Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego oraz funkcji Inżyniera kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą


Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin informuje, na podstawie art. 67 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą, że w dn. 17.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na: „Pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego oraz funkcji Inżyniera kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą”. Zamawiający poniżej wskazuje wymagane przepisami informacje dotyczące przedmiotowego postępowania:

1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego oraz funkcji Inżyniera kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą”.

2.    Szacunkowa wartość zamówienia: 2 035 616,66  zł netto.

3. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:   Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

4.    Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Z uwagi na występowanie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), zwana dalej " ustawą", zamówienie udzielane jest z wolnej ręki. Zamówienie udzielane jest przez Gminę Miasto Szczecin, jako jednostkę sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 PZP, osobie prawnej, tj. Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, w warunkach opisanych w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a-c PZP. Spełnienie warunków art. 67 ust. 1 pkt. 12 PZP:

Udzielenie przez Gminę Miasto Szczecin Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o. zamówienia  z wolnej ręki, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12, na wykonanie usługi zastępstwa inwestorskiego                      i pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.  „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą”, jest uzasadnione spełnieniem wszystkich warunków łącznie, wskazanych  w ustawie prawo zamówień publicznych, z uzasadnieniem szczegółowym poniżej:

1) Warunek art. 67 ust. 1 pkt. 12, lit a)

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Szczecin sprawuje kontrolę nad Tramwajami Szczecińskimi
Sp. z o.o. (spółką prawa handlowego), polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej.

Zgodnie z aktualnym KRS nr 0000323711, stan na dzień 09 września 2019 r., Gmina Miasto Szczecin posiada 100 % udziałów w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., tj. 181.999 udziałów o łącznej wartości 90 999 500,00 zł (wysokość kapitału zakładowego) – rubryka 7                      i rubryka 8 KRS.

2) Warunek art. 67 ust. 1 pkt. 12, lit b)

Ponad 90 %działalności Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. (kontrolowanej osoby prawnej) dotyczy wykonania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę (Gminę Miasto Szczecin).

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. wykonuje na terenie Gminy Miasto Szczecin regularne przewozy w tramwajowej komunikacji zbiorowej, które to zadanie stanowi zadanie własne Gminy Miasto Szczecin określone w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Szczecin powołał Spółkę Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
do prowadzenia działalności o charakterze użyteczności publicznej, a podstawowym celem jej działania jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miasto Szczecin określonego w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, polegającego na zaspokajaniu potrzeb Gminy Miasto Szczecin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, tramwajowej komunikacji zbiorowej – Akt Notarialny Repertorium A Numer 118/2017.

Wykonywanie zadań powierzono Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w oparciu o umowę
o świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
w ramach komunikacji tramwajowej w latach 2014-2026
zawartą w dniu 29 czerwca 2011 r.

Ustalenie udziału procentowego działalności Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o w ramach zadania powierzonego przez zamawiającego (Gminę Miasto Szczecin) w stosunku do działalności operacyjnej ogółem, ustalono na podstawie struktury procentowej przychodów Spółki ze sprzedaży ogółem i przychodów z umowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w ramach komunikacji tramwajowej (umowa z dnia 29 czerwca 2011 r.)

Ustalono, że udział działalności Spółki w ramach zadania powierzonego przez Gminę, w stosunku do działalności operacyjnej ogółem, wynosi ponad 96 %.

3) Warunek art. 67 ust. 1 pkt, 12, lit c)

Zgodnie z aktualnym KRS nr 0000323711, stan na dzień 09 września 2019 r., w kontrolowanej osobie prawnej, tj. Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Gwarancja pełnej realizacji zadania inwestycyjnego  pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą”:

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 PZP, Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., na  wykonanie funkcji inwestora w zastępstwie Gminy Miasto Szczecin oraz Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą” daje gwarancję na:

 • pełną realizację rzeczową i finansową zadania,
 • zabezpieczenie wszystkich praw i obowiązków Inwestora tj. Gminy Miasto Szczecin, wynikających z umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych,
 • przestrzeganie wymaganych przepisów prawa, wytycznych UE,
 • spełnienie wymaganych warunków otrzymania dofinansowania zadania inwestycyjnego                        i utrzymanie tych warunków przez cały okres trwałości projektu.

