Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Świadczenie usług w zakresie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru nad realizacją inwestycji polegającej na budowie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, rozbudowie i przebudowie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie oraz budowie i przebudowie wjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin informuje, na podstawie art. 67 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwana dalej ustawą, że w dn. 22.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie z wolnej ręki na: Świadczenie usług w zakresie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru nad realizacją inwestycji polegającej na budowie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, rozbudowie i przebudowie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie oraz budowie i przebudowie wjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Poniżej wskazuje wymagane przepisami informacje dotyczące przedmiotowego postępowania:

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru nad realizacją inwestycji polegającej na budowie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, rozbudowie i przebudowie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie oraz budowie i przebudowie wjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2.    Szacunkowa wartość zamówienia: 9 000 000 zł netto.

3.    Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o., ul. Karłowicza 28, 70-102 Szczecinkraj/woj. Zachodniopomorskie.

4.    Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Z uwagi na występowanie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.; zwana dalej „PZP”), zamówienie udzielane jest z wolnej ręki.

Zamówienie udzielane jest przez Gminę Miasto Szczecin, jako jednostkę sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 PZP, osobie prawnej, tj. Inwestycje Miejskie Stadion Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, w warunkach opisanych w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a-c PZP.

Spółka Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. w Szczecinie (zwana dalej „Spółką”) jest jednoosobową spółką Gminy Miasto Szczecin, utworzoną na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. z.).

Gmina Miasto Szczecin, jako jedyny udziałowiec Spółki, posiada dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania Spółką, wynikający z gwarantowanej przepisami Kodeksu spółek handlowych konieczności uzyskiwania przez zarząd Spółki zgody zgromadzenia wspólników na dokonanie każdej czynności o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego, a także zgody Rady Nadzorczej (powoływanej w całości przez Gminę Miasto Szczecin) na dokonanie każdej czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania o wartości przewyższającej 20% kapitału zakładowego Spółki (§ 17 ust. 3 pkt 6 i 7 Aktu założycielskiego Spółki). Dominujący wpływ zamawiającego na cele strategiczne i istotne decyzje dotyczące zarządzania Spółką wynikają także z ukształtowania innych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki,  o których mowa w § 17 ust. 3 Aktu założycielskiego Spółki, takich jak opiniowanie planów działalności Spółki, czy też prawo powoływania i odwoływania członków Zarządu. Takie ukształtowanie relacji pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Spółką, stanowi przejaw kontroli odpowiadającej kontroli sprawowanej przez Gminę nad własnymi jednostkami, co wypełnia przesłanki opisane w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a) PZP.

Zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały nr XXXII/847/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. oraz § 4 ust. 2 Aktu założycielskiego Spółki – aktu notarialnego z dnia 16 sierpnia 2017 r., sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Graboń Grześkowiak w Szczecinie, rep. A nr 4089/2017, celem statutowym Spółki jest wykonywanie na rzecz Gminy Miasta Szczecin wszelkich czynności zmierzających do powstania nowego obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z centrum szkolenia dzieci i młodzieży oraz infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności zastępstwa inwestorskiego. Po osiągnięciu w/w celu, Gmina zamierza rozwiązać Spółkę (§ 2 ust. 2 uchwały nr XXXII/847/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r.).

Akt założycielski Spółki został zawarty w dniu 16 sierpnia 2017 r., zaś wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, nastąpił z dniem 24 listopada 2017 r. W związku z powyższym, ustalenie istnienia przesłanki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) PZP następuje zgodnie z art. 67 ust. 9 PZP, tj. na podstawie wiarygodnych prognoz handlowych. Z uwagi na cel statutowy Spółki, determinujący zakres jej działalności, zamawiający przewiduje, że Spółka będzie realizowała wyłącznie działania powierzone jej przez Gminę Miasto Szczecin. Tym samym, spełniona jest także przesłanka, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) PZP.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Miasto Szczecin jest jedynym udziałowcem Spółki, w Spółce nie występuje kapitał prywatny, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c) PZP.

W związku z wystąpieniem wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP, wybór trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest uzasadniony.

