Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin


Ogłoszenie nr 613002-N-2018 z dnia 2018-09-07 r. 
 

Gmina Miasto Szczecin: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak
Nazwa projektu lub programu 
Część 1 zamówienia: „Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli”; Część 2 zamówienia: "Centrum Usługowo – Doradcze w Euroregionie Pomerania"; Część 3 zamówienia: "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania."

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104. 
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej. 
Adres: 
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin 
Numer referencyjny: BZP/110/18 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin. 

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6 
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

30232110-8

38651000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 40 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy: Część 1 – nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych. Część 2 – nie dłużej niż 40 dni kalendarzowych - termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w tej części. Część 3 – nie dłużej niż 40 dni kalendarzowych - termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w tej części. Część 4 – nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Informacja o produkcie, według wzorów stanowiących załączniki nr 3a-3d do SIWZ (w zależności od tego na którą część/części wykonawca składa swoją ofertę); 2. Opis produktów/rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w rozdziale XV pkt 3 i 4 SIWZ).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz, ze wskazaniem nazwy i modelu oferowanego sprzętu; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium należy wnieść w wysokości: W części I - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. W części II - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. W części III - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. W części IV - 1 000 zł (słownie tysiąc złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Dopuszcza się wprowadzanie zmian Umowy za zgodą Zamawiającego. 2. Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zmiany Umowy, o których mowa w pkt. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 PZP, stanowiącego, że Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 4. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 mogą dotyczyć: 1) zmiany w kolejności i terminach dostawy, wymuszone: - okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć; - inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ, - przez Siłę Wyższą tj. okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu Umowy; 2) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 3) za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiany sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy. 5. Dokonanie zmian, o których mowa w pkt. 4 wymaga podpisania aneksu do Umowy. 6. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-09-17, godzina: 11:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2)Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3)W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4)Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin. 2. Szczegółowy zakres zamówienia został wskazany w załączniku nr 2 do siwz – specyfikacja techniczna sprzętu. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30232110-8, 38651000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Ciężar

20,00

Termin gwarancji i rękojmi

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin. 2. Szczegółowy zakres zamówienia został wskazany w załączniku nr 2 do siwz – specyfikacja techniczna sprzętu. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30232110-8, 38651000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin gwarancji i rękojmi

20,00

Termin realizacji zamówienia

10,00

Ciężar

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 40 dni kalendarzowych. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

 

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin. 2. Szczegółowy zakres zamówienia został wskazany w załączniku nr 2 do siwz – specyfikacja techniczna sprzętu. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30232110-8, 38651000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin gwarancji i rękojmi

20,00

Termin realizacji zamówienia

10,00

Ciężar

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 40 dni kalendarzowych. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

 

Część nr:

4

Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin. 2. Szczegółowy zakres zamówienia został wskazany w załączniku nr 2 do siwz – specyfikacja techniczna sprzętu. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Ciężar

20,00

Termin gwarancji i rękojmi

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

       Szczecin, 17.09.2018 r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

W części 1: 13 452,55 zł

W części 2: 17 806,85 zł

W części 3: 17 806,85 zł

W części 4: 66 220,21 zł

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności:

 

Część 1

Nr oferty według kolejności wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Ciężar (określony według wagi)

Termin gwarancji i rękojmi

Warunki płatności

 

1.

Radunix Gromniak Spółka Jawna.

ul. Unisławy 13cd, 71-402 Szczecin

11 000,00 zł

13 530,00 zł

Waga zaproponowanego modelu jest niższa bądź równa 1500g

48 miesięcyod dnia podpisania protokołu odbioru

Zgodnie z siwz

 

2.

EL TORO, Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna. ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard.

17 350,00 zł

21 340,50 zł

Waga zaproponowanego modelu jest niższa bądź równa 1400g

48 miesięcyod dnia podpisania protokołu odbioru

Zgodnie z siwz

 

Część 2

Nr oferty według kolejności wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin gwarancji i rękojmi

Termin realizacji zamówienia

Ciężar (określony według wagi)

Warunki płatności

1.

Radunix Gromniak Spółka Jawna. ul. Unisławy 13cd, 71-402 Szczecin.

14 200,00 zł

17 466,00 zł

48 miesięcyod dnia podpisania protokołu odbioru

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni kalendarzowych

Waga zaproponowanego modelu jest niższa bądź równa 1500 g

Zgodnie z siwz

2.

EL TORO Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna. ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard.