Uzasadnieniem do takiego założenia są:

Pełna kontrola zamawiającego (Gminy Miasto Szczecin) nad osobą prawną (Spółką Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.), polegająca na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje zarządzania sprawami tej osoby prawnej;Pewność kontynuacji funkcjonowania Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. przez cały okres realizacji projektu, okresu trwałości projektu i okresów gwarancji; Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. posiada potencjał organizacyjny, merytoryczny, intelektualny, wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji inwestycji          w tramwajowej infrastrukturze transportowej Miasta Szczecin;Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., jako podmiotowo zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zna i stosuje te przepisy, co daje gwarancję ich stosowania przy realizacji projektu;Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. posiada doświadczenie w realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE (POIiŚ, RPO WZ), w tym jako beneficjent oraz jako inwestor zastępczy beneficjenta – Gminy Miasto Szczecin. Były to inwestycje, projekty o dużym rozmiarze rzeczowym i finansowym, wszystkie zrealizowane, rozliczone i dofinansowane terminowo i w pełnym zakresie:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

„Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”

Beneficjent – Gmina Miasto Szczecin

Inwestor zastępczy – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Wartość projektu: 285 mln zł brutto.

Zakres inwestycji:

 • przebudowa torowisk wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym
  ul. Wawrzyniaka, od ul. Mickiewicza do al. Wojska Polskiego,
 • przebudowa torowisk wraz z siecią trakcyjną w al. Bohaterów Warszawy, rozjazdy
  przy ul. Jagiellońskiej,
 • przebudowa torowisk wraz z siecią trakcyjną w al. Piastów,
 • przebudowa torowisk wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: ul. Energetyków – ul. Gdańska – Basen Górniczy (wraz z pętlą Basen Górniczy),
 • przebudowa węzła Brama Portowa,
 • przebudowa i rozbudowa zajezdni tramwajowej Pogodno.
 • „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie”

Beneficjent – Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o.

Wartość projektu - 241 mln brutto

Dwa etapy realizacji projektu:

 • I etap– dostawa 6 sztuk tramwajów niskopodłogowych (120Na/S), wyposażenia obsługowego, pakietu naprawczego, dźwigu oraz szkolenia z zakresu obsługi tramwajów i obsługi dźwigu,
 • II etap– dostawa 22 tramwajów niskopodłogowych (120Na/S/2), pakietu naprawczego i sprzętu specjalistycznego (pojazdu dwudrogowego, holownika oraz specjalnego pojazdu wielofunkcyjnego).
 • Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
 • „Modernizacja taboru tramwajowego”

Beneficjent – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.

Wartość projektu – 22,6 mln zł brutto

Zakres projektu:

 • modernizacja 10 wagonów typu 105N i pochodnych (105 Na) oraz 18 wagonów typu Tatra Kt4Dt przez pracowników Wydziału Remontowego Spółki.
 • „Zakup i modernizacja taboru tramwajowego”

Beneficjent - Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o.

Wartość projektu – 22,2 mln zł brutto.

Zakres projektu:

 • modernizacja 14 wagonów tramwajowych typu KT4Dt przez pracowników Wydziału Remontowego Spółki oraz zakup elementów i podzespołów dostarczonych przez firmę zewnętrzną do samodzielnego montażu 2 przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów (Moderus BETA) przez pracowników Wydziału Remontowego Spółki.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  • Projekt nr POIiŚ 6.1-39 pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” w trakcie realizacji (realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2023).

Beneficjent – Gmina Miasto Szczecin

Inwestor zastępczy – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Łączna wartość to 334,46 mln zł.

Zakres Inwestycji:

 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną:
  • w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła (do ronda Giedroycia),
  • w ciągu ul. Kołłątaja – ul. Asnyka – pętla Niebuszewo,
  • w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki –                           ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła),
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego na podstawie dokumentacji pn. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego  al. Powstańców Wielkopolskich,
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem),
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów,
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle komunikacyjnym Wyszyńskiego,
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni tramwajowej Golęcin wraz niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego ul. Wiszesława
  na podstawie dokumentacji pn. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego
  ul. Wiszesława dla zadania pn. „Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin”,
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie podstacji prostownikowej Kolumba na podstawie dokumentacji pn. Remont podstacji prostownikowej Kolumba,
 • wykonanie robót budowlanych polegających na budowie podstacji prostownikowej Chmielewskiego,
 • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie podstacji prostownikowej Kaszubska (zadanie zrealizowane);
 • przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu: ul. Nabrzeże Wieleckie
  na wysokości ul. Podwale – ul. Kolumba – ul. Chmielewskiego – ul. Smolańska –         ul. Budziszyńska (do rozjazdów przed pętlą Pomorzany) oraz w ciągu: ul. Nowa
  od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.
 • Od 2017 roku Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. aplikuje o dofinansowanie szkoleń
  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Do dnia dzisiejszego, Spółka otrzymała dofinansowanie na 8 szkoleń na łączną kwotę 301 389,40 . Wszystkie umowy                                 o dofinansowanie zostały zrealizowane i rozliczone  w terminie. Pracownicy zdobyli uprawnienia do wykonywania zawodów:
  • spawacz (spawanie łukowe elektrodą otuloną – MMA, spawanie łukowe w osłoni gazu aktywnego elektrodą topliwą – MAG, spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową – TIG),
  • brukarz,
  • lakiernik,
  • operator wózka widłowego.

