Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat wraz z przebudową oświetlenia


Ogłoszenie nr 577148-N-2020 z dnia 2020-08-26 r.

Gmina Miasto Szczecin: Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat wraz z przebudową oświetlenia


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej
Adres:
Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pokój nr 397


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat wraz z przebudową oświetlenia
Numer referencyjny: BZP/49/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat wraz z przebudową oświetlenia

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2) Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 3) Wielkość lub zakres zamówienia: do 1 925 786,51 zł netto. 4) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami umowy podstawowej oraz warunkami ustalonymi w wyniku negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12

     


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości co najmniej 500 m każda; W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. Uwaga: -zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone. -roboty budowlane określone w lit. a muszą być wykonane w ramach oddzielnych zadań (umów). -w przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone w lit. a wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych. -w przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa w lit. a były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych. -jeżeli wykonawca lub podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną, o której mowa w lit. a za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w lit. a. b) dysponuje lub będzie dysponować: b1) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy: ¾posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, (w przypadku uprawnień wydanych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.07,.2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie); ¾posiadającą co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym pełnienie funkcji Kierownika budowy, w nieprzerwanym okresie 3 miesięcy, na co najmniej jednej robocie budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie drogi, o długości co najmniej 500 m. b2) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót drogowych: ¾posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; ¾posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. b3) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych: ¾posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych bez ograniczeń; ¾posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. b4) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych: ¾posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; ¾posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. b5) minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót telekomunikacyjnych: ¾posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; ¾posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych powyżej w zakresie lit b1) oraz b2) pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. Doświadczenie zawodowe będzie liczone od dnia uzyskania uprawnień. Uwaga - ilekroć w siwz jest mowa o: „Budowie lub przebudowie” należy przez to rozumieć odpowiednio budowę, lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. „Kierowniku budowy” lub „Kierowniku robót” należy przez to rozumieć kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. „Drodze” należy przez to rozumieć drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dodatkowe informacje: -przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.). -Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. -na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. -zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. -kadra kierownicza (wskazana w Rozdziale V, ust. 2 pkt. 2 lit. b1) - b5) SIWZ) w ramach realizacji zamówienia musi biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 6 i 7 siwz) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) tabela elementów rozliczeniowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres obowiązywania rękojmi

20,00

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) zmianie sposobu spełnienia świadczenia; 3) zmianie wynagrodzenia; 4) zmianie osoby Kierownika Budowy lub zmianie, którejkolwiek z innych osób wskazanych w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy, 2) nastąpi wykrycie niewybuchów i niewypałów podczas sprawdzenia saperskiego (konieczność usnięcia niewybuchów lub niewypałów) lub natrafienie na wykopaliska archeologiczne (konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych) - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 3) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji, tj.: a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów, b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. kolizje), c) odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców (tj. nieobjętych niniejszą umową), d) konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną lub podziemną a nieprzewidzianą w dokumentacji, - i będzie to miało wpływ na HRF i termin wykonania przedmiotu umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych lub związanych z usunięciem kolizji lub obiektu lub innych koniecznych do wykonania robót; 4) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody; 5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji ZRID lub innych decyzji, w tym konieczność uzyskania zmiany decyzji ZRID w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilość dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych; 6) wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze niezawinionych przez żadną ze Stron, w tym: a) klęsk żywiołowych lub warunków atmosferycznych, uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, które zostaną szczegółowo opisane w Dzienniku pogodowym, który na tę okoliczność będzie prowadził Wykonawca, b) skutków wywołanych chorobą COVID-19, – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu technologicznego; 7) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych; 8) wystąpi konieczność udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie robót związanych z udzieleniem zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp; 9) wykonania zamówienia dodatkowego (tj. odrębnej umowy), które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na wykonanie zamówienia dodatkowego; 10) wystąpi czasowa niedostępność (z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy): -materiałów budowlanych lub urządzeń, mająca wpływ na terminy dostaw, lub -siły roboczej, - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni trwania przeszkody mającej wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 11) wystąpią gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie lęgowym (od 1 marca do 31 października) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody właściwego organu na odstępstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - możliwa jest zmiana terminu wykonania przemiotu ninniejszej umowy w ilości dni nie większej niż czas od uzyskania odmownej decyzji organu do upływu okresu lęgowego lub innego okresu zabraniającego dokonywania wycinek; 12) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wydłużenie lub skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na na wykonanie robót zamiennych lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy. 4. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub ograniczeniu zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi: 1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność technologii lub materiałów lub urządzeń (np. zaprzestania produkcji) - zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 4) zmiana technologii robót, jeżeli Wykonawca wykaże, że zaproponowana przez niego technologia przyspieszy ukończenie robót w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy lub przyczyni się do polepszenia jakości lub obniżenia kosztów eksploatacji na etapie eksploatacji – zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w takim zakresie w jakim nastapił wzrost kosztów wykonania w porównaniu do pierwotnie przewidzianej technologii. Każda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu; 2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem; 3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji); 5) wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji, a nie ujętych w pozycjach Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu; 6) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy; 7) w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość opisaną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, Wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia a wartość tych prac zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych; w przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w Tabeli Elementów Rozliczeniowych będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zmianę wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy; 6. Wykonawca wykona wycenę robót, wynikających ze zmian wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp, w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego): -stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, -koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, -zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, -ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., -nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych; 7. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu. Każda ze wskazanych w ust. 5 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 8. Zmiana polegająca na zmianie osoby Kierownika budowy wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy, zgodnie z procedurą określoną w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. Zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 9. Zmiany do niniejszej umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek drugiej stronie, zawierający w szczególności: 1) opis propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 3) opis wpływu zmiany na zatwierdzony przez Zamawiającego HRF lub zatwierdzoną przez Zamawiającego aktualizację HRF oraz termin wykonania przedmiotu umowy, z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, jej wpływu na roboty prowadzone przez Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem ust. 3 niniejszego paragrafu oraz z uwzględnieniem zakresu robót jakie nie były możliwe do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez Wykonawcę; 4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego wraz z wyceną wg ust. 6 niniejszego paragrafu. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do niniejszej umowy, na podstawie Protokołu Konieczności opracowanego przez Zamawiającego. 16. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 17. Wszystkie ww. okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-11, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Grupa kapitałowa: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

