Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości
Ogłoszenie nr 503543-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.

Gmina Miasto Szczecin: Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70456   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości
Numer referencyjny: BZP/1/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 12

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1) złożenie oferty na część I wyklucza możliwość złożenia oferty na część II, 2) złożenie oferty na część IV wyklucza możliwość złożenia oferty na część VII, 3) dla pozostałych części – bez ograniczeń Łączna liczba ofert częściowych złożonych przez jednego wykonawcę dla całego postępowania może zatem dotyczyć maksymalnie dwunastu części.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości”.
II.5) Główny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy: 1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego; 2) Przedmiot zamówienia: wykonanie usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości; 3) Wielkość lub zakres zamówienia: do 50% wartości zamówienia podstawowego; 4) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego oraz przeprowadzonymi negocjacjami z wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-12-15
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r. 2. Termin wykonania zamówienia: 1) dla części I-II: 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania zlecenia jednostkowego wskazującego każdorazowo nie więcej niż 10 nieruchomości podlegających wycenie, 2) dla części III-XIV: 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania zlecenia jednostkowego wskazującego każdorazowo nie więcej niż 5 nieruchomości podlegających wycenie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania wartości nieruchomości, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonała należycie minimum 100 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. UWAGA: Niezależnie od tego, na ile części zamówienia wykonawca złoży ofertę na potwierdzenie spełniania warunku wystarczające będzie wykazanie jednej osoby spełniającej ww. wymagania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) wykaz należycie wykonanych operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz składany w celu przyznania punktów w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych

wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegającej na: zmianie terminu jej realizacji, zmianie osoby wskazanej do realizacji umowy. 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w przypadku wystąpienia okoliczności nieleżących po stronie WYKONAWCY, w szczególności uniemożliwienia przez użytkownika nieruchomości dostępu do niej celem przeprowadzenia wizji w terenie, 2) w przypadku wystąpienia siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, w szczególności braku możliwości przeprowadzenia wizji w terenie z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, 3) w przypadku choroby osoby wskazanej do realizacji umowy, po zawiadomieniu ZAMAWIAJĄCEGO o chorobie (telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną czy faksem) oraz po dostarczeniu zwolnienia lekarskiego poświadczającego chorobę. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem terminu realizacji przedmiotu umowy, o czas odpowiadający okresowi występowania wyżej wymienionych okoliczności. Podanie/pismo dotyczące przedłużenia terminu wykonania umowy, winno być dostarczone ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu na jej wykonanie. 3. Zmiana osoby wskazanej do realizacji umowy, może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych rozumianych, jako zdarzenia nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, takich jak nieszczęśliwy wypadek powodujący długotrwałą niezdolność do pracy, długotrwała choroba. Zmiana osoby wskazanej w ofercie może się odbyć wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, a nowa osoba powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie tożsame z doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, wskazanej w ofercie WYKONAWCY. 4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 5. WYKONAWCA bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO nie może powierzyć wykonania całości lub części usług, stanowiących przedmiot umowy, osobom trzecim. 6. WYKONAWCA zobowiązany jest do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o każdej zmianie adresu swojej siedziby, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON. Zmiany dokonane zgodnie z pkt 6 uznaje się za zmiany informacyjne, które nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-23, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności 150 nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin (położonych w różnych rejonach ewidencyjnych), dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ze skutkiem na 2020 r. zgodnie z par. 28 ust. 1 rozporządzenia z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności 50 nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa położonych w Szczecinie (różne obręby ewidencyjne), dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ze skutkiem na 2020 r. zgodnie z par. 28 ust. 1 rozporządzenia z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

3

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających rynkową wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego 40 nieruchomości gruntowych (różne lokalizacje i powierzchnie) stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204), w tym: 1) 30 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, 2) 10 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

4

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość 90 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin położonych w rejonach ewidencyjnych: 1) Śródmieście i Pogodno – 65 nieruchomości, 2) Nad Odrą i Dąbie – 25 nieruchomości. przygotowywanych do zbycia (sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste) w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r.,. poz. 2204), celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

5

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość 4 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w rejonach ewidencyjnych: Śródmieście i Pogodno przygotowywanych do zbycia (sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste) w trybie bezprzetargowym bądź przetargu ograniczonego na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204), celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