Ponadto, 207 motorniczych wzięło udział w szkoleniu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
dla motorniczych”.

Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. zapewnia rzetelność wykonania obowiązków wynikających z umowy o zastępstwo inwestorskie, w tym terminowość, znajomość
i przestrzeganie harmonogramów finansowych Gminy, wynikających z budżetów bieżących Gminy i wieloletnich planów finansowych. Takie założenie przyjęto w oparciu
o dotychczasową realizację przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. umów o zastępstwo inwestorskie:

nr WGKiOŚ 442/2011 zawarta w dniu 21.11.2011 r. (utrzymanie bieżące i nakłady na tramwajową infrastrukturę transportowa w latach 2011-2014),

nr WGKiOŚ 53/2015 zawarta w dniu 13.01.2015 r. (utrzymanie bieżące i nakłady na tramwajową infrastrukturę transportową w 2015 r.),

nr WGKiOŚ 85/2016 zawarta w dniu 04.01.2016 r. (utrzymanie bieżące i nakłady na tramwajową infrastrukturę transportową w 2016 r.),

nr WGKiOŚ 19/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. (utrzymanie bieżące i nakłady na tramwajową infrastrukturę transportową w 2017 r.),

nr WGKiOŚ 18/2018 zawarta w dniu 04.01.2018 r. (utrzymanie bieżące i nakłady na tramwajową infrastrukturę transportową w 2019 r.),

nr WGKiOŚ 354/2012 zawarta w dniu 27.08.2012 r. (projekt „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”),

nr WGKiOŚ 34/2017 zawarta w dniu 04.01.2017 r. (projekt „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”),

nr WGKiOŚ 78/2018 zawarta w dniu 01.03.2018 r. (projekt „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”).

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. jako jedyny podmiot, który świadcząc usługi przewozowe będzie na bieżąco eksploatować całą infrastrukturę, która powstanie w ramach ww. projektu po jej oddaniu do użytku. Żaden inny podmiot nie ma wiedzy na temat stanu technicznego  przedmiotowej infrastruktury na obecnym etapie i mając już duże doświadczenie w eksploatacji tej infrastruktury jako jedyny podmiot posiada wiedzę dotyczącą stosowania rozwiązań technicznych, które pozwolą na usprawnienie wykorzystania tej infrastruktury, wydłużenie okresu jej wykorzystania i obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Rozwiązania te winny być wprowadzone na etapie realizacji robót w ramach projektu. Jako podmiot, który będzie eksploatował przedmiotową infrastrukturę w o wiele większym stopniu będzie zwracał uwagę na etapie budowy i przebudowy tej infrastruktury na zapewnienie jej właściwości eksploatacyjnych na najwyższym poziomie. Dlatego Tramwaje Szczecińskie  Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie są w istocie jedynym podmiotem, który jako inwestor zastępczy daje rękojmię, iż wykonawca robót budowlanych przy przedmiotowej infrastrukturze wykona przedmiot zamówienia w sposób należyty.  

5. Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: 21 miesięcy od dnia zawarcia  Kontraktu (umowy o roboty budowlane na realizację zadania inwestycyjnego).

6. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.09.2019 r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin informuje, na podstawie art. 67 ust 13 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, że w dniu 21.10.2019 r. została zawarta umowa na: „Pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego oraz funkcji Inżyniera kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą”.

Poniżej wskazuje wymagane przepisami informacje dotyczące przedmiotowego postępowania:

1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zastępstwa inwestorskiego oraz funkcji Inżyniera kontraktu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą”.

