Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Geolog Powiatowy

Geolog Powiatowy: Dorota Jańczuk, tel. 091-42-45-629, e-mail: djanczuk@um.szczecin.pl

W zakresie wykonywania zadań należących do powiatowej administracji geologicznej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze:

 

1. udzielanie i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3 z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich,

2.opiniowanie udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin podstawowych określonych przepisami prawa geologicznego i górniczego,

3. dokonywanie uzgodnień przy wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych i innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego,

4. opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego

5. wydawanie decyzji przeniesienia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
 i wydobywanie kopalin pospolitych za zgodą przedsiębiorcy na rzecz podmiotu spełniającego wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności,

6. stwierdzanie wygaśnięcia koncesji

7.nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych koncesji,

8. wymierzanie kar prowadzącym działalność bez wymaganej koncesji lub z rażącym jej naruszeniem w odniesieniu do wszystkich kopalin również tych, dla których organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa i Minister właściwy do spraw środowiska, 

9. przyjmowanie zawiadomień o wydobywaniu piasku i żwiru, przeznaczonych dla zaspokajania potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną (art. 4), 

10. ustalenie opłaty podwyższonej zgodnie z art. 140 ust. 3 pkt 3, w przypadku naruszenia wymagań określonych w art. 4 ust. 1 i 2,

11. opiniowanie projektów koncesji wydawanych przez Marszałka i Ministra właściwego do spraw środowiska,

12. przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi przewidzianych przepisami prawa geologicznego
i górniczego, 

13. wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych,

14. wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne,

15. nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem robót geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,

16. wydawanie nakazu w drodze decyzji  podmiotom, które uzyskały koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo decyzje o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych - wykonania za wynagrodzeniem dodatkowych czynności,
w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek,

17. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,

18. bilansowanie złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych,

19. gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,

20. ochrona zasobów i jakości wód podziemnych przed skutkami działań inwestycyjnych,
 w tym opiniowanie lokalizacji nowych obiektów mogących mieć negatywny wpływ na wody podziemne w zakresie geologii,

21. prowadzenie miejskiego archiwum geologicznego,

udostępnił: Geolog Powiatowy, wytworzono: 2006/06/21, odpowiedzialny/a: Jańczuk Dorota, wprowadził/a: Karolina Muszyńska, dnia: 2012/04/17 08:25:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Muszyńska 2012/04/17 08:25:52 modyfikacja wartości
Karolina Muszyńska 2007/10/17 08:18:25 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 12:08:44 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/06/21 12:08:23 nowa pozycja