Ogłoszenie nr 540169183-N-2020 z dnia 07-09-2020 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 577148-N-2020
Data: 26/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-11, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-16, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim

 

Ogłoszenie nr 540173372-N-2020 z dnia 11-09-2020 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 577148-N-2020
Data: 26/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-11, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-24, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim

 

Ogłoszenie nr 540180756-N-2020 z dnia 21-09-2020 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 577148-N-2020
Data: 26/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-11, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być sporządzona w języku polskim


Załącznik nr 6  - Dokumentacja projektowa (.zip, 406 MB)


Informacja z otwarcia ofert:

 

 

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin 2020-09-30

                                           Wykonawcy uczestniczący

                                                w postępowaniu

Znak sprawy: BZP/49/20

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowę ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat wraz z przebudową oświetlenia

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

  1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

5 000 000,00 zł brutto

 

       2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi, wysokości kary umownej.

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres rękojmi

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

1

 

AG SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Senatorska 15

30-106 Kraków

5 341 668,60 zł

 

Zgodny z siwz

72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

 

3000 za każdy dzień zwłoki

 

2

 

Konsorcjum firm: BEN-BRUK Sp. z o.o oraz BEN-BRUK Benedykt Chłap

ul. Nasienna 4

73-110 Stargard

 

5 044 145,63 zł

Zgodny z siwz

72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

 

3000 zł za każdy dzień zwłoki

 

3

 

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

 

 

4 983 554,38 zł

Zgodny z siwz

72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

 

3000 zł za każdy dzień zwłoki

4

 

ELBUD SZCZECIN Sp. z o.o.

ul. Hangarowa 2

70-767 Szczecin

 

4 618 155,63 zł

Zgodny z siwz

72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

3000 zł za każdy dzień zwłoki

5

 

Usługi Transportowo-Budowlane

Bernard Baranowski

Glinna 4a

74-106 Stare Czarnowo

4 110 425,35 zł

Zgodny z siwz

72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

3000 zł za każdy dzień zwłoki

6

 

MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Sanatoryjna 5

70-775 Szczecin

5 907 705,34 zł

Zgodny z siwz

72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

3000 zł za każdy dzień zwłoki

7

 

KRISTONE Krystian Suda

Karczewie 8

72-310 Płoty

4 371 172,35 zł

Zgodny z siwz

72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

3000 zł za każdy dzień zwłoki

8

 

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

 

4 288 406,73 zł

Zgodny z siwz

72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

3000 zł za każdy dzień zwłoki

9

 

Bobrowski Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Wiosenna 28

70-807 Szczecin

4 310 625,36 zł

Zgodny z siwz

72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

3000 zł za każdy dzień zwłoki

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy.

    W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

Znak sprawy: BZP/49/20                                                                    Szczecin, dnia 5 listopada 2020  r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat wraz z przebudową oświetlenia”.

  Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą:

 Ofertę nr 5

Nazwa (firma): Usługi Transportowo – Budowlane Bernard Baranowski

Siedziba i adres: Glinna 4a, 74-106 Stare Czarnowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena 60%

Okres obowiązywania rękojmi 20 %

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy

20 %

SUMA

5.

Usługi Transportowo-Budowlane

Bernard Baranowski

Glinna 4a

74-106 Stare Czarnowo

60

20

20

100

8.

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

57,51

20

20

97,51

1.

AG SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Senatorska 15

30-106 Kraków

Oferta odrzucona

2.

Konsorcjum firm:

BEN-BRUK Sp. z o.o oraz

BEN-BRUK Benedykt Chłap

ul. Nasienna 4

73-110 Stargard

Oferta odrzucona

3.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Oferta odrzucona

4.

ELBUD SZCZECIN

Sp. z o.o.

ul. Hangarowa 2

70-767 Szczecin

Oferta odrzucona

6.

MUSING BUD

Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Sanatoryjna 5

70-775 Szczecin

Oferta odrzucona

7.

KRISTONE Krystian Suda

Karczewie 8

72-310 Płoty

Oferta odrzucona

9.

Bobrowski Budownictwo

Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Wiosenna 28

70-807 Szczecin

Oferta odrzucona

 

 

 

              

  Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ (tj. cena, okres obowiązywania rękojmi oraz wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy).


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2020/08/26
udostępnił: Biuro ds. Zamóweń Publicznych, wytworzono: 2020/08/26, odpowiedzialny/a: Agnieszka Kosmala, wprowadził/a: Grzegorz Góra, dnia: 2020/11/05 13:55:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Góra 2020/11/05 13:55:17 modyfikacja wartości
Grzegorz Góra 2020/11/05 13:51:07 modyfikacja wartości
Grzegorz Góra 2020/11/05 13:42:53 modyfikacja wartości
Grzegorz Góra 2020/11/05 13:32:48 modyfikacja wartości
Grzegorz Góra 2020/11/05 13:27:57 modyfikacja wartości
Grzegorz Góra 2020/11/05 13:16:29 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2020/09/30 13:30:44 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2020/09/21 08:59:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2020/09/11 11:04:58 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2020/09/07 13:09:43 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2020/09/07 12:58:58 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2020/08/26 11:20:47 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2020/08/26 10:57:26 nowa pozycja