2.    Wartość zamówienia: 2 035 616,66 zł netto (bez VAT).

Wartość zawartej umowy: 3 000 000,00 zł brutto.

3. Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa:Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

4.    Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Z uwagi na występowanie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), zwana dalej " ustawą", zamówienie udzielane jest z wolnej ręki. Zamówienie udzielane jest przez Gminę Miasto Szczecin, jako jednostkę sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 PZP, osobie prawnej, tj. Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, w warunkach opisanych w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a-c PZP. Spełnienie warunków art. 67 ust. 1 pkt. 12 PZP:

Udzielenie przez Gminę Miasto Szczecin Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o. zamówienia z wolnej ręki, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12, na wykonanie usługi zastępstwa inwestorskiego   i pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego   pn.  „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą”, jest uzasadnione spełnieniem wszystkich warunków łącznie, wskazanych  w ustawie prawo zamówień publicznych, z uzasadnieniem szczegółowym poniżej:

1) Warunek art. 67 ust. 1 pkt. 12, lit a) – SPEŁNIONY

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Szczecin sprawuje kontrolę nad Tramwajami Szczecińskimi
Sp. z o.o. (spółką prawa handlowego), polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej.

Zgodnie z aktualnym KRS nr 0000323711, stan na dzień 09 września 2019 r., Gmina Miasto Szczecin posiada 100 % udziałów w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., tj. 181.999 udziałów o łącznej wartości 90 999 500,00 zł (wysokość kapitału zakładowego) – rubryka 7 i rubryka 8 KRS.

2) Warunek art. 67 ust. 1 pkt. 12, lit b) – SPEŁNIONY

Ponad 90 %działalności Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. (kontrolowanej osoby prawnej) dotyczy wykonania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę (Gminę Miasto Szczecin).

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. wykonuje na terenie Gminy Miasto Szczecin regularne przewozy w tramwajowej komunikacji zbiorowej, które to zadanie stanowi zadanie własne Gminy Miasto Szczecin określone w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Szczecin powołał Spółkę Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
do prowadzenia działalności o charakterze użyteczności publicznej, a podstawowym celem jej działania jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miasto Szczecin określonego w art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, polegającego na zaspokajaniu potrzeb Gminy Miasto Szczecin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, tramwajowej komunikacji zbiorowej – Akt Notarialny Repertorium A Numer 118/2017.

Wykonywanie zadań powierzono Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w oparciu o umowę
o świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
w ramach komunikacji tramwajowej w latach 2014-2026
zawartą w dniu 29 czerwca 2011 r.

Ustalenie udziału procentowego działalności Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o w ramach zadania powierzonego przez zamawiającego (Gminę Miasto Szczecin) w stosunku do działalności operacyjnej ogółem, ustalono na podstawie struktury procentowej przychodów Spółki ze sprzedaży ogółem i przychodów z umowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w ramach komunikacji tramwajowej (umowa z dnia 29 czerwca 2011 r.)

Ustalono, że udział działalności Spółki w ramach zadania powierzonego przez Gminę, w stosunku do działalności operacyjnej ogółem, wynosi ponad 96 %.

3) Warunek art. 67 ust. 1 pkt, 12, lit c) – SPEŁNIONY

Zgodnie z aktualnym KRS nr 0000323711, stan na dzień 09 września 2019 r., w kontrolowanej osobie prawnej, tj. Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Gwarancja pełnej realizacji zadania inwestycyjnego  pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą”:

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki, w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 PZP, Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., na  wykonanie funkcji inwestora w zastępstwie Gminy Miasto Szczecin oraz Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny I – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i z ul. Modrą” daje gwarancję na:

 • pełną realizację rzeczową i finansową zadania,
 • zabezpieczenie wszystkich praw i obowiązków Inwestora tj. Gminy Miasto Szczecin, wynikających z umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych,
 • przestrzeganie wymaganych przepisów prawa, wytycznych UE,
 • spełnienie wymaganych warunków otrzymania dofinansowania zadania inwestycyjnego                        i utrzymanie tych warunków przez cały okres trwałości projektu.