6

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa służebności przesyłu dla nieruchomości (lub ich części) zabudowanych trafostacjami: 1. z dostępem do drogi publicznej, jak również uwzględniające swoim zakresem dojazd do stacji trafo przez jedną działkę (oraz ewentualnie grunt zajęty pod kablami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na przedmiotowych działkach) – 5 służebności przesyłu, 2. uwzględniające swoim zakresem dojazd do stacji trafo przez więcej, niż jedną działkę (oraz ewentualnie grunt zajęty pod kablami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na przedmiotowych działkach) – 5 służebności przesyłu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

7

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość 150 nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wraz z prawami i ograniczeniami) będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w rejonach ewidencyjnych: 1) Śródmieście i Pogodno – 40 nieruchomości, 2) Nad Odrą i Dąbie – 110 nieruchomości, przygotowywanych do zbycia (własność lub użytkowanie wieczyste) w trybie przetargów ustnych nieograniczonych lub ograniczonych, w trybie art. 28 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

8

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zabudowanych (wraz z prawami i ograniczeniami), będących własnością Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa, przygotowywanych do zbycia (własność lub użytkowanie wieczyste) w trybie przetargów ustnych nieograniczonych lub ograniczonych, w trybie art. 28 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

9

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nw. nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przygotowywanych do zbycia (sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste) w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204): 1. nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 8/14 i 13/9 o łącznej powierzchni 2261 m2, z obrębu 1086 Szczecin - Śródmieście, położona przy ul. Bulwar Gdański 31. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o powierzchni około 570 m2 oraz budynkiem stołówki o powierzchni około 420 m2. Teren objęty jest planem zagospodarowani przestrzennego „Międzyodrze-Wyspa Grodzka-Łasztownia 2”; 2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 123/9 o powierzchni 39 380 m2, z obrębu 2062 Szczecin - Pogodno, położona przy ul. Unii Lubelskiej. Teren objęty projektem planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno -Reymonta”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

10

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość 4 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przygotowywanych do zbycia (sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste) w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204), na rzecz Skarbu Państwa oraz ustalenie wysokości rocznej opłaty z tytułu oddania przedmiotowych nieruchomości w trwały zarząd.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

11

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość trzech zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ul. Stary Szlak, działka nr 45, z obrębu 4217 Szczecin – Dąbie, przygotowywanych do zbycia (sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste) w trybie bezprzetargowym na podstawie, art. 37 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204), w celu sprzedaży dzierżawionej nieruchomości na rzecz osoby, która ją zabudowała. 1. Dwie nieruchomości, każda zabudowana dwoma budynkami: mieszkalnym i gospodarczym. 2. Nieruchomość zabudowana pięcioma budynkami: mieszkalnym, garażowym i 3 budynkami gospodarczymi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

12

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość udziału Skarbu Państwa, w wysokości ¼ w prawie własności niżej podanej nieruchomości, przygotowywanej do zbycia (sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste) w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204): 1. nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 44 o powierzchni 835 m2, z obrębu 2098 Szczecin - Pogodno, położona przy ul. Krętej 12. Nieruchomość zabudowana jest czteroma budynkami: mieszkalnym o powierzchni zabudowy 78 m2, garażowym o powierzchni zabudowy 21 m2 oraz dwoma budynkami garażowymi o powierzchni zabudowy 6 m2 i 14 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

13

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych dla nw. działek gruntowych, przygotowywanych do zamiany, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) określających: 1. wartość rynkowego prawa własności, wartość rynkowego prawa użytkowania wieczystego (hipotetycznego), wartość nakładów (wszystkie wartości oddzielnie) dla części obecnej działki nr 13/6 z obrębu 1017 Szczecin - Śródmieście (po podziale powierzchnia nowoutworzonej działki do wyceny 113 m2), stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin; 2. wartość rynkowego prawa własności, wartość rynkowego prawa użytkowania wieczystego, wartość nakładów (wszystkie wartości oddzielnie) dla działki nr 67/4 z obrębu 1017 Szczecin –Śródmieście o powierzchni 113 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, oddanej w użytkowanie wieczyste Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie; 3. wartość własności gruntu oraz zagospodarowania działek nr 259/2 i nr 259/3 z obrębu 4444, Szczecin -Dąbie o łącznej powierzchni 2 198 m2, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gryfino; 4. wartość własności gruntu zalesionego stanowiącego działkę nr 10 z obrębu 4138 Szczecin –Dąbie o powierzchni 12 363 m2 , stanowiąca własność Gminy Miasto Szczecin o symbolu użytku Ls.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

14

Nazwa:

Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie operatów szacunkowych nw. nieruchomości w celu określenia wartości nabycia przez Gminę Miasto Szczecin, na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204): 1. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/14 o powierzchni 53 m2, z obrębu 3019 Szczecin – Nad Odrą, położonej przy ul. Rugiańskiej, stanowiąca własność Gminy Miasto Szczecin. Należy wycenić prawo użytkowania wieczystego działki; 2. nieruchomości lokalowej (obecnie jeszcze niewyodrębnionej) o powierzchni ok. 820 m², położonej w budynku handlowo-biurowo-usługowym, (będącym w trakcie procesu budowlanego), na stanowiącej własność Skarbu Państwa działce gruntu, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby trzeciej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/12, z obrębu 2163 Szczecin -Pogodno, położonej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, o symbolu użytku „Bp”. 3. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 6/5 z obrębu 2255 Szczecin - Pogodno, o powierzchni 206 m², położona w rejonie Alei Piastów, posiadająca użytek gruntowy o symbolu „Bi”. Nieruchomość zabudowana jest 2 budynkami użytkowymi przeznaczonymi do rozbiórki (budynkiem handlowo - usługowym o powierzchni użytkowej 150 m² i budynkiem handlowo - usługowym o powierzchni zabudowy 56 m²) oraz działka nr 6/9 (6/4 - stan prawny w trakcie regulacji) z obrębu 2255 Szczecin - Pogodno, o powierzchni 386 m², położona w rejonie Alei Piastów, o symbolu użytku „Bi”. Dla każdej wycenianej działki należy podać oddzielnie wartość.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-15
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia o grupie kapitałowejOgłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

Oznaczenie sprawy: BZP/1/19

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości”

 Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym wybrano oferty firm:

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

CZĘŚĆ I

Nazwa (firma): AKR Bożena Stramek

Siedziba i adres: ul. Gombrowicza 39, 73-110 Stargard

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

AKR

Bożena Stramek

ul. Gombrowicza 39

73-110 Stargard

 

60

40

100

CZĘŚĆ II

Nazwa (firma): ZKRM Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Sikorskiego 3/3, 70-323 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

 

9

 

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

 

 

60

 

40

100

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

52,62

 

40

 

90,11

 

    2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp.Grzegorza z Sanoka 28, 71-278 Szczecin

51,35

40

71,73

    4

Konsorcjum firm:Wycena Nieruchomości, Przeglądy Budowlane Marka PlusMgr inż. Marian Stępień ul. Szeroka 15 71-211 Szczecin orazUsługi Projektowo- Kosztorysowe, Wyceny Nieruchomości, Obsługa Instytucji Marka Mgr inż. Krystyna Stępień ul. Szeroka 15 71-211 Szczecin

28,94

40

68,94

 

CZĘŚĆ III

Nazwa (firma): ZKRM Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Sikorskiego 3/3, 70-323 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

9

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

60

40

100

 

5

 

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard ANA-HANNA

 

46,80

 

40

 

86,80

 

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

41,93

40

81,93

3

ANA-HANNA

Ewa Siemaszko

ul. Odzieżowa 12B/9

71-502 Szczecin

35,50

40

75,50

6

Konsorcjum firm: ESTIMA Wycena Nieruchomości Mgr inż. Alicja Przylepa Ul. Szczęśliwa 16, 71-742 Szczecin Oraz ”WISAD”

Waldemar Isad, ul. Szeligowskiego 7, 71-051 Szczecin

 

17,75

40

57,75

7

FHU Damian Przybyła

ul. Wilcza 31/12

71-660 Szczecin

odrzucona

odrzucona

-

8

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości

Anna Namiotko, ul. Pirenejska 11,71-497 Szczecin  oraz Wycena Nieruchomości Paulina Czeremuzińska, ul. Mickiewicza 130a/1

71-147 Szczecin

odrzucona

odrzucona

-

 

CZĘŚĆ IV

Nazwa (firma): ZKRM Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Sikorskiego 3/3, 70-323 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

3

ANA-HANNA

Ewa Siemaszko

ul. Odzieżowa 12B/9

71-502 Szczecin

59,96

40

99,96

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

47,97

40

87,97

9

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

60

40

100

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

28,70

40

68,70

 

CZĘŚĆ V

Nazwa (firma): Usługi w zakresie Obsługi Nieruchomości i Automatyki

Ana-Hanna Ewa Siemaszko

Siedziba i adres: ul. Odzieżowa 12 B/9, 71-502 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

