Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

DIALOG TECHNICZNY NA: „Zaprojektowanie, dostawę z montażem i serwisowaniem nowoczesnej wystawy w części edukacyjnej projektowanej Fabryki Wody - Nowa Gontynka w Szczecinie”


 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

bzp@um.szczecin.pl

tel. 91 42 45 102

fax 91 42 45 104

 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM NA:

 

„Zaprojektowanie, dostawę z montażem i serwisowaniem nowoczesnej wystawy w części edukacyjnej projektowanej Fabryki Wody - Nowa Gontynka w Szczecinie

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), zwana dalej ustawą. oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Zaprojektowanie, dostawa z montażem i serwisowaniem nowoczesnej wystawy w części edukacyjnej projektowanej Fabryki Wody - Nowa Gontynka w Szczecinie.
 2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków przyszłej umowy.
 3. Szczegółowe opisy potrzeb zamawiającego otrzymają wyłącznie uczestnicy dialogu, którzy zostaną dopuszczeni przez Zamawiającego.

III. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

 1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”.
 2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie:

1) zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,

2) dokumentów poświadczających należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego,

3) Wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem dialogu minimum trzech zamówień o wartości powyżej 1 000 000 zł brutto polegających na realizacji wystaw, ścieżek dydaktycznych itp. w obiektach typu centrum nauki lub muzeum wraz z referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie zgodnej z §6 ust. 3-5 Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego,

5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na wrzesień 2017r.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 2) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
 2. Zgłoszenia można składać:
 3. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
 4. faksem na nr 91 42 45 104 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bzp@um.szczecin.pl.
 5. Termin składania zgłoszeń: 22 czerwca 2017r. godzina 12.00.  Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
 6. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

V. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Uczestnikami jest p. Bartłomiej Miluch tel. 91 42 45 102 w godz. 07:30 – 15:30, fax 91 424 5104 (czynny całą dobę), e-mail: bzp@um.szczecin.pl


Załączniki:


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zamawiający - Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.08.2017r. zakończył Dialog Techniczny na „Zaprojektowanie, dostawę z montażem i serwisowaniem nowoczesnej wystawy w części edukacyjnej projektowanej Fabryki Wody - Nowa Gontynka w Szczecinie”.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/06/14
udostępnił: , wytworzono: 2017/06/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Małgorzata Kaczmarek, dnia: 2017/08/28 14:21:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Kaczmarek 2017/08/28 14:21:43 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2017/06/14 08:54:38 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2017/06/14 08:09:04 nowa pozycja