Uzasadnieniem do takiego założenia są:

1) Pełna kontrola zamawiającego (Gminy Miasto Szczecin) nad osobą prawną (Spółką Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.), polegająca na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje zarządzania sprawami tej osoby prawnej;

2) Pewność kontynuacji funkcjonowania Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. przez cały okres realizacji projektu, okresu trwałości projektu i okresów gwarancji;

3) Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. posiada potencjał organizacyjny, merytoryczny, intelektualny, wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji inwestycji w tramwajowej infrastrukturze transportowej Miasta Szczecin;

4) Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., jako podmiotowo zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zna i stosuje te przepisy, co daje gwarancję
ich stosowania przy realizacji projektu;

5) Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. posiada doświadczenie w realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE (POIiŚ, RPO WZ), w tym jako beneficjent
oraz jako inwestor zastępczy beneficjenta – Gminy Miasto Szczecin. Były to inwestycje, projekty o dużym rozmiarze rzeczowym i finansowym, wszystkie zrealizowane, rozliczone
i dofinansowane terminowo i w pełnym zakresie:

a) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

- „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”

Beneficjent – Gmina Miasto Szczecin

Inwestor zastępczy – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Wartość projektu: 285 mln zł brutto.

Zakres inwestycji:

 • przebudowa torowisk wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym
  ul. Wawrzyniaka, od ul. Mickiewicza do al. Wojska Polskiego,
 • przebudowa torowisk wraz z siecią trakcyjną w al. Bohaterów Warszawy, rozjazdy
  przy ul. Jagiellońskiej,
 • przebudowa torowisk wraz z siecią trakcyjną w al. Piastów,
 • przebudowa torowisk wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: ul. Energetyków – ul. Gdańska – Basen Górniczy (wraz z pętlą Basen Górniczy),
 • przebudowa węzła Brama Portowa,
 • przebudowa i rozbudowa zajezdni tramwajowej Pogodno.
 • „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie”

Beneficjent – Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o.

Wartość projektu - 241 mln brutto

Dwa etapy realizacji projektu:

 • I etap– dostawa 6 sztuk tramwajów niskopodłogowych (120Na/S), wyposażenia obsługowego, pakietu naprawczego, dźwigu oraz szkolenia z zakresu obsługi tramwajów i obsługi dźwigu,
 • II etap– dostawa 22 tramwajów niskopodłogowych (120Na/S/2), pakietu naprawczego i sprzętu specjalistycznego (pojazdu dwudrogowego, holownika oraz specjalnego pojazdu wielofunkcyjnego).

b) Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 • „Modernizacja taboru tramwajowego”

Beneficjent – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.

Wartość projektu – 22,6 mln zł brutto

Zakres projektu:

 • modernizacja 10 wagonów typu 105N i pochodnych (105 Na) oraz 18 wagonów typu Tatra Kt4Dt przez pracowników Wydziału Remontowego Spółki.
 • „Zakup i modernizacja taboru tramwajowego”

Beneficjent - Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o.

Wartość projektu – 22,2 mln zł brutto.

Zakres projektu:

 • modernizacja 14 wagonów tramwajowych typu KT4Dt przez pracowników Wydziału Remontowego Spółki oraz zakup elementów i podzespołów dostarczonych przez firmę zewnętrzną do samodzielnego montażu 2 przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów (Moderus BETA) przez pracowników Wydziału Remontowego Spółki.

c) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 • Projekt nr POIiŚ 6.1-39 pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” w trakcie realizacji (realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2023).

Beneficjent – Gmina Miasto Szczecin

Inwestor zastępczy – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Łączna wartość to 334,46 mln zł.

Zakres Inwestycji:

 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz                     z siecią trakcyjną:
  • w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła (do ronda Giedroycia),
  • w ciągu ul. Kołłątaja – ul. Asnyka – pętla Niebuszewo,
  • w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki –                           ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła),
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego na podstawie dokumentacji pn. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego  al. Powstańców Wielkopolskich,
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem),
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów,
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle komunikacyjnym Wyszyńskiego,
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni tramwajowej Golęcin wraz niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego ul. Wiszesława
  na podstawie dokumentacji pn. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego
  ul. Wiszesława dla zadania pn. „Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin”,
 • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie podstacji prostownikowej Kolumba na podstawie dokumentacji pn. Remont podstacji prostownikowej Kolumba,
 • wykonanie robót budowlanych polegających na budowie podstacji prostownikowej Chmielewskiego,
 • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie podstacji prostownikowej Kaszubska (zadanie zrealizowane);
 • przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu: ul. Nabrzeże Wieleckie
  na wysokości ul. Podwale – ul. Kolumba – ul. Chmielewskiego – ul. Smolańska –         ul. Budziszyńska (do rozjazdów przed pętlą Pomorzany) oraz w ciągu: ul. Nowa
  od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.