19,47

40

59,47

3

ANA-HANNA

Ewa Siemaszko

ul. Odzieżowa 12B/9

71-502 Szczecin

60

40

100

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

44,40

40

84,40

6

Konsorcjum firm: ESTIMA Wycena Nieruchomości Mgr inż. Alicja Przylepa Ul. Szczęśliwa 16, 71-742 Szczecin Oraz ”WISAD”

Waldemar Isad, ul. Szeligowskiego 7, 71-051 Szczecin

 

22,20

40

62,20

8

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości

Anna Namiotko, ul. Pirenejska 11,71-497 Szczecin  oraz Wycena Nieruchomości Paulina Czeremuzińska, ul. Mickiewicza 130a/1

71-147 Szczecin

odrzucona

odrzucona

-

9

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

52,48

40

92,48

 

CZĘŚĆ VI

Nazwa (firma): Usługi w zakresie Obsługi Nieruchomości i Automatyki

Ana-Hanna Ewa Siemaszko

Siedziba i adres: ul. Odzieżowa 12 B/9, 71-502 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

36,11

40

76,11

3

ANA-HANNA

Ewa Siemaszko

ul. Odzieżowa 12B/9

71-502 Szczecin

60

40

100

6

Konsorcjum firm: ESTIMA Wycena Nieruchomości Mgr inż. Alicja Przylepa Ul. Szczęśliwa 16, 71-742 Szczecin Oraz ”WISAD”

Waldemar Isad, ul. Szeligowskiego 7, 71-051 Szczecin

 

18,57

40

58,57

8

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości

Anna Namiotko, ul. Pirenejska 11,71-497 Szczecin  oraz Wycena Nieruchomości Paulina Czeremuzińska, ul. Mickiewicza 130a/1

71-147 Szczecin

41,49

40

81,49

 

CZĘŚĆ VII

Nazwa (firma): AKR Bożena Stramek

Siedziba i adres: ul. Gombrowicza 39, 73-110 Stargard

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

1

 

AKR

Bożena Stramek

ul. Gombrowicza 39

73-110 Stargard

 

60

40

100

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane Marka Plus Mgr inż. Marian Stępień ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin

Oraz Usługi Projektowo-Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa Instytucji Marka Mgr inż. Krystyna Stępień, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin

27,40

40

67,40

6

Konsorcjum firm: ESTIMA Wycena Nieruchomości Mgr inż. Alicja Przylepa Ul. Szczęśliwa 16, 71-742 Szczecin Oraz ”WISAD”

Waldemar Isad, ul. Szeligowskiego 7, 71-051 Szczecin

 

31,60

40

71,60

7

FHU Damian Przybyła

ul. Wilcza 31/12

71-660 Szczecin

59,48

0

59,48

8

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości

Anna Namiotko, ul. Pirenejska 11,71-497 Szczecin  oraz Wycena Nieruchomości Paulina Czeremuzińska, ul. Mickiewicza 130a/1

71-147 Szczecin

57,77

40

97,77

 

CZĘŚĆ VIII

Nazwa (firma):ABACUS Dariusz Godlewski

Siedziba i adres:ul. Ks. Bp. Grzegorza z Sanoka 28, 71-278 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

60

40

100

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane Marka Plus Mgr inż. Marian Stępień ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin Oraz Usługi Projektowo-Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa Instytucji Marka Mgr inż. Krystyna Stępień, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin

58,87

40

98,87

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

 

51,73

40

91,73

6

Konsorcjum firm: ESTIMA Wycena Nieruchomości Mgr inż. Alicja Przylepa Ul. Szczęśliwa 16, 71-742 Szczecin Oraz ”WISAD”

Waldemar Isad, ul. Szeligowskiego 7, 71-051 Szczecin

 

odrzucona

odrzucona

-

 

CZĘŚĆ IX

Nazwa (firma): ZKRM Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Sikorskiego 3/3, 70-323 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

9,96

40

49,96

3

 

ANA-HANNA

Ewa Siemaszko

ul. Odzieżowa 12B/9

71-502 Szczecin

21,60

40

61,60

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

 

16,50

40

56,50

6

Konsorcjum firm: ESTIMA Wycena Nieruchomości Mgr inż. Alicja Przylepa Ul. Szczęśliwa 16, 71-742 Szczecin Oraz ”WISAD”

Waldemar Isad, ul. Szeligowskiego 7, 71-051 Szczecin

 

8,68

40

48,68

9

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

60

40

100

 