23 085,00 zł

28 394,55 zł

48 miesięcyod dnia podpisania protokołu odbioru

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni kalendarzowych

Waga zaproponowanego modelu jest niższa bądź równa 1400g

Zgodnie z siwz

                       


 

 

 

Część 3

Nr oferty według kolejności wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Termin gwarancji i rękojmi

Termin realizacji zamówienia

Ciężar (określony według wagi)

Warunki płatności

1.

Radunix Gromniak Spółka Jawna. ul. Unisławy 13cd, 71-402 Szczecin.

14 200,00 zł

17 466,00 zł

48 miesięcyod dnia podpisania protokołu odbioru

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni kalendarzowych

Waga zaproponowanego modelu jest niższa bądź równa 1500 g

Zgodnie z siwz

2.

EL TORO Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna. ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard.

23 085,00 zł

28 394,55 zł

48 miesięcyod dnia podpisania protokołu odbioru

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni kalendarzowych

Waga zaproponowanego modelu jest niższa bądź równa 1400 g

Zgodnie z siwz


 

 

 

Część 4

Nr oferty według kolejności wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Ciężar (określony według wagi)

Termin gwarancji i rękojmi

Warunki

płatności

 

 

2.

EL TORO Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna. ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard

63 550,00 zł

Waga zaproponowanego modelu jest niższa bądź równa 1400 g

36 miesięcyod dnia podpisania protokołu odbioru

Zgodnie z siwz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej (forma fax-u  i maila nie spełnia wymogów formy pisemnej).

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

Znak sprawy: BZP/110/18                                                                                                                           Szczecin, 28.09.2018 r.

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin”.

 Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsze:

 W części I:

Ofertę nr 1:

Nazwa (firma): Radunix Gromniak Spółka Jawna.

Siedziba i adres: ul. Unisławy 13cd, 71-402 Szczecin.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

 

 

Ranking:

Nr oferty

Wykonawca

 

Cena – 60%

Ciężar (określony według wagi) – 20 %

 

Termin gwarancji i rękojmi – 20%

SUMA

1.

1.

Radunix Gromniak Spółka Jawna.

ul. Unisławy 13cd, 71-402 Szczecin.

60 pkt

10 pkt

20 pkt

90 pkt

2.

2.

EL TORO, Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna. ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard.

 

38,04 pkt

20 pkt

 

20 pkt

78,04 pkt

 

 W części II:

Ofertę nr 1:

Nazwa (firma): Radunix Gromniak Spółka Jawna.

Siedziba i adres: ul. Unisławy 13cd, 71-402 Szczecin.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

                               

 

Ranking:

Nr oferty

Wykonawca

 

Cena – 60%

Termin gwarancji i rękojmi -20 %

 

Termin realizacji zamówienia – 10 %

 

Ciężar (określony według wagi) – 10 %

SUMA

1.

1.

Radunix Gromniak Spółka Jawna.

ul. Unisławy 13cd, 71-402 Szczecin.

60 pkt

20 pkt

10 pkt

5 pkt

95 pkt

2.

2.

EL TORO, Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna. ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard.

36,91 pkt

20 pkt

10 pkt

10 pkt

76,91 pkt

               

 W części III:

Ofertę nr 1:

Nazwa (firma): Radunix Gromniak Spółka Jawna.

Siedziba i adres: ul. Unisławy 13cd, 71-402 Szczecin.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

 

 

Ranking:

Nr oferty

Wykonawca

 

Cena – 60%

Termin gwarancji i rękojmi -20 %

 

Termin realizacji zamówienia – 10 %

 

Ciężar (określony według wagi) – 10 %

SUMA

1.

1.

Radunix Gromniak Spółka Jawna.

ul. Unisławy 13cd, 71-402 Szczecin.

60 pkt

20 pkt

10 pkt

5 pkt

95 pkt

2.

2.

EL TORO, Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna. ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard.

36,91 pkt

20 pkt

10 pkt

10 pkt

76,91 pkt

 

 W części IV:

Ofertę nr 2:

Nazwa (firma): EL TORO, Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna.

Siedziba i adres: ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

 

 

Ranking:

Nr oferty

Wykonawca

 

Cena – 60%

Ciężar (określony według wagi) – 20 %

 

Termin gwarancji i rękojmi – 20 %

SUMA

1.

2.

EL TORO, Bobrowski, Blatkiewicz Spółka Jawna. ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard.

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

 

                                                 

  Uzasadnienie wyboru ofert:

 

W każdej części w/w oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/09/07
udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/09/07, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Grzegorz Góra, dnia: 2018/09/28 13:47:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Góra 2018/09/28 13:47:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2018/09/17 13:51:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2018/09/07 14:06:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2018/09/07 14:04:10 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2018/09/07 12:28:56 nowa pozycja