 

5.    Planowany termin realizacji i czas trwania umowy: 4 lata od dnia podpisania umowy.

6.    Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.01.2018 r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin informuje, na podstawie art. 67 ust 13 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, że w dniu 02.03.2018 r. została zawarta umowa na: Świadczenie usług w zakresie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru nad realizacją inwestycji polegającej na budowie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, rozbudowie i przebudowie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie oraz budowie i przebudowie wjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Poniżej wskazuje wymagane przepisami informacje dotyczące przedmiotowego postępowania:

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru nad realizacją inwestycji polegającej na budowie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, rozbudowie i przebudowie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie oraz budowie i przebudowie wjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2.    Wartość zamówienia: 9.200.000,00 zł netto plus VAT.

3.    Nazwa i adres Wykonawcy, z którym została zawarta umowa:Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o., ul. Twardowskiego 8, 71-100 Szczecinkraj/woj. Zachodniopomorskie.

4.    Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Z uwagi na występowanie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.; zwana dalej „PZP”), zamówienie udzielane jest z wolnej ręki.

Zamówienie udzielane jest przez Gminę Miasto Szczecin, jako jednostkę sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 PZP, osobie prawnej, tj. Inwestycje Miejskie Stadion Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, w warunkach opisanych w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a-c PZP.

Spółka Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. w Szczecinie (zwana dalej „Spółką”) jest jednoosobową spółką Gminy Miasto Szczecin, utworzoną na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. z.).

Gmina Miasto Szczecin, jako jedyny udziałowiec Spółki, posiada dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania Spółką, wynikający z gwarantowanej przepisami Kodeksu spółek handlowych konieczności uzyskiwania przez zarząd Spółki zgody zgromadzenia wspólników na dokonanie każdej czynności o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego, a także zgody Rady Nadzorczej (powoływanej w całości przez Gminę Miasto Szczecin) na dokonanie każdej czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania o wartości przewyższającej 20% kapitału zakładowego Spółki (§ 17 ust. 3 pkt 6 i 7 Aktu założycielskiego Spółki). Dominujący wpływ zamawiającego na cele strategiczne i istotne decyzje dotyczące zarządzania Spółką wynikają także z ukształtowania innych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki,  o których mowa w § 17 ust. 3 Aktu założycielskiego Spółki, takich jak opiniowanie planów działalności Spółki, czy też prawo powoływania i odwoływania członków Zarządu. Takie ukształtowanie relacji pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Spółką, stanowi przejaw kontroli odpowiadającej kontroli sprawowanej przez Gminę nad własnymi jednostkami, co wypełnia przesłanki opisane w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a) PZP.

Zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały nr XXXII/847/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. oraz § 4 ust. 2 Aktu założycielskiego Spółki – aktu notarialnego z dnia 16 sierpnia 2017 r., sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Graboń Grześkowiak w Szczecinie, rep. A nr 4089/2017, celem statutowym Spółki jest wykonywanie na rzecz Gminy Miasta Szczecin wszelkich czynności zmierzających do powstania nowego obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z centrum szkolenia dzieci i młodzieży oraz infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności zastępstwa inwestorskiego. Po osiągnięciu w/w celu, Gmina zamierza rozwiązać Spółkę (§ 2 ust. 2 uchwały nr XXXII/847/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r.).

Akt założycielski Spółki został zawarty w dniu 16 sierpnia 2017 r., zaś wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, nastąpił z dniem 24 listopada 2017 r. W związku z powyższym, ustalenie istnienia przesłanki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) PZP następuje zgodnie z art. 67 ust. 9 PZP, tj. na podstawie wiarygodnych prognoz handlowych. Z uwagi na cel statutowy Spółki, determinujący zakres jej działalności, zamawiający przewiduje, że Spółka będzie realizowała wyłącznie działania powierzone jej przez Gminę Miasto Szczecin. Tym samym, spełniona jest także przesłanka, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) PZP.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Miasto Szczecin jest jedynym udziałowcem Spółki, w Spółce nie występuje kapitał prywatny, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c) PZP.

W związku z wystąpieniem wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP, wybór trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest uzasadniony.

 

5.    Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 4 lata od dnia zawarcia umowy.

6.    Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.01.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 017 - 035602 z dnia 25.01.2018 r.

7.    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.03.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018 /S 048 - 106051 z dnia 09.03.2018 r.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/01/23
udostępnił: Biuro ds, Zamówień Publicznych , wytworzono: 2018/01/23, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Milluch, wprowadził/a: Mirella Wołłejszo, dnia: 2018/03/09 11:25:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mirella Wołłejszo 2018/03/09 11:25:42 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/03/09 11:19:33 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/01/23 12:35:21 nowa pozycja