CZĘŚĆ X

Nazwa (firma): Michał Kontek Wycena Nieruchomości

Siedziba i adres: Warchlinko 4, 73-110 Stargard

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

15,31

40

55,31

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane Marka Plus Mgr inż. Marian Stępień ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin Oraz Usługi Projektowo-Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa Instytucji Marka Mgr inż. Krystyna Stępień, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin

30,61

40

70,61

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

 

60

40

100

6

Konsorcjum firm: ESTIMA Wycena Nieruchomości Mgr inż. Alicja Przylepa Ul. Szczęśliwa 16, 71-742 Szczecin Oraz ”WISAD”

Waldemar Isad, ul. Szeligowskiego 7, 71-051 Szczecin

 

odrzucona

odrzucona

-

8

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości

Anna Namiotko, ul. Pirenejska 11,71-497 Szczecin  oraz Wycena Nieruchomości Paulina Czeremuzińska, ul. Mickiewicza 130a/1, 71-147 Szczecin

odrzucona

odrzucona

-

9

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

50,51

40

90,51

 

CZĘŚĆ XI

Nazwa (firma): Michał Kontek Wycena Nieruchomości

Siedziba i adres: Warchlinko 4, 73-110 Stargard

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

33,22

40

73,22

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane Marka Plus Mgr inż. Marian Stępień ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin Oraz Usługi Projektowo-Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa Instytucji Marka Mgr inż. Krystyna Stępień, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin

33,56

40

73,56

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

 

60

40

100

6

Konsorcjum firm: ESTIMA Wycena Nieruchomości Mgr inż. Alicja Przylepa Ul. Szczęśliwa 16, 71-742 Szczecin Oraz ”WISAD”

Waldemar Isad, ul. Szeligowskiego 7, 71-051 Szczecin

 

odrzucona

odrzucona

-

9

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

22

40

62

 

CZĘŚĆ XII

Nazwa (firma):ABACUS Dariusz Godlewski

Siedziba i adres:ul. Ks. Bp. Grzegorza z Sanoka 28, 71-278 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

60

40

100

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane Marka Plus Mgr inż. Marian Stępień ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin Oraz Usługi Projektowo-Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa Instytucji Marka Mgr inż. Krystyna Stępień, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin

29,52

40

69,52

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

 

47,23

40

87,23

6

Konsorcjum firm: ESTIMA Wycena Nieruchomości Mgr inż. Alicja Przylepa Ul. Szczęśliwa 16, 71-742 Szczecin Oraz ”WISAD”

Waldemar Isad, ul. Szeligowskiego 7, 71-051 Szczecin

 

19,68

40

59,68

9

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

27,25

40

67,25

 

CZĘŚĆ XIII

Nazwa(firma), siedziba i adres: Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Przeglądy Budowlane Marka Plus mgr inż. Marian Stępień ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin oraz Usługi Projektowo – Kosztorysowe, Wyceny Nieruchomości, Obsługa Instytucji Marka mgr inż. Krystyna Stępień, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

27

40

67

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane Marka Plus Mgr inż. Marian Stępień ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin Oraz Usługi Projektowo-Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa Instytucji Marka Mgr inż. Krystyna Stępień, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin

60

40

100

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

36,61

40

76,61

9

ZKRM Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 3/3

70-323 Szczecin

51,43

40

91,43

 

CZĘŚĆ XIV

Nazwa(firma), siedziba i adres: Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Przeglądy Budowlane Marka Plus mgr inż. Marian Stępień ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin oraz Usługi Projektowo – Kosztorysowe, Wyceny Nieruchomości, Obsługa Instytucji Marka mgr inż. Krystyna Stępień, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Punktacja ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena - 60%

Liczba uzyskanych punktóww kryterium

 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

- 40%)

 

Łączna punktacja

2

ABACUS

Dariusz Godlewski

ul. Ks.Bp. Grzegorza z Sanoka 28

71-278 Szczecin

32,29

40

72,29

4

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości,

Przeglądy Budowlane Marka Plus Mgr inż. Marian Stępień ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin Oraz Usługi Projektowo-Kosztorysowe, Wyceny

Nieruchomości, Obsługa Instytucji Marka Mgr inż. Krystyna Stępień, ul. Szeroka 15, 71-211 Szczecin

60

40

100

5

Michał Kontek

Wycena Nieruchomości

Warchlinko 4

73-110 Stargard

22,74

40

62,74

 

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/01/15
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/01/15, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Klaudia Brudło, dnia: 2019/03/08 10:56:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Klaudia Brudło 2019/03/08 10:56:26 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2019/01/23 15:20:33 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2019/01/23 15:15:56 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2019/01/15 10:54:56 nowa pozycja