Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Przetarg pisemny na wynajem: 3 pomieszczeń znajdujących się w budynku przedszkola


Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. )

Dyrektor Przedszkola Publicznego  nr 77 w Szczecinie, ul. Hoża 8,10, 71 - 699 Szczecin ogłasza przetarg pisemny nieograniczonyna najem:
3  pomieszczeń znajdujących się w budynku przedszkola

  • 1 sali przedszkolnej o pow. 69 m² - wynajem od  02.01.2020
  • 1 sali gimnastycznej o pow. 82 m²  z sanitariatami- wynajem od  02.01.2020
  • 1 salki do zajęć dydaktycznych o pow. 25  m² - wynajem od  02.01.2020

gimnastycznej i rekreacyjnej zajęć sportowych i rekreacyjnych itp., a w pomieszczeniu gospodarczym przechowywanie prywatnych rzeczy.

 

Godziny najmu:

- sali przedszkolnej i zajęć dydaktycznych od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 – 19:00

- sali gimnastycznej w dniach:  poniedziałek, środa i czwartek od godz. 16:00 – 19:00


Sale przedszkole, salę gimnastyczną oraz salkę do zajęć dydaktycznych wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody zimnej i ciepłej, energii elektrycznej oraz ogrzewania.

Warunki przetargu:

1.Oferta winna zostać złożona na piśmie, w gabinecie dyrektora przedszkola w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem 20.12.2019r. do godz. 12:30."
 

2.Termin składania ofert – do dnia 20.12.2019r. do godziny 12:00.
 

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2019 r. o godzinie 12:30.
 

4.Informacji dotyczących powierzchni udostępnianych do wynajmu oraz ich możliwości funkcjonalnych udziela dyrektor przedszkola  Izabela Pasiecznik-Piętka, pod numerem telefonu (91) 4421763, w godz. od 9:00 do 13:00.
 

5. Pomieszczenia i miejsca oferowane do wynajęcia można obejrzeć do dnia 19.12.2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.
 

6.Minimalna cena wynajmu wynosi:

a) sali przedszkolnej                        20,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową)

b) sali gimnastycznej                       30,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową)

c) salka dydaktycznej                      20,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową)

7.Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Przedszkola,
 

8.Do oferty winny zostać załączone kserokopie niżej wymienionych dokumentów:

 

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik do ogłoszenia)

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z

  rejestru KRS,

- kserokopia o nadaniu NIP i REGON

- kserokopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych)

 

9.Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę,

10. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

  1. zaproponowana najwyższa godzinowa bądź miesięczna wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
  2. rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej niż do 30.06.2020r.

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej przedszkola pod adresem : www.wesolesiodemki.eprzedszkola.pl
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 77 w Szczecinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 


Zalacznik_nr_1_-_oferta.docx

Zalacznik_nr_2_-_oswiadczenia.docx

Załącznik nr 3 - Wzor_umowy.docxData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/12/11
udostępnił: Przedszkole Publiczne Nr 77, wytworzono: 2019/12/11, odpowiedzialny/a: Izabela Piasecznik - Piętka, wprowadził/a: Agnieszka Czumak, dnia: 2019/12/12 15:26:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Czumak 2019/12/12 15:26:19 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2019/12/11 16:55:28 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2019/12/11 16:49:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2019/12/11 16:40:51 modyfikacja wartości
Agnieszka Czumak 2019/12/11 16:40:13 nowa pozycja