okres realizacji robót budowlanych w latach 2019-2021.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:

Jedną usługę (zakończoną) polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, i nadzorem zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem była:

A1) budowa lub przebudowa drogi publicznej lub ulicy co najmniej klasy G wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości robót co najmniej 20 000 000 PLN brutto;

A2) budowa lub przebudowa torowiska tramwajowego wraz z trakcją tramwajową o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto.

Usługi powyższe mogą być wykonane w ramach jednego zamówienia lub w ramach odrębnych zamówień. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

B1) Inżynier Rezydent

B2) Inspektor nadzoru robót drogowych

B3) Inspektor nadzoru robót torowych

B4) Inspektor Nadzoru robót sanitarnych

B5) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych

B6) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych

B7) Inspektor Nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych

B8) Specjalista ds. rozliczeń

B9) Specjalista ds. zieleni

B10) Specjalista ds. ochrony środowiska

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Uwagi: Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą powyższych stanowisk.

Osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępni odpowiednią liczbę tłumaczy języka polskiego ze znajomością języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji zamówienia.

Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk dostępne są w dokumentacji przetargowej tj. pkt 2 ppkt 1 lit. b1 - b10 rozdziału V SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu Umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie osoby Inżyniera Rezydenta lub zmianie osoby ze składu Zespołu Inżyniera;

4) przedłużeniu okresu gwarancji jakości i rękojmi – w przypadku przedłużenia okresu rękojmi za wady Wykonawcy Robót Budowlanych.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunków zmian, zostały określone w paragrafie 17 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/10/2018

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/12/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 18/10/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397), POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:

1) Przedmiot zamówienia: powtórzenie usług podobnych do określonych w zamówieniu podstawowym.

2) Wielkość lub zakres zamówienia do 646 061,56 PLN netto.

3) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie – na warunkach takich jak w zamówieniu podstawowym oraz przeprowadzonych negocjacji.

3. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ;

2) JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 SIWZ;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ);

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie drugie SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ);

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz firmy podwykonawców jeżeli są znane;

6) wykaz cen wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ.

Dokumenty wymienione w pkt 1-6 należy złożyć w oryginale, a w przypadku pełnomocnictwa w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

4. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV - kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

5. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp,

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 5, tj.:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika US

b) zaświadczenie ZUS lub KRUS

c) odpis z właściwego rejestru lub CEiDG

d) informacja z KRK

e)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

Jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich, zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia, na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentów.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdz. VI SIWZ.

9. Na podstawie art. 24aa Pzp zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w rozdz. V SIWZ.

11. Wadium należy wnieść w wysokości 35 000 PLN przed upływem terminu składania ofert.

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/09/2018


Załącznik nr 3  -  dokumentacja techniczna


Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin 18.10.2018 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

  1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1.600.000,00 zł. brutto.

  1. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi, oświadczenie dotyczące dodatkowego doświadczenia osoby przewidzianej do realizacji zamówienia na stanowisko Inżyniera Rezydenta oraz oświadczenie dotyczące dodatkowego doświadczenia osoby przewidzianej do realizacji zamówienia na stanowisko Inspektora Nadzoru robót torowych.

 

  1. KONSORCJUM FIRM:

Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o o.

ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin

Partner: NIWA Szczecin Sp. z o.o.

ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin

Cena umowna brutto: 3.179.550,00 zł. brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz.

Okres gwarancji i rękojmi: zgodnie z siwz.

Oświadczenie dotyczące dodatkowego doświadczenia osoby przewidzianej do realizacji zamówienia na stanowisko Inżyniera Rezydenta: zaznaczono NIE

Oświadczenie dotyczące dodatkowego doświadczenia osoby przewidzianej do realizacji zamówienia na stanowisko Inspektora Nadzoru robót torowych: zaznaczono TAK

 

2.         EKO-INWEST S.A.

ul. Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin

Cena umowna brutto: 1.574.400,00 zł. brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz.

Okres gwarancji i rękojmi: zgodnie z siwz.

Oświadczenie dotyczące dodatkowego doświadczenia osoby przewidzianej do realizacji zamówienia na stanowisko Inżyniera Rezydenta: zaznaczono TAK

Oświadczenie dotyczące dodatkowego doświadczenia osoby przewidzianej do realizacji zamówienia na stanowisko Inspektora Nadzoru robót torowych: zaznaczono TAK

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wyżej wskazane oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (forma fax-u i e-maila nie spełnia wymogów formy pisemnej).

przykladowy wzor oswidczeniaWyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

Szczecin, dnia 19.12.2018 r.

Znak sprawy: BZP/104/18                                                                                                

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)” w Szczecinie”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

Nazwa (firma): EKO-INWEST S.A.

Siedziba i adres: ul. Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

 

Punktacja ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

kryterium cena – 60 %

kryterium doświadczenie Inżyniera Rezydenta – 20%

kryterium doświadczenie Inspektora Nadzoru robót torowych – 20%

Łączna punktacja

1

KONSORCJUM FIRM:

Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o o.

ul. Energetyków 9,

70-656 Szczecin

Partner: NIWA Szczecin

Sp. z o.o.

ul. Energetyków 9,

70-656 Szczecin

oferta

odrzucona

2

EKO-INWEST S.A.

ul. Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin

60

20

20

100

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/104/18                                                                                                 Szczecin, dnia 19.09.2019 r.

 

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)” w Szczecinie””

 

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie w dniu 18.09.2019 r. zostało unieważnione.

 

Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamowienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr X/318/19 z dnia 10.09.2019 r.w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 z perspektywą do2024 roku nie przewidziano nakładów na realizację przedmiotowego zadania. Ponadto wcześniej prowadzone postępowanie na wybór wykonawcy w przetargu na: „Budowę torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie” zakończyło się unieważnieniem.

W związku z powyższym bezprzedmiotowe staje się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

.

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/09/11
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/09/11, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Mirella Wołłejszo, dnia: 2019/09/19 09:58:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mirella Wołłejszo 2019/09/19 09:58:15 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2018/12/19 10:39:18 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/10/18 13:10:24 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/10/18 13:05:37 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2018/09/11 10:18:06 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2018/09/11 09:06:16 nowa pozycja