6) Od 2017 roku Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. aplikuje o dofinansowanie szkoleń
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Do dnia dzisiejszego, Spółka otrzymała dofinansowanie na 8 szkoleń na łączną kwotę 301 389,40 . Wszystkie umowy                                 o dofinansowanie zostały zrealizowane i rozliczone  w terminie. Pracownicy zdobyli uprawnienia do wykonywania zawodów:

 • spawacz (spawanie łukowe elektrodą otuloną – MMA, spawanie łukowe w osłoni gazu aktywnego elektrodą topliwą – MAG, spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową – TIG),
 • brukarz,
 • lakiernik,
 • operator wózka widłowego.

Ponadto, 207 motorniczych wzięło udział w szkoleniu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
dla motorniczych”.

7) Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. zapewnia rzetelność wykonania obowiązków wynikających z umowy o zastępstwo inwestorskie, w tym terminowość, znajomość
i przestrzeganie harmonogramów finansowych Gminy, wynikających z budżetów bieżących Gminy i wieloletnich planów finansowych. Takie założenie przyjęto w oparciu
o dotychczasową realizację przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. umów o zastępstwo inwestorskie:

 • nr WGKiOŚ 442/2011 zawarta w dniu 21.11.2011 r. (utrzymanie bieżące i nakłady na tramwajową infrastrukturę transportowa w latach 2011-2014),
 • nr WGKiOŚ 53/2015 zawarta w dniu 13.01.2015 r. (utrzymanie bieżące i nakłady na tramwajową infrastrukturę transportową w 2015 r.),
 • nr WGKiOŚ 85/2016 zawarta w dniu 04.01.2016 r. (utrzymanie bieżące i nakłady na tramwajową infrastrukturę transportową w 2016 r.),
 • nr WGKiOŚ 19/2017 zawarta w dniu 02.01.2017 r. (utrzymanie bieżące i nakłady na tramwajową infrastrukturę transportową w 2017 r.),
 • nr WGKiOŚ 18/2018 zawarta w dniu 04.01.2018 r. (utrzymanie bieżące i nakłady na tramwajową infrastrukturę transportową w 2019 r.),
 • nr WGKiOŚ 354/2012 zawarta w dniu 27.08.2012 r. (projekt „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”),
 • nr WGKiOŚ 34/2017 zawarta w dniu 04.01.2017 r. (projekt „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”),
 • nr WGKiOŚ 78/2018 zawarta w dniu 01.03.2018 r. (projekt „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”).

8) Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. jako jedyny podmiot, który świadcząc usługi przewozowe będzie na bieżąco eksploatować całą infrastrukturę, która powstanie w ramach ww. projektu po jej oddaniu do użytku. Żaden inny podmiot nie ma wiedzy na temat stanu technicznego  przedmiotowej infrastruktury na obecnym etapie i mając już duże doświadczenie w eksploatacji tej infrastruktury jako jedyny podmiot posiada wiedzę dotyczącą stosowania rozwiązań technicznych, które pozwolą na usprawnienie wykorzystania tej infrastruktury, wydłużenie okresu jej wykorzystania i obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Rozwiązania te winny być wprowadzone na etapie realizacji robót w ramach projektu. Jako podmiot, który będzie eksploatował przedmiotową infrastrukturę w o wiele większym stopniu będzie zwracał uwagę na etapie budowy i przebudowy tej infrastruktury na zapewnienie jej właściwości eksploatacyjnych na najwyższym poziomie. Dlatego Tramwaje Szczecińskie  Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie są w istocie jedynym podmiotem, który jako inwestor zastępczy daje rękojmię, iż wykonawca robót budowlanych przy przedmiotowej infrastrukturze wykona przedmiot zamówienia w sposób należyty.  

5. Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: 21 miesięcy od dnia zawarcia  Kontraktu (umowy o roboty budowlane na realizację zadania inwestycyjnego).

6. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.09.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 183 - 446456 z dnia 23.09.2019 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.10.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 208 - 508315 z dnia 28.10.2019 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/09/18
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/09/18, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Klaudia Brudło, dnia: 2019/10/30 11:30:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Klaudia Brudło 2019/10/30 11:30:39 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2019/10/30 11:23:18 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2019/09/18 14:33:31 nowa pozycja